NOVINKY

Ke svým dětem bychom se měli chovat tak, aby nám jednou byly schopné odpustit

05. srpna 2022

V polo­vi­ně srp­na by osla­vil sté naro­ze­ni­ny legen­dár­ní dět­ský psy­cho­log prof. Zde­něk Matěj­ček. Jis­tě jste čet­li někte­rou jeho kni­hu, sly­še­li před­náš­ku, ti šťast­něj­ší se s ním mož­ná setka­li i osob­ně. Vypa­dal jako las­ka­vost sama. Byl také tako­vý doma, v rodi­ně ? Pou­ží­val své poznatky při výcho­vě svých tří dětí ? Hrál si s vnou­ča­ty ? A jaké vlast­ně bylo jeho dět­ství ? Neved­ly ho k pro­fe­si dět­ské­ho psy­cho­lo­ga vlast­ní zku­še­nos­ti ? Na své­ho dědeč­ka zavzpo­mí­na­la jeho vnuč­ka, Alž­bě­ta Can­dia Muñoz, kte­rou ovliv­nil nato­lik, že se sta­la dět­skou psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou. Roz­ho­vor s ní najde­te na našem blo­gu.