NOVINKY

Zemřela prof. Jarmila Koluchová

12. listopadu 2021

Dne 10. lis­to­pa­du 2021 zemře­la ve věku 93 let význam­ná osob­nost v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče prof. PhDr. Jar­mi­la Kolu­cho­vá, DrSc.

Paní pro­fe­sor­ka byla garan­tem náhrad­ní rodin­né péče na Mora­vě. Spo­leč­ně s pro­fe­so­rem Zdeň­kem Matějč­kem stá­le při­po­mí­na­la neza­stu­pi­tel­nou roli pěs­toun­ské rodi­ny, jako pro­stře­dí, kte­ré for­mu­je člo­vě­ka a jedi­neč­nou důle­ži­tost osob, se kte­rý­mi dítě pro­ží­vá rané obdo­bí své­ho života.

S úctou a upřím­nou sou­stras­tí k celé rodině

Mgr. Ing. Pavel Šmýd, ředitel 

a tým Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin

Jar­mi­la Kolu­cho­vá, parte