❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Pozvánka na Dny pěstounství v Praze a přednášku o terapeutickém rodičovství

25. května 2023

Na 6. červ­na při­pra­vu­je naše Porad­na NRP v Pra­ze před­náš­ku pro všech­ny zájem­ce. Bude­te mít pří­le­ži­tost nahléd­nout pod poklič­ku posled­ní dobou tolik sklo­ňo­va­né­ho pojmu “tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství”.

Před­náš­ka je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří mají v péči dítě s vývo­jo­vým trau­ma­tem ane­bo se o toto téma zají­ma­jí. Vstup na před­náš­ku je volný.

Podrob­něj­ší infor­ma­ce s odka­zem na při­hláš­ku najde­te zde. Těší­me se na vás. 

Akci pořá­dá­me v rám­ci Dnů pěs­toun­ství, osvě­to­vé akce zamě­ře­né na náhrad­ní rodin­nou péči, pořá­da­né hl.m. Pra­ha. Dal­ší infor­ma­ce a pro­gram Dnů pěs­toun­ství zde