Blog

Vztah, v němž si můžeme věřit aneb jak to vidí „klíčovka“

10. října 2022 Lenka Pospíšilová 7 minut čtení
Vztah, v němž si můžeme věřit aneb jak to vidí „klíčovka“

Mož­ná zva­žu­je­te při­je­tí dítě­te do péče, mož­ná už pěs­touni jste a máte svo­ji dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ci a klí­čo­vou pra­cov­ni­ci, tedy „klí­čov­ku“ 😊. Jaká je její role vůči rodi­nám, s čím jim může pomo­ci, co by se měla dozvě­dět, co nao­pak ona říká pěs­tou­nům a jejich dětem… Jak vlast­ně pěs­toun­ství vidí ze své pozi­ce, vyprá­vě­la Pet­ra Mülle­ro­vá Kraj­tlo­vá, brněn­ská „klí­čov­ka“ a koor­di­ná­tor­ka dob­ro­vol­ní­ků, kte­rá se pěs­toun­ským rodi­nám věnu­je už osmým rokem.

Kdy se popr­vé setkáš s pěs­toun­skou rodinou ? 

Do kon­tak­tu s pěs­tou­ny se vět­ši­nou dosta­nu ve chví­li, kdy mají dítě svě­ře­né do před­pěs­toun­ské péče. Úpl­ně na začát­ku si nechám povyprá­vět jejich pří­běh, tedy jak se dosta­li k pěs­toun­ství, a pří­běh při­ja­té­ho dítě­te, pokud ho zna­jí. Řek­la bych, že už je to teď lep­ší, že pěs­touni dostá­va­jí o dětech více infor­ma­cí. Dří­ve si při­vez­li dítě a nevě­dě­li ani, jaká trau­ma­ta má za sebou. Samo­zřej­mě zále­ží na tom, jest­li je to dítě pří­buz­né nebo ne. Pří­bu­zen­ští pěs­touni toho při­ro­ze­ně o dítě­ti ví víc než zprostředkovaní.

Kolik máš pří­bu­zen­ských pěs­tou­nů a kolik zprostředkovaných ?

Teď je to tak půl na půl. Mám dva­cet čty­ři rodin a z toho je jed­na pře­chod­ná pěs­toun­ka. Tro­chu nám trva­lo, než jsme se nala­di­ly na stej­nou vlnu, ale teď už to funguje.

Jak čas­to cho­díš do rodin ? A když je nena­vští­víš osob­ně, tak zatelefonuješ ?

V kovi­do­vé době byly kon­tak­ty tele­fo­nic­ké, ale jinak jed­nou za dva měsí­ce do kaž­dé rodi­ny jdu. Někdy je to tak, že při­je­dou oni do SPR, ale víc jez­dím já k nim, pro­to­že jsou to rodi­ny mimobr­něn­ské a bylo by pro ně kom­pli­ko­va­né při­jet i s dět­mi do Brna na Anen­skou. Jed­nou za dva měsí­ce je to stan­dard­ně, ale když se něco řeší, jsou kon­tak­ty častější.

Cho­díš k nim odpo­led­ne, aby dítě bylo doma ze školy ?

Vět­ši­nou to tak je. Nechci, aby děti zamešká­va­ly ško­lu, tak­že cho­dím až odpo­led­ne. Dopo­led­ne cho­dím jen do rodin, kde jsou malé děti, co ješ­tě necho­dí ani do školky.

Když při­jdeš, zazvo­níš, ote­vřou… Čeho vše­ho si všímáš ?

Pokud je to nová rodi­na, tak se sna­žím zma­po­vat i domác­nost, i tře­ba jak se k sobě pěs­touni cho­va­jí, nejen jak se cho­va­jí k dětem. Ale nepro­hlí­žím si to u nich doma jako zvě­da­vá vizi­ta. Teď už ty rodi­ny vět­ši­nou znám, tak­že se spíš baví­me o tom, s čím potře­bu­jí pomoct a také o tom, co se daří, co se poved­lo. Naše úlo­ha sice je, řešit s pěs­tou­ny jejich pro­blémy, ale při­chá­zí i spous­ta hez­kých věcí. V září tře­ba něko­lik dětí z „mých“ rodin nastou­pi­lo na střed­ní ško­ly. V minu­lém roce to bylo vel­ké téma – jakou ško­lu zvo­lí, pří­pra­va na při­jí­mač­ky… a skvě­lé je, že všich­ni se dosta­li tam, kam chtě­li. Jsou i pěk­né věci k řeše­ní, není to jen o problémech.

