NOVINKY

Mají se děti o prázdninách učit ?

26. července 2023

Na prázd­ni­ny se snad všech­ny děti těší. Zba­vit se škol­ních povin­nos­tí a nemuset dva měsí­ce sáh­nout na uče­ní, je pocho­pi­tel­ně pro žáky vrchol­né bla­ho. Část uči­te­lů a rodi­čů zastá­vá názor, že děti si mají od ško­ly odpo­či­nout, část si mys­lí, že tro­chu by se učit měly. 

Celý člá­nek na našem blo­gu : Mají se děti o prázd­ni­nách učit ? — Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin (pestouni.cz)