Knihovna

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Kate Cairns

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Kva­li­ta inter­ak­cí mezi dítě­tem a jeho rodi­či v prv­ních měsí­cích živo­ta do vel­ké míry roz­ho­du­je o tom, jaký bude jeho budou­cí život, jaké bude mít vzta­hy, jak doká­že vyu­žít svůj vro­ze­ný poten­ci­ál i jaký z něj jed­nou bude rodič. Kni­ha Kate Cairns vysvět­lu­je základ­ní pojmy, kte­rý­mi jsou bez­peč­ná vaz­ba, trau­ma a psy­chic­ká odol­nost, a nabí­zí stra­te­gie, kte­ré mohou rodi­čům a vycho­va­te­lům dětí, kte­ré byly na začát­ku své­ho živo­ta opuš­tě­né, pomo­ci pře­ko­nat toto počá­teč­ní trau­ma… V její rodi­ně našlo během pět­a­dva­ce­ti let nový domov dva­náct dětí, kte­rým byli se svým mužem pěstouny.

Rok vydání
2013

Vydavatelství
Portál