❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti na kurz Silní rodiče – Silné děti®

28. května 2021

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin rea­li­zu­je v rám­ci Plzeň­ské­ho kra­je pro­jekt, jehož cílem je posí­le­ní rodi­čov­ských kom­pe­ten­cí, roz­voj doved­nos­tí a upev­ně­ní vlast­ních dob­rých vlast­nos­ti jako stá­va­jí­cí­ho nebo budou­cí­ho rodi­če. V rám­ci toho­to pro­jek­tu nabí­zí­me všem zájem­cům z řad veřej­nos­ti, ať už stá­va­jí­cím rodi­čům, budou­cím rodi­čům, budou­cím pěs­tou­nům ane­bo osvo­ji­te­lům, pra­ro­di­čům a všem, koho toto téma zají­má, účast na sebe­roz­vo­jo­vém kur­zu Sil­ní rodi­če – Sil­né děti®.

Účast­ní­ky čeká série setká­ní, na kte­rých spo­leč­ně pro­zkou­má­me napří­klad tato téma­ta : Co je mojí úlo­hou jako rodi­če ? Co mám dělat při pro­blé­mech ? Jak mě ovliv­ňu­jí poci­ty mé i poci­ty mého dítě­te ? Jak pou­ží­vám svo­ji moc ? a další…

Před­po­klá­da­né ter­mí­ny setká­ní – sta­no­ví­me dle časo­vých pre­fe­ren­cí vět­ši­ny zájemců :

1) Zážit­ko­vý kurz roz­lo­že­ný do 6 setká­ní, časo­vě 15:30 – 19:00 : 15. 6., 16. 6., 29. 6., 7. 7., 12. 7., 15. 7.

ane­bo : 2) Zážit­ko­vý kurz inten­ziv­ní v rám­ci 4 setká­ní, časo­vě 9 – 15/ 13 – 19 (pod­le domlu­vy sku­pi­ny): 15. 6., 19. 6., 29. 6., 12. 7.

Dota­zy a přihlášky :

Mgr. Lucie Baliharová

M : 778 706 282

E : baliharova@pestouni.cz

Pro­sí­me, abys­te v při­hláš­ce uved­li Vámi pre­fe­ro­va­nou vari­an­tu ter­mí­nů 1) ane­bo 2). Pokud Vám nevy­ho­vu­je ani jeden z návrhů ter­mí­nů, ale rádi bys­te se kur­zu zúčast­ni­li, napiš­te nám, poku­sí­me se Vám vyjít vstříc a nabíd­nout nové ter­mí­ny na pod­zim 2021.

Kurz pro­běh­ne pre­zenč­ně na adre­se : Porad­na náhrad­ní rodin­né péče, Houš­ko­va 25, Plzeň 326 00. Účast­ní­ci obdr­ží cer­ti­fi­kát o absol­vo­vá­ní. Účast­nic­ky popla­tek činí 400,-Kč/celý kurz.

Kurz je pro­duk­tem Němec­ké­ho sva­zu na ochra­nu dětí (Der Deu­tche Kin­der­schu­tzbund). Účas­ní­ci obdr­ží cer­ti­fi­kát o absolvování.

Akti­vi­ty pro­jek­tu Sil­ní rodi­če – Sil­né děti® jsou pod­po­ře­ny z dotač­ní­ho pro­gra­mu Rodi­na Minis­ter­stva prá­ce a soci­ál­ních věcí.