Nelze pomi­nout sku­teč­nost, že pozo­ro­vá­ním rušíš pozo­ro­va­né. Jak to reflek­tu­ješ v obráz­ku, kte­rý si uděláš ?

Samo­zřej­mě, že když vstu­pu­je někdo cizí do domu, tak se cho­vá­me troš­ku jinak. V rodi­nách, se kte­rý­mi spo­lu­pra­cu­ji del­ší dobu, mi mno­zí říka­jí, že už jsem sou­čás­tí jejich domác­nos­ti, tak­že to zase tak vel­ký roz­díl asi nebu­de. Nau­či­li se být ote­vře­ní, a to jsem straš­ně ráda. Pokud mi nabíd­nou, jest­li se chci podí­vat tře­ba do dět­ské­ho poko­je, tak neod­mít­nu, ale roz­hod­ně jim neproš­mejdím domác­nost, to naštěs­tí není moje povin­nost. Vel­mi opa­tr­ně zachá­zím s těmi infor­ma­ce­mi, kte­ré o nich mám a od nich mám, prá­vě pro­to, aby to nena­ru­ši­lo důvě­ry­hod­nost naše­ho vzta­hu. Sna­žím se naši komu­ni­ka­ci udr­žo­vat na pří­jem­né úrov­ni, aby pěs­touni nemě­li pocit, že je kon­t­ro­lu­ju, aby se mnou jed­na­li ote­vře­ně. Straš­ně moc si zaklá­dám na tom vzta­hu. To je základ mé prá­ce : mít s pěs­tou­ny vztah, v němž si může­me věřit.

Daří se to vždyc­ky nebo ses někdy muse­la oprav­du hod­ně upozadit ?

Mám rodi­ny, kde ty vzta­hy nejsou tako­vé, jaké bych chtě­la, aby byly, a kde nedo­stá­vám infor­ma­ce, jaké bych měla. Chtě­jí si to dělat po svém, čas­to z mého pohle­du ne úpl­ně nej­lé­pe, ale respek­tu­ji jejich roz­hod­nu­tí. I tam se sna­žím, aby vztah byl přátelský.

Co jsi tře­ba za posled­ní dobu se svý­mi pěs­tou­ny řešila ?

Můžu uvést pří­klad pěs­toun­ky, kte­rá nedáv­no při­ja­la dvě děti. Jed­no už v péči má, a ješ­tě v té rodi­ně jsou dvě bio­lo­gic­ké. Roz­mlou­va­la jsem jí při­je­tí obou dětí najed­nou. Jsou to sice sou­ro­zen­ci, ale byli kaž­dý v jiné péči, tak­že vztah mezi sebou žád­ný navá­za­ný nema­jí. Pro­to­že žili kaž­dý jin­de a nejsou pros­tě stej­ní, tak adap­ta­ce kaž­dé­ho byla jiná, jinak slo­ži­tá. Sna­ži­la jsem se jí vysvět­lit, co nasta­ne nebo by moh­lo nastat v pří­pa­dě, že si je vez­me obě najed­nou. Roz­hod­la se tak, jak se roz­hod­la. Kaž­dé z těch dětí má tro­chu jiné trau­ma, tak­že potře­bu­je tro­chu jinou péči. Měly by se pro­po­jit s tím tře­tím dítě­tem, kte­ré jejich sou­ro­zen­cem není a samo­zřej­mě na něj nejsou zvyk­lé. No, tak­že teď řeší­me, jak to udě­lat, aby se všech­no sla­di­lo. Star­ší z dětí, čtyř a půlle­té, zaži­lo ústav­ní péči a před tím závaž­né zane­dbá­ní péče v rodi­ně, tak­že je to dít­ko s ran­nou depri­va­cí a záro­veň s depri­va­cí z ústav­ní péče. Tety v ústa­vu se sice sna­ží, ale ústav­ní péče vždyc­ky zane­chá násled­ky. Men­ší z dětí má rok a půl a při­šlo z pře­chod­né pěs­toun­ské péče. Ze začát­ku to vypa­da­lo, jako že to půjde dob­ře, ale tyto děti ve chví­li, kdy si začnou zvy­kat na bez­pe­čí, jed­nu vzta­ho­vou oso­bu, kte­rá je s nimi pořád, tak začnou pouš­tět ven všech­no, co se v nich nastřá­da­lo. Tak­že už jsme ve fázi pře­kva­pe­ní, jak se situ­a­ce vyví­jí. No ale ono to nějak půjde. Když bude potře­ba, tak zapo­jí­me naši paní psy­cho­lož­ku. Ta je zapo­tře­bí často.

