❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Zveme na slavnostní den otevřených dveří naší pobočky na Vysočině

24. dubna 2023

Srdeč­ně vás zve­me na slav­nost­ní den ote­vře­ných dve­ří poboč­ky Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin z.s. na Vyso­či­ně, a to v pátek 12.5.2023 od 10:00 do 16:00 hodin v pro­sto­rách naší nové kan­ce­lá­ře v Tel­či na náměs­tí Zacha­ri­á­še z Hrad­ce č. p. 70.

Pěs­toun­ské rodi­ny v kra­ji Vyso­či­na dopro­vá­zí­me od led­na toho­to roku a mís­to pro Porad­nu náhrad­ní rodin­né péče jsme si vybra­li prá­vě v Tel­či, kde je dob­ré doprav­ní spo­je­ní z něko­li­ka smě­rů. Věří­me, že bude­me tak blí­že naším pěs­toun­ským rodi­nám, a vytvo­ří­me přá­tel­ský a bez­peč­ný pro­stor pro spo­lu­prá­ci a pod­po­ru v krás­ném pro­stře­dí, obklo­pe­ní historii.

Služ­by pro pěs­tou­ny, osvo­ji­te­le a zájem­ce o náhrad­ní rodin­nou péči posky­tu­je­me již téměř 30 let. Nabí­zí­me trva­lou pod­po­ru, pora­den­ství, odbor­nou pomoc, vzdě­lá­vá­ní a dopro­vá­ze­ní dětem i peču­jí­cím oso­bám. Neza­po­mí­ná­me na důle­ži­tost odpo­čin­ku a nefor­mál­ní­ho trá­ve­ní času spo­lu. V prů­bě­hu roku orga­ni­zu­je­me řadu pro­ro­din­ných akti­vit, Dny pěs­toun­ských rodin, Miku­láš­ské besíd­ky, zajiš­ťu­je­me let­ní poby­to­vé a pří­měst­ské tábo­ry pro děti v náhrad­ní rodin­né péči a další.

Aktu­ál­ně při­pra­vu­je­me v nových pro­sto­rách Porad­ny Vyso­či­na semi­nář pro pěs­tou­ny v nových pro­sto­rách na téma Pěs­toun­ská péče kaž­dý den po celý rok, kte­rý se usku­teč­ní 23. červ­na a na pod­zim se plá­nu­jí klu­bo­vá setká­ní pro pěstouny. 

Kon­takt­ní infor­ma­ce Porad­ny NRP na Vyso­či­ně najde­te zde : Vyso­či­na — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)