NOVINKY

Nové číslo časopisu Průvodce NRP s rubrikou Hledáme vás, mámo, táto…

11. června 2020

Vychá­zí před­prázd­ni­no­vé čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí, ve kte­rém pokra­ču­je­me v téma­tu soci­ál­ně pato­lo­gic­kých jevů u dětí a mož­nos­tech pomoci. 

Najde­te zde i aktu­ál­ní ano­ny­mi­zo­va­né medai­lón­ky dětí, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí novou milu­jí­cí rodinu. 

Aktu­ál­ní čís­lo časo­pi­su je vol­ně ke sta­že­ní všem zájem­cům. Máte-li chuť pod­po­řit jeho vydá­vá­ní a dostá­vat časo­pis v tiš­tě­né podo­bě, objed­nej­te si ho za sym­bo­lic­ké před­plat­né 200,-Kč/6 čísel na tom­to emai­lu : sprcasopis@gmail.com

Pokud máte nápad na člá­nek, postře­hy k aktu­ál­ní­mu vydá­ní časo­pi­su ane­bo se chce­te podě­lit o svůj pří­běh na jeho strán­kách, ozvě­te se nám : pruvodcenrp@email.cz. Děku­je­me a těší­me se na spolupráci !