NOVINKY

Hledáme rodinu pro další děti II

10. května 2024

Dal­ší děti potře­bu­ji rodinu :

Hle­dá­me Vás, mámo, táto — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

Pokud jste zařa­ze­ní do evi­den­ce osob, vhod­ných stát se pěs­tou­ny ane­bo osvo­ji­te­li, ozvě­te se nám a rádi vás nasmě­ru­je­me dál :
📌PhDr. Ale­na Michalová
☎️+420 731 507 401
📧 michalova@pestouni.cz