Knihovna

Náhradní rodinná péče v praxi

Kovařík, Jiří a kol.

Náhradní rodinná péče v praxi

Sbor­ník je určen pěs­tou­nům, osvo­ji­te­lům a všem, kte­ří se pro­ble­ma­ti­kou náhrad­ní rodin­né péče zabý­va­jí. Nejde o tex­ty teo­re­tic­ké, ale uži­teč­nou a prak­tic­kou pomůc­ku pro řeše­ní kaž­do­den­ních pro­blé­mů živo­ta náhrad­ní rodi­ny, kde mohou najít odpo­vě­di na nej­čas­těj­ší otáz­ky, kte­ré si náhrad­ní rodi­če kladou.

Rok vydání
2004

Vydavatelství
Portál