V čem je to slo­ži­těj­ší, když pěs­toun­ské děti zva­žu­jí, kam dál po základ­ní škole ?

Cel­kem pra­vi­del­ně se u dětí v pěs­toun­ské péči setká­vám s tím, že si svo­ji budouc­nost neu­mí před­sta­vit, nevě­dí, kam dál. Dopo­ru­ču­ju jim vždyc­ky navští­vit veletrh střed­ních škol, pro­to­že to je dob­rá zku­še­nost. S dítě­tem mlu­vím o tom, co ho zají­má, kte­ré před­mě­ty mu jdou lépe, v jakém pro­stře­dí se cítí lépe… V minu­lém škol­ním roce jsem násled­né vzdě­lá­vá­ní řeši­la také s chlap­cem, kte­rý vůbec nevě­děl, co dál. Učil se sluš­ně, jed­nič­ky dvoj­ky, ale není úpl­ně stu­dij­ní typ, tak­že gym­ná­zi­um by neby­la dob­rá vol­ba. Je sice spor­to­vec, ale spor­tov­ní gym­ná­zi­um neby­lo řeše­ní, pro­to­že zase je to gym­ná­zi­um. Pěs­toun­ka to s ním samo­zřej­mě také pro­bí­ra­la, hle­da­li spo­lu na inter­ne­tu, byli na něja­kých dnech ote­vře­ných dve­ří… Pak jsme na to zača­li nahlí­žet ze stra­ny jeho pova­ho­vých rysů. V anamné­ze bio­lo­gic­ké rodi­ny je i psy­chi­at­ric­ká dia­gnó­za, což je vel­ká zátěž, ale v tom­to pří­pa­dě to chla­pec s pomo­cí pěs­toun­ky doká­zal dob­ře zpra­co­vat. Je cit­li­vý a empa­tic­ký. Nako­nec jsme vyhod­no­ti­li, že umí pěk­ně pra­co­vat nejen se svý­mi poci­ty, ale i s poci­ty svých kama­rá­dů. Je to člo­věk naslou­cha­jí­cí, a ty zku­še­nos­ti z dět­ství, byť jsou špat­né, tady vlast­ně může zúro­čit. Toto všech­no ho nasmě­ro­va­lo k podá­ní při­hláš­ky na střed­ní ško­lu se zamě­ře­ním na soci­ál­ní prá­ci. Při­ja­li ho a teď v září nastou­pil. Dou­fám, že to pro něj bude to pra­vé ořechové.

Máš něja­kou oprav­du slo­ži­tou rodi­nu s pro­ble­ma­tic­ký­mi dětmi ?

Mám tře­ba rodi­nu, kde jsou tři při­ja­tí sou­ro­zen­ci. Ty děti při­šly do pěs­toun­ské péče ve star­ším věku : kluk v osmi letech, pro­střed­ní se sou­ro­zen­ců v šes­ti letech a nejmlad­ší hol­čič­ka ve dvou. Na tom­to pří­kla­du se krás­ně uka­zu­je, že čím mlad­ší dítě při­jde do pěs­toun­ské péče, tím vět­ší šan­ci má na lep­ší život. Hol­čič­ka se v pěs­toun­ské rodi­ně dob­ře adap­to­va­la, cho­vá se jako nor­mál­ní dítě, nejsou s ní žád­né výchov­né pro­blémy. Pro­střed­ní sou­ro­ze­nec má zaži­té nevhod­né vzor­ce cho­vá­ní. Jeho depri­va­ce se pro­je­vu­je špat­ným vyhod­no­co­vá­ním situ­a­cí a násled­nou agre­sí. Tře­ba usou­dí, že to, jak se na něj někdo podí­val, je útok, a rea­gu­je vul­ga­rismy, kři­kem, pří­pad­ně fyzic­kým napa­de­ním. Má pro­blém s auto­ri­tou, tak­že se neroz­pa­ku­je pou­žít hrubé nadáv­ky i vůči uči­te­lům. Ale men­tál­ně na tom není tak zle, tak­že by mohl postou­pit na něja­ké dob­ré uči­liš­tě a žít tako­vý život, aby ho spo­leč­nost přijímala.

