NOVINKY

Petice za zajištění nejlepšího zájmu dítěte v pěstounské péči při kontaktech s biologickou rodinou

10. března 2021

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin vyda­lo peti­ci za zajiš­tě­ní nej­lep­ší­ho zájmu dítě­te v pěs­toun­ské péči při kon­tak­tech s bio­lo­gic­kou rodi­nou. Při­poj­te se k peti­ci svý­mi pod­pi­sy a pod­poř­te ote­vře­nou dis­ku­si a jed­ná­ní s Minis­ter­stvem prá­ce a soci­ál­ních věcí při zpra­co­vá­ní meto­di­ky kon­tak­tů mezi dět­mi v pěs­toun­ské péči a jejich bio­lo­gic­kou rodi­nou a pří­prav dal­ších podob­ných meto­dik. Celý text peti­ce zde. 

Sou­ví­se­jí­cí dokumenty :

Dopo­ru­če­ní zástup­ky­ně veřej­né­ho ochrán­ce práv ke kon­tak­tům dítěte 

Vyjá­d­ře­ní Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin k doporučení

Sta­no­vis­ko Sek­ce pro NRP při ČMPS k dopo­ru­če­ní ke kon­tak­tům dítě­te v PP