❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Hledáme vás, mámo, táto...

Pub­li­ka­ce se zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou náhrad­ní rodin­né péče z pohle­du rodi­čů i dětí. Prv­ní část je věno­vá­na posto­jům dospě­lých lidí k rodi­čov­ství, ať už bio­lo­gic­ké­mu, či náhrad­ní­mu. Zabý­vá se i význa­mem při­mě­ře­né rodi­čov­ské péče na vývoj dítě­te ve všech oblas­tech a v sou­vis­los­ti s tím i při­po­me­nu­tím význa­mu cito­vé­ho či pod­mě­to­vé­ho strá­dá­ní v raném věku. Dru­há část se zabý­vá prů­bě­hem jed­not­li­vých fází psy­chic­ké­ho vývo­je a jejich mož­ným ovliv­ně­ním rodiči.

Více informací Kontaktujte nás

Novinky