Zato ten nej­star­ší kluk má typic­ké pro­je­vy ran­né depri­va­ce – lha­ní, krá­de­že a dal­ší obtí­že. Když spo­lu mlu­ví­me o těch lžích a krá­de­žích, ví, že je to špat­ně, sli­bu­je, že už to dělat nebu­de, ale nedo­ká­že si pomoct. Teď je ve dru­hém roč­ní­ku učeb­ní­ho obo­ru. Už to vypa­da­lo lépe, ale hned v prv­ním roč­ní­ku o polo­le­tí jsme řeši­li krá­dež, kte­rá se dosta­la až na poli­cii, pro­to­že už je trest­ně zod­po­věd­ný. Do toho vstu­pu­je bio­lo­gic­ká mat­ka a teď hlav­ně otec, kte­rý deset let klu­ka nevi­děl. Mám oba­vy, zda v tom­to pří­pa­dě bude mít šan­ci na sluš­ný život. Tou­ží ode­jít zpět k bio­lo­gic­ké rodi­ně. Dese­ti­le­té úsi­lí pěs­toun­ky tak s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí při­jde vni­več. Ale i tak dostal zprá­vu, jak může vypa­dat život v dob­ré rodi­ně a věřím, že se mu to v živo­tě někde promítne.

Odkud tyto děti do pěs­toun­ské péče přišly ?

Dlou­hou dobu byly v péči mat­ky, kte­rá je vel­mi zane­dbá­va­la. Odchá­ze­la od nich i na něko­lik dní, nechá­va­la je o hla­du, v zimě, ve tmě v něja­kém squat­tu. Po ode­brá­ní byly v ústav­ní péči a pak pře­šly do pěs­toun­ské. Jejich pěs­toun­ka je úžas­ný člo­věk, dělá pro ně prv­ní posled­ní, je vel­mi trpě­li­vá, sta­rost­li­vá… Přes­to není mož­né změ­nit vzor­ce cho­vá­ní, kte­ré má ten nej­star­ší zaži­té. Navíc žijí na ves­ni­ci, kde se všich­ni zna­jí, ško­la je také v obci a pěs­touni jsou pod drob­no­hle­dem. Děti mají ve ško­le pro­blémy, kte­ré se pře­ná­ší i mimo ško­lu a pěs­toun­ka je čas­to pod pal­bou kri­ti­ky. Mno­ho­krát se jí sta­lo, že na ni sou­se­dé pře­sta­li mlu­vit, neod­po­ví­da­jí ani na pozdrav. Situ­a­ce je pro ni oprav­du vel­mi nároč­ná, ale je bojov­ni­ce za své děti a nevzdá­vá se. Nesmír­ně si jí vážím. Sna­žím se ji ochrá­nit ve smys­lu : pojď­me říct nahlas ve ško­le, v obci, že to není vaše nedo­sta­teč­ná výcho­va, ale že ty děti jsou tak nasta­ve­né a už je nejde ovlivnit.

To se ovšem lidem, kte­ří se v pro­ble­ma­ti­ce depri­va­ce neo­ri­en­tu­jí, těž­ko vysvětluje. 

Vel­mi těž­ko. Mělo by to být lep­ší ve ško­lách, ale také je to růz­né. Vět­ši­nou jaké je ředi­tel­ství, tako­vý pří­stup má k těm­to věcem peda­go­gic­ký sbor. A když nena­jde­te pocho­pe­ní, že ty děti jsou jiné a je tře­ba k nim pod­le toho při­stu­po­vat, tak to pros­tě nefunguje.

