❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Sborník příspěvků z konference Nejlepší zájem dítěte v NRP

15. března 2023

Mezi naši­mi pub­li­ka­ce­mi najde­te ke sta­že­ní i sbor­ník pří­spěv­ků Nej­lep­ší zájem dítě­te v NRP z kon­fe­ren­ce ke sté­mu výro­čí naro­ze­ní pro­fe­so­ra Zdeň­ka Matějč­ka, kte­rou jsme ve spo­lu­prá­ci pořá­da­li na pod­zim roku 2022 : Naše pub­li­ka­ce — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)