❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Užitečné odkazy v době karantény

25. března 2020

Na pomoc vám pěs­tou­nům a vašim dětem jsme při­pra­vi­li seznam uži­teč­ných webo­vých strá­nek s růz­ný­mi infor­ma­ce­mi, vzta­hu­jí­cí­mi se k obdo­bí opat­ře­ní v sou­vis­los­ti s coro­na­vi­rem. Najde­te zde pře­hled ofi­ci­ál­ních insti­tu­cí, nabí­ze­nou bez­plat­nou pomoc, nápa­dy na akti­vi­ty s dět­mi a dal­ší. Strán­ku bude­me pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­vat. Datum posled­ní aktu­a­li­za­ce : 16.4.2020

Pokud Vás zají­ma­jí infor­ma­ce k naší aktu­ál­ní čin­nos­ti, dopro­vá­ze­ní, uza­ví­rá­ní dohod, ozvě­te se vedou­cím jed­not­li­vých pra­co­višť Pora­den náhrad­ní rodin­né péče Sdru­že­ní : Kon­tak­ty

Napsat nám může­te i na karantena@pestouni.cz

Oficiální stránky ministerstev s informacemi k opatřením 

Aktuální zpravodajství

Psychologická a další pomoc všem

Pomoc dobrovolníků

Mimořádná finanční pomoc (nejen)pěstounům 

Dávky

Pomoc v hmotné nouzi

Státní sociální podpora

Příspěvek na péči :

Knihovny pro děti i dospělé

Hry a vzdělávání

Vzdělávací weby pro školáky

Cvičení doma s dětmi