NOVINKY

První letošní číslo časopisu Průvodce NRP

01. března 2021

Vychá­zí prv­ní letoš­ní čís­lo časo­pi­su Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péči, kte­rý je vol­ně ke sta­že­ní pro všech­ny zájem­ce o téma pěs­toun­ské péče. V tom­to čís­le věnu­je­me se téma­tu ces­ty do dospě­los­ti při­ja­tých dětí. Najde­te zde i rubri­ku Hle­dá­me vás, mámo, táto ! s krát­ký­mi medai­lón­ky děti, pro kte­ré jed­not­li­vé kra­je hle­da­jí pěs­toun­skou rodinu. 

Váže­ní čte­ná­ři, máte námět na zají­ma­vé téma, stu­dii, pro­jekt, pří­běh ke zve­řej­ně­ní v dal­ších čís­lech Prů­vod­ce NRP ? Ane­bo při­po­mín­ku, pochvá­lu k obsa­hu časo­pi­su ? Ozvě­te se Mgr. Len­ce Pospi­ši­lo­vé, redak­tor­ce časo­pi­su : pruvodcenrp@email.cz. Bude­me rádi za Vaše podněty.