NOVINKY

Velikonoční číslo časopisu Průvodce NRP

09. dubna 2020

Vychá­zí Veli­ko­noč­ní čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce NRP, ve kte­rém najde­te uži­teč­né infor­ma­ce z oblas­ti péče o děti a rubri­ku Hle­dá­me vás, mámo, táto !

Celý časo­pis ke stažení.

Hle­dá­me Vás, mámo, táto !