❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Uvažujete o pěstounství a hledáte inspiraci ? Zde je pár tipů.

15. listopadu 2021

Uva­žu­je­te o pěs­toun­ství ? Sbí­rá­te infor­ma­ce, inspi­ra­ci a pod­ně­ty k tomu­to tématu ?

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro děti, o kte­ré se jejich bio­lo­gič­tí rodi­če neu­mě­jí ane­bo nemo­hou posta­rat. Díky pěs­toun­ské péči děti nemuse­jí vyrůs­tat v nefunkč­ních rodi­nách či v ústav­ních zaří­ze­ních. Mno­ho dětí jen díky pěs­toun­ským rodi­nám dosta­ne šan­ci odnést si jed­no z nej­dů­le­ži­těj­ších posel­ství do dal­ší­ho živo­ta — že vzta­hy v rodi­ně jsou pes­t­ré, ale také bez­peč­né, pod­po­ru­jí­cí a pečující.
Staň­te se pěs­tou­ny a pomoz­te nám toto posel­ství šířit dále !

Dal­ší infor­ma­ce v při­lo­že­ném letáčku.

Hle­dá­me Vás, mámo, táto Newsletter