❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Tisková zpráva : Sdružení pěstounských rodin slaví 25 let a vydává kalendář

07. září 2020

Brno, 7.9.2020 — U pří­le­ži­tos­ti 25. výro­čí Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin pro­běh­nou 22. září 2020 akce pro veřej­nost v porad­nách náhrad­ní rodin­né péče v Brně, Pra­ze a Plzni.
„Před 25 lety jsem zpo­vzdá­lí pro­ží­val pří­běhy pěs­toun­ských rodin… Jsem rád, že poz­dě­ji jsem mohl nastou­pit do Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin a z pozi­ce mana­že­ra pra­co­vat na pod­po­ře dětí, kte­ré pro­ží­va­ly své radost­né i bolest­né pří­běhy, a jejich náhrad­ních rodi­čů. Vel­mi se těším, že se potká­me pávě 22. září, v den, kdy Sdru­že­ní před 25 lety vznik­lo, a spo­leč­ně si při­po­me­ne­me, jakou ces­tu jsme za tu dobu ušli,“ říká před­se­da Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin Pavel Šmýd a dodá­vá : „Pev­ně věřím, že Sdru­že­ní bude i v dal­ších letech bojo­vat za rodin­né pro­stře­dí pro opuš­tě­né děti.“
V Brně v Ote­vře­né zahra­dě čeká návštěv­ní­ky Zahrad­ní slav­nost s křtem kalen­dá­ře na rok 2021 s nád­her­ný­mi díly výtvar­ní­ků Pav­la Čecha, Jiří­ho Grbavči­ce, Pet­ra Mod­lit­by, Vla­di­mí­ra Tučap­ské­ho, Vlas­ty Šve­jdo­vé a foto­gra­fa Vra­ti­sla­va Hnát­ka. Své tex­ty z kni­hy Děti, kte­ré se rodí v srd­ci pro­půj­či­la kalen­dá­ři Milo­sla­va Stri­o­vá, pěs­toun­ská a ado­p­tiv­ní mamin­ka a záro­veň klí­čo­vá pra­cov­ni­ce Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin. „Sdru­že­ní sehrá­lo v mém osob­ním živo­tě vel­kou roli. Spo­lu­pra­cu­ji s ním již od roku 2000, kdy jsme se s man­že­lem sta­li pěs­tou­ny. Prá­vě díky této spo­lu­prá­ci jsme byli schop­ni zvlá­dat všech­na mož­ná úska­lí, kte­rá život s při­ja­tý­mi dět­mi při­ná­ší. A bylo to opět Sdru­že­ní, kte­ré mě pod­ní­ti­lo k tomu, abych se se svo­jí život­ní zku­še­nos­tí podě­li­la i s ostatními.“
Kalen­dář je sym­bo­lic­kým podě­ko­vá­ním pěs­tou­nům za jejich zásluž­nou a obě­ta­vou péči o při­ja­té děti a také všem, kdo pod­po­ro­va­li Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin po celé čtvrt­sto­le­tí – dár­cům, dob­ro­vol­ní­kům, exper­tům i zaměst­nan­cům spolku.
Pře­hled akcí k 25 letům od zalo­že­ní Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin :
Brno : Zahrad­ní slav­nost spo­je­ná s křtem kalen­dá­ře pro­běh­ne 22. září 2020 v Ote­vře­né zahra­dě na Údol­ní 33 od 16:30 hodin za pří­tom­nos­ti autorů.
Plzeň : Ver­ni­sáž obra­zů a kolá­ží vytvo­ře­ných dět­mi z pěs­toun­ských rodin spo­je­ná s před­sta­ve­ním Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin pro­běh­ne 22. září v Café Kača­ba v Pro­ko­po­vě uli­ci 17 od 16:00 hodin.
Pra­ha : Osla­va 25. výro­čí SPR a 5. výro­čí Porad­ny NRP v Pra­ze s bene­fič­ním před­sta­ve­ním Diva­dla pod Pet­ří­nem pro­běh­ne dne 22.9. od 17.00 hod., v Komu­nit­ním cen­t­ru kos­te­la stě­tí sv. Jana Křti­te­le Praha-Hostivař.
Pozván­ka na akci.
Kon­tak­ty :
Mgr. Ing. Pavel Šmýd, před­se­da spol­ku, smyd@pestouni.cz, 731 507 402
Juli­ja Prej­so­vá, koor­di­ná­tor­ka PR, objed­náv­ky kalen­dá­ře, prejsova@pestouni.cz, 778 725 471
Dal­ší odkazy :