❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Výroční zpráva Sdružení za rok 2022

07. června 2023

Jaký byl rok 2022 z pohle­du dopro­vá­ze­jí­cí organizace ?

“Byl to nároč­ný rok, pro­to­že došlo k finanč­ním otře­sům v sys­té­mu péče o ohro­že­né děti… Nicmé­ně se uká­za­lo, že pěs­touni své děti neo­pus­tí, i když jim stát zhor­šil pod­mín­ky. V pod­sta­tě se pro­je­vu­je stá­le doko­la, že pro pěs­tou­ny jsou pri­o­ri­tou děti, a ne finan­ce. Roz­hod­ně se nesta­lo, že by někdo při­šel o dáv­ky a poslal děti do dět­ské­ho domo­va.” — říká v úvo­du Mgr. Ing. Pavel Šmýd, před­se­da spolku. 

Celá zprá­va ke sta­že­ní zde : Výroč­ní zprá­va Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin za rok 2022.