Knihovna

Nevlastní rodiče a nevlastní děti

Matějček Z., Dytrych Z.

Nevlastní rodiče a nevlastní děti

Kni­ha o mecha­nis­mech fun­gu­jí­cích v dopl­ně­ných rodi­nách mezi nevlast­ní­mi dět­mi a nevlast­ní­mi rodi­či. Prv­ní čes­ká publikace,která se uce­le­ně věnu­je pro­ble­ma­ti­ce dopl­ně­ných rodin, je urče­na jak odbor­ní­kům, tak širo­ké laic­ké veřej­nos­ti. Mapu­je vel­mi slo­ži­té a nepře­hled­né pro­blémy, kte­ré vzni­ka­jí v dopl­ně­ných rodi­nách s nevlast­ní­mi dětmi.