❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

O nás

Zapojte se

Vzhle­dem k pro­fi­lu orga­ni­za­ce a naše­mu poslá­ní, dbá­me o výběr kva­lit­ních pra­cov­ní­ků do naše­ho týmu.

Výběr nových čle­nů týmu pro­bí­há na zákla­dě výbě­ro­vých říze­ní a řídí se :

V rám­ci kaž­dé­ho výbě­ro­vé­ho říze­ní poža­du­je­me dokla­dy o trest­ní bez­ú­hon­nos­ti, pro­fes­ní živo­to­pis a moti­vač­ní dopis uchazeče.

Aktuálně hledáme :

Ozvěte se nám!

Ing. Pavel Šmýd
Ing. Pavel Šmýd
předseda Sdružení pěstounských rodin