❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

O nás

Zapojte se

Bude nám ctí, když se zapo­jí­te do našich akti­vit a vyjá­dří­te tím pod­po­ru poslá­ní SPR pomá­hat opuš­tě­ným a strá­da­jí­cím dětem, kte­ré nemo­hou žít u svých rodi­čů, najít bez­peč­ný domov, novou milu­jí­cí rodinu.

Jak ?

Nej­jed­no­duš­ší a pro nás nej­e­fek­tiv­něj­ší for­ma pomo­ci je finanč­ní dar. Všech­ny dary vyu­ží­vá­me v sou­la­du s naším poslá­ním na řadu zají­ma­vých pro­jek­tů, kte­ré nema­jí stá­lé­ho doná­to­ra, jako napří­klad kam­paň Hle­dá­me Vás, mámo, táto ! nebo tra­dič­ní Den pěs­toun­ských rodin a další.

Čís­lo účtu : 2700255345/2010 (Fio banka)
Vari­a­bil­ní sym­bol : 7

Potvr­ze­ní o daru Vám rádi vysta­ví­me. Žádos­tí o potvr­ze­ní spra­vu­je Pav­la Kolá­řo­vá, účet­ní Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin : kolarova@pestouni.cz

2602682589/2010 (Fio ban­ka) 

Sbír­ko­vý účet na pod­po­ru a roz­voj náhrad­ní rodin­né péče jako for­my pomo­ci ohro­že­ným dětem v Čes­ké repub­li­ce. Osvěd­če­ní vydá­no KÚ JMK 11.01.2024.

Pěs­toun­ští rodi­če, kte­ré dopro­vá­zí­me, nej­čas­tě­ji potře­bu­ji odpo­či­nek a rela­xa­ci, neboť péče o při­ja­té děti je nároč­ná a čas­to i vel­mi vyčer­pá­va­jí­cí. Pro­to uví­tá­me nabíd­ku jakých­ko­liv slev do aqua­par­ků či sau­ny, do zábav­ních par­ků, do kina nebo divadla.

Rov­něž uví­tá­me mate­ri­ál­ní dary, jako je nové dět­ské oble­če­ní a věci, cuk­ro­vin­ky, ovo­ce a drob­né dár­ky na akce pro děti. Cuk­ro­vin­ky, ovo­ce a dár­ky nej­víc vyu­ží­vá­me v obdo­bí Miku­láš­ských besí­dek jako sou­část balíč­ků pro děti z pěs­toun­ských rodin. Oble­če­ní a podob­né věci roz­dá­vá­me indi­vi­du­ál­ně potřeb­ným rodinám.

Pod­le toho odkud jste a kte­rá pobočka Sdru­že­ní se Vám nej­víc líbí, ozvě­te se s nabíd­kou pří­mo pra­cov­ní­kům jed­not­li­vých pobo­ček, viz Kon­tak­ty.

Pozi­tiv­ní osvě­ta a pro­pa­ga­ce pří­no­su pěs­toun­ské péče pro ohro­že­né dítě a spo­leč­nost je vel­mi důle­ži­tá. Kro­mě toho, že ve spo­leč­nos­ti pořád pře­tr­vá­va­jí mýty a zkres­le­né infor­ma­ce o pro­ble­ma­ti­ce náhrad­ní rodin­né péče, je pořád nedo­sta­tek pěs­tou­nů, pře­de­vším na tzv. dlou­ho­do­bou pěs­toun­skou péči.
Pro­to bude­me rádi, když nám pomů­že­te s šíře­ním infor­ma­cí o živo­tě náhrad­ních rodin napří­klad tím, že se sta­ne­te fanouš­kem naší face­boo­ko­vé strán­ky, instagra­mu ane­bo dopo­ru­čí­te náš web www.pestouni.cz pří­pad­ným zájem­cům. Může­te se stát fanouš­kem i naše­ho pod­cas­tu Náhrad­ka a sle­do­vat ho tře­ba na Spo­ti­fy.

Rádi bude­me spo­lu­pra­co­vat a poskyt­ne­me Vám infor­ma­ce o pěs­toun­ské péči k člán­ku ve vašich novi­nách či inter­ním firem­ním časo­pi­se a nebo při­jde­me s téma­tem náhrad­ní rodin­né péče do rádia či TV pořadu.

Co získáte podporou Sdružení pěstounských rodin ?

Pře­de­vším krás­ný pocit, že jste sou­čás­tí dob­ré­ho pro­jek­tu a při­spí­vá­te na potřeb­nou věc.
Dár­ci mají ze záko­na mož­nost ode­číst si hod­no­tu daru z daní na zákla­dě dolo­že­né­ho potvr­ze­ní o daru. Týká se to jak finanč­ní­ho, tak i věc­né­ho daru, u kte­ré­ho ale musí být vyčís­le­na jeho peně­ži­tá hodnota.

Od zákla­du daně mohou fyzic­ké oso­by ode­číst hod­no­tu darů, pokud úhrn­ná hod­no­ta darů ve zda­ňo­va­cím obdo­bí pře­sáh­ne 2 % ze zákla­du daně ane­bo činí ale­spoň 1 000 Kč. V úhr­nu lze ode­číst nej­vý­še 10 %.

Od zákla­du daně mohou práv­nic­ké oso­by ode­číst hod­no­tu darů, pokud hod­no­ta daru činí ale­spoň 2 000 Kč. V úhr­nu lze ode­číst nej­vý­še 5 % z již sní­že­né­ho zákla­du daně. Ten­to odpo­čet nemo­hou uplat­nit poplat­ní­ci, kte­ří nejsou zalo­že­ni nebo zří­ze­ni za úče­lem pod­ni­ká­ní. Pro daňo­vé úče­ly musí jít tedy mini­mál­ně o dar ve výši ale­spoň 2 000 Kč.

Jako podě­ko­vá­ní uve­řej­ní­me logo fir­my nebo vaše jmé­no na těch­to strán­kách, v sek­ci Pod­po­ru­jí nás, ve výroč­ní zprá­vě Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin, ve sbor­ní­ku pří­spěv­ků z oblas­ti náhrad­ní péče (vychá­zí 1xročně) a také na akci či pro­duk­tu (např. letá­ky, pla­ká­ty), ke kte­rým se Váš dar vztahuje.

Nena­šli jste potřeb­né infor­ma­ce nebo máte nápad, jak nás pod­po­řit jinak ? Ozvě­te se nám !

Ozvěte se nám!

Julija Prejsová
Julija Prejsová
koordinátorka PR aktivit a projektů

Pavlína Kolářová
Pavlína Kolářová
účetní