Co pro tako­vou rodi­nu můžeš udělat ?

Sna­žím se zvlášť s tím klu­kem při kaž­dé návštěvě pro­bí­rat jeho jed­ná­ní. Je důle­ži­té, aby vůbec chá­pal, co mu říkám. Vysvět­lu­ju mu to oprav­du „polo­pa­tic­ky“, na pří­kla­dech. Ale je to pořád málo. Co se ješ­tě dá udě­lat, je dopo­ru­čit péči eto­pe­da, pří­pad­ně pomoc stře­dis­ka výchov­né péče. Tyto děti již absol­vo­va­ly ambu­lant­ní pomoc SVP, ale nepo­moh­lo to.

Má pobyt nebo docház­ka do stře­dis­ka výchov­né péče dob­ré výsled­ky ale­spoň v polo­vi­ně případů ?

Nemám úpl­ně vel­ký vzo­rek dětí, kte­ré jím pro­šly, tak­že nemo­hu říct. Mám pří­pad, kdy to moc pomoh­lo, ale tyto zmi­ňo­va­né děti to tedy k dob­ré­mu neovlivnilo.

Jsou rodi­ny, kde tě vyslo­ve­ně těší, jak se situ­a­ce vyvinula ?

Mám něko­lik rodin, kde se pěs­toun­ská péče oprav­du dob­ře daří. Kde děti už jsou zle­ti­lé, stu­du­jí střed­ní nebo vyso­kou ško­lu, pří­pad­ně už dostu­do­va­ly, našly si prá­ci, part­ne­ra. Typic­ké jsou dvě rodi­ny, kam při­šly děti ze sever­ních Čech. V obou pří­pa­dech děv­ča­ta kolem tří až pěti let. Bio­lo­gic­ké mat­ky byly pro­sti­tut­ky a děti se cho­va­ly jako zví­řát­ka. Oprav­du to není nad­sáz­ka. Neu­mě­ly mlu­vit, neu­mě­ly se najíst, žád­né hygi­e­nic­ké návy­ky neměly…

Při­jí­ma­jí tako­vé děti dospě­lé­ho jako auto­ri­tu hod­nou násle­do­vá­ní ? Tedy učí se pozo­ro­vá­ním nebo setr­vá­va­jí v pozi­ci ´udě­lám si to posvém´?

V jed­nom pří­pa­dě při­šla děv­čát­ka do rodi­ny, kde byly dvě bio­lo­gic­ké dce­ry, kte­ré vystu­do­va­ly střed­ní, pak vyso­kou ško­lu a obě dvě jsou lékař­ky. Pro ta při­ja­tá děv­ča­ta byl ten­to pří­klad zásad­ní. Pozo­ro­vá­ním a napo­do­bo­vá­ním, jak rodi­na fun­gu­je, změ­ni­ly své nasta­ve­ní. Ta star­ší je dnes na vyso­ké ško­le ve tře­tím roč­ní­ku a dru­há bude letos matu­ro­vat. Vzta­hy v rodi­ně, i v té šir­ší, jsou super. Při­ja­ly za své, že je nor­mál­ní, že rodi­na spo­lu komu­ni­ku­je, pomá­há si, něco sla­ví, jez­dí na dovo­le­nou… Kdy­by zůsta­ly v sever­ních Čechách, kdo ví, jaký by byl jejich osud. U dru­hé rodi­ny to je podob­né, ako­rát tam nejsou žád­né star­ší bio­lo­gic­ké děti, kte­ré by byly pří­kla­dem, ale také to fun­gu­je. Pova­žu­jí pěs­tou­ny za svo­ji rodi­nu, cítí v nich opo­ru, také studují.

Stá­ly o to setkat se s matkou ?

