❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Vyšlo druhé číslo časopisu Průvodce NRP

12. dubna 2019

V jed­not­li­vých čís­lech časo­pi­su Prů­vod­ce NRP za rok 2019 najde­te člán­ky o vývo­jo­vých obdo­bích dítě­te a vším, co s kon­krét­ním obdo­bím sou­vi­sí. V dru­hém čís­le časo­pi­su jsme se zamě­ři­li na před­škol­ní věk a spe­ci­fi­ka toho­to obdo­bí u dětí v NRP. Infor­ma­ce o mož­nos­tech objed­ná­ní časo­pi­su zde.
V časo­pi­se rov­něž najde­te aktu­ál­ní pře­hled děti, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí milu­jí­cí rodinu.