❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Projekt podpory náhradních rodičů

08. dubna 2022

Jste babič­ka, děde­ček, strýc, teta a máte děti svě­ře­né do péče jiné osoby ?

Neví­te si občas rady ? Porad­na náhrad­ní rodin­né péče v Plzni nabí­zí bez­plat­nou pomoc a pod­po­ru for­mou pod­půr­ných semi­ná­řů. Začí­ná­me v květ­nu. Více infor­ma­cí najde­te v pozván­ce.

Těší­me se na Vás !

S dota­zy obrá­cej­te se na koor­di­ná­tor­ku pro­jek­tu : Mgr. Jit­ka Vachul­ko­vá, klí­čo­vá pra­cov­ni­ce rodin, +420 730 190 299, vachulkova@pestouni.cz

Akti­vi­ty pro­jek­tu jsou pod­po­ře­ny MPSV z dotač­ní­ho pro­gra­mu Rodina.