NOVINKY

Vychází poslední číslo Průvodce NRP

14. prosince 2021

Vychá­zí posled­ní čís­lo Prů­vod­ce NRP, ve kte­rém jsme se zamě­ři­li na téma odchá­ze­ní děti v PP z rodi­ny. Najde­te zde i tra­dič­ní rubri­ku rubri­ku Hle­dá­me vás, mámo, táto ! s ano­ny­mi­zo­va­ný­mi medai­lón­ky děti, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí vhod­né pěs­tou­ny ane­bo osvojitele.
Téma odchá­ze­ní je pří­znač­né i pro samot­ný časo­pis, kte­rý téměř po čtvrt­sto­le­tí kon­čí svou exis­ten­ci, od nové­ho roku ho již nebu­de­me vydá­vat. Děku­je­me všem, kdo jste časo­pis ode­bí­ra­li ane­bo do něj při­spí­va­li člán­ky a svý­mi příběhy.