Při­šlo obdo­bí, čas­to to bývá kolem plno­le­tos­ti, kdy se děti začnou vel­mi zají­mat o svo­je koře­ny. V obou pří­pa­dech pěs­touni nabíd­li dětem, že se mohou jet spo­leč­ně podí­vat, kde bio­lo­gic­ká mat­ka je, zku­sit ji najít. Ale nako­nec k tomu ani v jed­né rodi­ně nedo­šlo, pro­to­že děti od toho zámě­ru ustou­pi­ly. Dosta­ly tu mož­nost, neby­lo to nic, co by se taji­lo nebo zaka­zo­va­lo, a nako­nec o to nestá­ly. Zjev­ně vidí svo­ji rodi­nu v pěs­tou­nech, kde mají sta­bil­ní záze­mí a vědí, že se vždyc­ky budou mít kam vra­cet. Tak­že to jsou pří­kla­dy, kte­ré mě povzbu­zu­jí v dal­ší práci.

Co ty jsi vlast­ně vystudovala ?

Spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ku. Děla­la jsem asi­s­tent­ku peda­go­ga jed­no­mu děv­če­ti a dodnes jsem s ním v kon­tak­tu. A bylo to dítě z pěs­toun­ské péče. 😊 Ale to jsem se dozvě­dě­la až v prů­bě­hu toho dopro­vá­ze­ní. Byla teh­dy v šes­té tří­dě, navíc na vozí­ku. Dneska mi zrov­na napsa­la. Je to asi něja­ké říze­ní osu­du. 😊 Teď jí je dva­cet dva let, vystu­do­va­la soci­ál­ní prá­ci, ale zaměst­ná­ní v obo­ru nena­šla. Musím se jí zeptat, co dělá. Ono prá­ce pro vozíč­ká­ře není zrov­na moc.

Sdru­že­ní má na dopro­vá­ze­ní tako­vou „kuchař­ku“, kte­rou před časem sepsa­lo a kte­rá byla ze stra­ny nad­ří­ze­ných úřa­du dob­ře hod­no­ce­na. Jsou tyto tzv. stan­dar­dy dob­rý návod nebo opo­ra, když je něja­ká zapekli­tá situace ?

Opo­rou jsou, když při­jde nová rodi­na. Pěs­touni si v nich totiž pře­čtou, co od nás můžou čekat a co my jim jako dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce může­me nebo musí­me poskyt­nout, jaké povin­nos­ti ze záko­na vůči nám i stá­tu mají. Dozví se tam tře­ba, jak se řeší kon­tak­ty s bio­lo­gic­kou rodi­nou. Není to ale tak, že by pěs­toun po pře­čte­ní „stan­dar­dů“ věděl všech­no. Pře­čte si je a mlu­ví­me o tom.

Se kte­rý­mi dal­ší­mi insti­tu­ce­mi spo­lu­pra­cu­ješ jako dopro­vá­ze­jí­cí pra­cov­ni­ce a se kte­rý­mi musí nebo může spo­lu­pra­co­vat také pěstoun ?

Povin­né jsou v pod­sta­tě OSPO­Dy, a to jak pro nás dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce, tak i pro pěs­tou­ny. OSPOD je dozo­ru­jí­cí orgán, kte­rý pěs­toun­skou rodi­nu jed­nou za půl roku navští­ví. Musím říct, že mám dobrou spo­lu­prá­ci s OSPO­Dem i moji pěs­touni s nimi mají dob­ré zku­še­nos­ti. S OSPO­Dem při­chá­zí­me do kon­tak­tu, když nastá­va­jí pro­blémy tře­ba ve ško­le nebo pokud hle­dá­me bio­lo­gic­ké rodi­če, dal­ší sou­ro­zen­ce a tak.

