NOVINKY

Průvodce náhradní rodinnou péčí 3/2021

10. června 2021

Vychá­zí dal­ší čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí, ve kte­rém mimo jiné najde­te i rubri­ku Hle­dá­me Vás, mámo, táto !

Pokud jste pro­šli pří­pra­vou a byli jste zařa­ze­ni do evi­den­ce žada­te­lů vhod­ných stát se pěs­tou­ny ane­bo osvo­ji­te­li a máte zájem o bliž­ší infor­ma­ce o kon­krét­ním dítě­ti, ozvě­te se PhDr. Ale­ně Micha­lo­vé, michalova@pestouni.cz, tel.: 731 507 401. Těší­me se na spo­lu­prá­ci a nepře­stá­vá­me věřit, že spo­leč­ně najde­me kaž­dé­mu dítě­ti milu­jí­cí a peču­jí­cí rodinu.