Hledáme vás, mámo, táto...

Kni­ha podrob­ně popi­su­je psy­chic­kou poru­chu, se kte­rou se ve svém oko­lí setkal snad kaž­dý z nás. Dysthy­mik je melan­cho­lik, kte­rý vidí všech­no čer­ně, nedo­ká­že mít z niče­ho radost a — bohu­žel — toto své roz­po­lo­že­ní pře­ná­ší na své oko­lí, zejmé­na nej­bliž­ší lidi, někdy s pro ně až těž­ký­mi zdra­vot­ní­mi následky.

Více informací Kontaktujte nás

Novinky