Knihovna

Prožívat několik životů

Hana Soukupová

Prožívat několik životů

Auten­tic­ká svě­dec­tví z pěs­toun­ských rodin, zachy­ce­ná v této kni­ze v časo­vém roz­me­zí dese­ti let, jsou poku­sem o nezkres­le­ný pohled na pěs­toun­skou péči, její potřeb­nost a smy­sl, ale i na úska­lí, kte­rá s sebou při­ná­ší. Dra­ma­tic­ké osu­dy dětí bez domo­va oslo­ví všech­ny, kdo se hlou­bě­ji zamýš­le­jí nad vlast­ním rodi­čov­stvím, mezi­lid­ský­mi vzta­hy a sta­vem dneš­ní­ho světa.

Rok vydání
2008

Vydavatelství
Společnost otevřená rodina