Informace a služby

Podporují nás

Svůj prv­ní finanč­ní dar obdr­že­lo naše Sdru­že­ní těs­ně před Váno­ce­mi roku 1995. Byl význam­ný tím, že dár­cem se stal prv­ní pre­zi­dent Čes­ké repub­li­ky, Vác­lav Havel. Ten­krát, na samém počát­ku naše­ho půso­be­ní, jsme svá­dě­li exis­tenč­ní boj a ten­to dar jsme teh­dy při­ja­li jako význam­né povzbu­ze­ní a sou­čas­ně pobíd­nu­tí ke zvý­še­ní aktivity.

Od té doby nás pod­po­ři­la řada osob, firem a insti­tu­cí, bez jejichž pomo­ci bychom moh­li napl­ňo­vat své poslá­ní jen ome­ze­ně. Váží­me si toho a děkujeme !