Podpořte nás

Každé dítě má právo vyrůstat v milující rodině, zažívat přijetí, bezpečí a teplo domova.

Kaž­dé dítě má prá­vo vyrůs­tat v milu­jí­cí rodi­ně, zaží­vat při­je­tí, bez­pe­čí a tep­lo domo­va.

Při­poj­te se k naší dlou­ho­le­té sna­ze pod­po­ro­vat a s úctou dopro­vá­zet pěs­toun­ské rodi­ny a děti v nich.

Spo­leč­ně s vámi může­me být opo­rou pěs­toun­ským rodi­nám v jejich nároč­ném poslá­ní a umož­nit ohro­že­ným dětem lep­ší start do živo­ta s ote­vře­nou budoucností.

Číslo bankovního účtu
2602682589/2010
Název banky
Fio banka

Sbírkový účet na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče jako formy pomoci ohroženým dětem v České republice. Osvědčení vydáno KÚ JMK 11.01.2024.