NOVINKY

Blog a podcast nabízí informace nejen pro pěstouny

10. února 2023

Zná­te náš blog ane­bo pod­cast Náhrad­ka ? Obě plat­for­my nabí­zí infor­ma­ce pro pěs­tou­ny, zájem­ce pro pěs­toun­ství i širo­kou veřejnost. 

Napří­klad v posled­ním člán­ku na blo­gu se může­te dočíst o his­to­rii péče o sirot­ky : Sirot­ci v minu­lých sta­le­tích — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)

O tra­di­ci péče o sirot­ky a pro­mě­nách pěs­toun­ské péče v Čes­ké repub­li­ce usly­ší­te v prv­ním díle naše­ho pod­cas­tu Náhrad­ka : Sva­tý Josef a další/ Náhrad­ka #1 — Náhrad­ka — pod­cast (nejen) o pěs­toun­ské péči (pestouni.cz)

Hez­ké čte­ní i poslech.