Nej­čas­těj­ší je psy­cho­lo­gic­ká pomoc. Ta nastu­pu­je, když s dět­mi hle­dá­me důvo­dy toho či ono­ho cho­vá­ní. Je-li to málo, tře­ba když mají děti psy­chi­at­ric­kou zátěž z původ­ní rodi­ny, při­jde na řadu buď ambu­lant­ní psy­chi­atr nebo dět­ská psy­chi­at­ric­ká kli­ni­ka. To je situ­a­ce, kte­rou řeší­me nejen s pěs­tou­nem, ale i s OSPO­Dem. No a pak jsou ta stře­dis­ka výchov­né péče. To jsou tak ty nej­čas­těj­ší spo­lu­pra­cu­jí­cí orga­ni­za­ce a insti­tu­ce. Spe­ci­ál­ní škol­ství při­chá­zí ke slo­vu, když máme děti s hen­di­ke­pem nebo pokud hle­dá­me násled­né vzdě­lá­vá­ní pro děti s niž­ším inte­lek­tem. Spíš, než spe­ci­ál­ní škol­ství, potře­bu­je­me asi­s­ten­ty peda­go­ga. Když usou­dí­me, že to asi bude zapo­tře­bí, ode­sí­lá­me děti do peda­go­gic­ko psy­cho­lo­gic­ké porad­ny nebo do spe­ci­ál­ně peda­go­gic­ké­ho cen­t­ra. Tam je vyšet­ří a vysta­ví dopo­ru­če­ní. Je fakt, že někte­ří psy­cho­lo­go­vé ješ­tě pořád neu­mí pra­co­vat s raným trau­ma­tem a pro­je­vy cho­vá­ní dia­gnos­ti­ku­jí spíš jako ADHD. Spe­ci­ál­ně peda­go­gic­ké cen­t­rum je uži­teč­né, když je tře­ba dia­gnos­ti­ko­vat autis­mus nebo vyhod­no­tit míru sní­že­ní intelektu.

Co se dá udě­lat pro to, aby noví psy­cho­lo­go­vé už lépe vědě­li, o čem všem je v péči o ohro­že­né děti řeč ?

Spo­lu­pra­cu­je­me s vyso­ký­mi ško­la­mi, což mám u nás v Brně ve Sdru­že­ní na sta­ros­ti já. Jsou to stu­den­ti buď z peda­go­gic­kých fakult ane­bo z Fakul­ty soci­ál­ních stu­dií MU. Cho­dí dou­čo­vat děti do rodin a zís­ká­va­jí tak pra­xi. Roze­bí­rám s nimi, co ty děti vlast­ně potře­bu­jí, co obná­ší náhrad­ní rodin­ná péče, jaké pro­blémy pěs­toun­ské děti nej­čas­tě­ji mají. Je tře­ba, aby vědě­li, z čeho pra­me­ní jejich soci­ál­ní a škol­ní neú­spěš­nost. Stu­den­ty spíš moti­vu­ji k tomu, aby k dětem při­stu­po­va­li kama­rád­sky, ne auto­ri­ta­tiv­ně. To je dob­rý model pomo­ci a stu­dent se pak pro dítě může stát i příkladem.

Pou­ží­váš nebo pou­ží­va­la jsi nastu­do­va­né zna­los­ti a zís­ka­né zku­še­nos­ti i při výcho­vě svých dětí ?

Dá se říci, že je to obou­stran­né. Ve výcho­vě svých dětí jsem pou­ží­va­la a pou­ží­vám zís­ka­né zna­los­ti i zku­še­nos­ti, a nao­pak v prá­ci je pro mne výho­dou zku­še­nost z vlast­ní­ho rodi­čov­ství. Sama nemám děti při­ja­té, ale mám posti­že­né­ho syna, se kte­rým řeším mno­ho situ­a­cí podob­ných těm s dět­mi přijatými.

Pohy­bu­ješ se v oblas­ti, kte­rá je doce­la vyčer­pá­va­jí­cí. Kde se berou nové síly, dru­hý den ráno vstát a vyra­zit za dal­ší rodinou ?

Vel­kou opo­rou je pro mě má rodi­na. A kde nabí­jím ener­gii ? Život­ním koníč­kem je pro mne kyno­lo­gie a v posled­ní době jsem se zača­la inten­ziv­ně věno­vat dis­ci­plí­ně, kte­rá se jme­nu­je man­trai­ling. Jde o meto­du výcvi­ku sto­pař­ských psů, kte­ří hle­da­jí ztra­ce­né oso­by. Trá­vím tak vol­ný čas se svý­mi psy v pří­ro­dě spo­leč­ně s dal­ší­mi pej­s­ka­ři a záro­veň mám pocit uži­teč­nos­ti. Je to báječné. 😊


Poznám­ka : Z důvo­du ochra­ny rodin jsou jejich pří­běhy ano­ny­mi­zo­vá­ny a upra­ve­né tak, aby nedo­šlo k jejich identifikaci. 

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka Průvodce NRP