NOVINKY

První letošní číslo Průvodce NRP

03. března 2020

Prá­vě vychá­zí prv­ní letoš­ní čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí. Téma­tem toho­to a dal­ších čísel pro rok 2020 bude téma soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů. V časo­pi­se najde­te i rubri­ku Hle­dá­me vás, mámo, táto.

Infor­ma­ce o objed­ná­ní časo­pi­su a pře­hled ter­mí­nů vydá­ní najde­te zde.