NOVINKY

Univerzita Palackého nabízí v době karantény psychologickou pomoc všem občanům

19. března 2020

Psy­cho­lo­gic­kou pomoc všem obča­nům, kte­ří poci­ťu­jí oba­vy a tíseň v sou­vis­los­ti s epi­de­mií koro­na­vi­ru, nabí­zí uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho. Na lin­ce slou­ží dob­ro­vol­ní­ci s ukon­če­ným výcvi­kem v kri­zo­vé intervenci. 
☎️Ozvat se může­te pro­střed­nic­tvím emai­lu up.intervence@gmail.com nebo po SKYPE (UP Intervence).

Dal­ší infor­ma­ce v člán­ku.