❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Webinář

Teorie a nástroje pro bezpečnou terapii traumatu

Webinář s Babette Rothschild I 24. -25. února 2022

Registrace a více informací

Anotace webináře

PTSD (post­trau­ma­tic­ká stre­so­vá poru­cha) je znám­kou toho, že tělo a mysl ješ­tě neroz­po­zna­ly, že trau­ma­tic­ká udá­lost skon­či­la. Výsled­kem toho je, že ner­vo­vá sou­sta­va na těles­né úrov­ní rea­gu­je neu­stá­lou akti­va­cí pro obra­nu (útok/útěk) a/nebo zne­cit­li­vě­ní (zamrz­nu­tí). Oso­by s post­trau­ma­tic­kou stre­so­vou poru­chou jsou nad­mí­ru cit­li­vé vůči vzpo­mín­kám na dří­věj­ší nebez­pe­čí, a při­tom ztrá­ce­jí spo­je­ní se svým sou­čas­ným pro­stře­dím. Nabí­ze­ný workshop sezná­mí účast­ní­ky s neu­ro­fy­zic­kou a psy­cho­fy­zic­kou teo­rii, s prin­ci­py a nástro­ji k pocho­pe­ní, sní­že­ní, refle­xi a zasta­ve­ní trau­ma­tic­ké hyperak­ti­va­ce a sou­vi­se­jí­cích sympto­mů, pře­de­vším fla­shbac­ků. Výstu­pem bude bez­peč­něj­ší (pro pra­xi) tera­pie trau­ma­tu bez ohle­du na pou­ží­va­ný psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ký pří­stup. Účast­ní­kům také před­sta­ví­me inte­gro­va­ný pohled na auto­nomní ner­vo­vý sys­tém (včet­ně nové tabul­ky). Obsah worksho­pu tvo­ří jak teo­rie, tak i pří­pa­do­vé stu­die, cvi­če­ní a dis­ku­se v malých skupinách.

Komu je webinář určen

pře­de­vším psy­cho­lo­gům a psy­cho­te­ra­pe­u­tům. Ale také soci­ál­ním pra­cov­ní­kům a úřed­ní­kům OSPOD, kte­ří chtě­jí lépe poro­zu­mět a rea­go­vat na někte­ré pro­je­vy cho­vá­ní a pro­ží­vá­ní svých kli­en­tů. Ten­to workshop může být také uži­teč­ný pro zdra­vot­ní sest­ry, léka­ře, uči­te­le — pro všech­ny, kdo chce mít pově­do­mí o trau­ma­tu a šetr­ným nezra­ňu­jí­cím pří­stu­pu ke spo­lu­prá­ci s klientem.

Babette Rothschild
Babette Rothschild
Lektorka

Babette Rothschild, MSW (magistra sociální práce) vlastní praxe od roku 1976, jako lektorka a trenérka od roku 1992. Je autorkou šesti knih přeložených do více než stovky jazyků včetně dánštiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a japonštiny, vydaných v nakladatelství WW Norton. Z jejich publikací: nejnovější - Revolutionizing Trauma Treatment (2017, 2021); nejznámější publikace - The Body Remembers (2000) (v češtině: Tělo nezapomíná: Psychofyziologie a léčba traumatu, Babette Rothschildová, nakladatel: MAITREA inspirace srdcem, 2015) Je editorkou série nakladatelství WW Norton 8 klíčů k mentálnímu zdraví, která zatím čítá 12 titulů a série se stále rozšiřuje. 9 let žila a pracovala v dánské Kodani, poté se vrátila do rodného Los Angeles. Zde pokračuje v psaní knih, lektoruje, trénuje a superviduje psychoterapeuty po celém světě. Pro více informací navštivte její webové stránky: www.trauma.cc