❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Sborník příspěvků z konference 2019

06. května 2019

Pro­jekt Pro­ce­sy prá­ce s pěs­tou­ny na pře­chod­nou dobu, CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003839 jsme zakon­či­li závě­reč­nou kon­fe­ren­cí Pře­chod­ná pěs­toun­ská péče a ces­ta dítě­te do sta­bil­ní rodi­ny, kte­rá se kona­la 21.3.2019 v Grand­ho­te­lu Brno. 

Sbor­ník pří­spěv­ků z kon­fe­ren­ce najde­te v sek­ci Naše pub­li­ka­ce zde.