❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Spolupracujeme

Spolupracujeme

Díky spo­lu­prá­ci s nada­ce­mi, nezisko­vý­mi orga­ni­za­ce­mi, stát­ní sfé­rou a odbor­ný­mi insti­tu­ce­mi může­me plá­no­vat a roz­ví­jet kva­li­tu slu­žeb dopro­vá­ze­ní pro náhrad­ní rodi­ny a mla­dé lidi, pro­sa­zo­vat pozi­tiv­ní změ­ny v oblas­ti péče o ohro­že­né děti v Čes­ké repub­li­ce a vytvá­řet pro­stor pro odbor­nou diskusi.

Spolupracující organizace a instituce

Orgány sociálně-právní ochrany dětí

Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj