NOVINKY

Podcast Náhradka hledá další příznivce

14. prosince 2022

Zná­te náš pod­cast Náhrad­ka ? 

Ať už ano či ne, teď je prá­vě ta chví­le, kdy vás potře­bu­je­me. Zalo­ži­li jsme komerč­ní pro­jekt na DONIO a rádi bychom pro Náhrad­ku zís­ka­li dal­ší pro­střed­ky na natá­če­ní dílů. 

Za kaž­dou pod­po­ru bude­me moc rádi. 

Jako malé podě­ko­vá­ní jsme při­pra­vi­li i růz­né odmě­ny. Napří­klad jeden z dár­ků — autor­ský obraz na plát­ně od naši kole­gy­ni Hany Benado­vé. Roz­mě­ry obra­zu jsou 72 x 50. 

Sbír­ka na DONIO zde : Náhrad­ka — pod­cast nejen o pěs­toun­ství a pěs­tou­nech | Donio