Knihovna

Otázky soudobé psychoanalýzy

Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D.

Otázky soudobé psychoanalýzy

Psy­cho­a­na­lý­za je tra­dič­ně chá­pá­na jako způ­sob léč­by psy­chic­kých poruch „na kana­pi“. Tako­vé poje­tí je však neú­měr­ně zúže­né a nepřes­né. Autor sezna­mu­je čte­ná­ře s jed­ním z roz­ho­du­jí­cích smě­rů moder­ní psy­cho­a­na­lý­zy, kte­rý je výsled­kem „tiché revo­lu­ce“ 80. a 90. let 20. sto­le­tí. Kori­gu­je někte­ré tra­dič­ní, avšak mnoh­dy dáv­no pře­ko­na­né názo­ry roz­ší­ře­né nejen mezi laic­kou, ale i odbor­nou veřejností.

Mgr. Vla­di­mír Vavr­da, Ph.D., je psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peut a vyso­ko­škol­ský peda­gog. Před­ná­ší psy­cho­te­ra­pii a lékař­skou psy­cho­lo­gii na LF UK a půso­bí jako psy­cho­te­ra­peut v sou­kro­mé praxi.

bro­žo­va­ná, 264 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál