Knihovna

Děti, které se rodí v srdci

Miloslava Striová

Děti, které se rodí v srdci

Kníž­ka vyprá­ví o dětech, kte­ré se naro­di­ly v srd­ci svých náhrad­ních rodi­čů, kte­ré si do živo­ta při­nes­ly růz­né pro­blémy a gene­tic­kou zátěž. Život s nimi nebyl a není pro­cház­kou růžo­vým sadem a kníž­ka popi­su­je „jiné“ rodi­čov­ství s ote­vře­nos­tí a záro­veň v sobě nese nadě­ji pro všech­ny, kdo by rádi dítě osvo­ji­li nebo při­ja­li do pěs­toun­ské péče a bojí se, zda to zvlád­nou. Kni­ha je retrospek­ti­vou, ohléd­nu­tím za dvě­ma desít­ka­mi let rodin­né­ho živo­ta rodi­čů a jejich ado­p­tiv­ních dětí a dětí, kte­ré rodi­na při­ja­la do pěs­toun­ské péče. Man­že­lé Stri­o­vi postup­ně při­ja­li do své rodi­ny osm dětí. Kni­ha oslo­ví zájem­ce o sku­teč­né pří­běhy pěs­toun­ských a ado­p­tiv­ních rodin.

Rok vydání
2013

Vydavatelství
Portál