Blog

Den pěstounských rodin v Porta coeli

14. září 2023 Lenka Pospíšilová 8 minut čtení
Den pěstounských rodin v Porta coeli

Krás­né ješ­tě let­ní ráno, přes­to­že už je 9. září, a v Před­kláš­te­ří u Tiš­no­va se schá­ze­jí rodi­ny na 19. dni pěs­toun­ských rodin. Ten­to­krát se jich setka­lo přes 70 dospě­lých. Je pří­jem­né si popo­ví­dat se zná­mý­mi a také úlev­né zjis­ti, že kaž­dý má s při­ja­tý­mi dět­mi nejen rados­ti, ale také starosti.

Je devět, děti ode­šly s dob­ro­vol­ni­ce­mi na svůj pro­gram do kláš­te­ra a pěs­touni se schá­zí v sále míst­ní rad­ni­ce. Mno­zí se zna­jí a s kávou, kolá­čem nebo chle­bíč­kem v roce pro­bí­ra­jí zážit­ky se svý­mi při­ja­tý­mi dětmi.

Se svý­mi rodi­či je tu i malá Eli, nechtě­la asi bez mamin­ky jít s ostat­ní­mi dět­mi. Blon­ďa­té culíč­ky a batů­žek s krt­kem jsou nepře­hléd­nu­tel­né. Bez­po­chy­by by si spous­ta rodi­čů přá­la tako­vé dítě mít doma.

Všech­ny uví­tal, před­se­da SPR Pavel Šmýd. Zdů­raz­nil, jak moc je potře­ba posou­vat infor­ma­ce, čím žijí a s čím se potý­ka­jí pěs­touni na MPSV. Záro­veň si postes­kl, že mnoh­dy tam naho­ře nějak nesly­ší. Záro­veň se věno­val návr­hu nove­ly záko­na, kte­rá má v sou­čas­nos­ti něko­lik set stran a zapo­chy­bo­val, jest­li poslan­ci bou­dou mít čas a ener­gii všech­no důklad­ně prostudovat. 

Vel­mi oce­nil vstříc­nost rad­ni­ce v Před­kláš­te­ří, kte­rá zapůj­či­la sál a také Pod­ho­rác­ké muze­um síd­lí­cí v kláš­te­ře Por­ta Coeli, kte­ré dětem vyhra­di­lo neru­še­né dopo­led­ne pro jejich pro­gram s dob­ro­vol­ni­ce­mi a poskyt­lo jej zdar­ma. Navíc je po kláš­ter­ním kos­te­le pro­vá­ze­la sama zakla­da­tel­ka kláš­te­ra Kon­stan­cie Uher­ská. 😊 „Krá­lov­na Kon­stan­cie necha­la vysta­vět kláš­ter za deset let, my máme za sebou deset let uzá­ko­ně­né­ho dopro­vá­ze­ní,“ dopl­nil ješ­tě milou sou­vis­lost. Šéf SPR. „Kdo zachrá­ní jed­no dítě, zachrá­ní vesmír. Když vy zachrá­ní­te dítě, dává­te mu šan­ci na vstup do svě­ta tou bra­nou Por­ta Coeli. Já vám za to moc děku­ji a jsem rád, že jste sem při­je­li,“ zakon­čil svou řeč Pavel Šmýd.

Vedou­cí brněn­ské porad­ny Syl­va Dvo­řáč­ko­vá roz­da­la pěs­tou­nům dotaz­ní­ky, aby se pra­cov­ni­ce Sdru­že­ní dozvě­dě­ly, co pěs­tou­nům vyho­vu­je a co by si před­sta­vo­va­li ze stra­ny SPR nějak změ­nit, upra­vit, dělat lépe a zda uva­žu­jí o při­je­tí dal­ší­ho dítě­te. Na jejich zákla­du se také budou při­pra­vo­vat pod­kla­dy pro MPSV. Vzá­pě­tí do ticha zazně­la něko­mu z tele­fo­nu rekla­ma : „V L.x..u, tam máme nej­víc pas­te­lek!“ Sko­ro všich­ni v sále se usmá­li. Pas­tel­ky se pře­ce kupu­jí pořád a pár dní po začát­ku škol­ní­ho roku to ješ­tě mají v čer­stvé paměti.

Tři vystoupení na téma 10 let doprovázení

Prv­ní vstup měla Taťá­na Soj­ko­vá z Měst­ské­ho úřa­du v Kuři­mi, kte­rá byla done­dáv­na vedou­cí soci­ál­ní­ho odbo­ru a se Sdru­že­ním už dlou­ho spo­lu­pra­cu­je. Má 36 let zku­še­nos­tí v tom­to obo­ru a z toho 17 roků za se zamě­řu­je na soci­ál­ně práv­ní ochra­nu dětí. Vysvět­li­la sou­čas­né mož­nos­ti OSPO­Du v péči o ohro­že­né děti a záro­veň zmí­ni­la špat­né zku­še­nos­ti se sna­hou sano­vat původ­ní bio­lo­gic­ké rodi­ny : „OSPOD je čas­to tla­čen do sana­ce, i když vidí­me, že rodi­če péče o děti nejsou schop­ni. Někdy je situ­a­ce tako­vá, že to až hra­ni­čí s týrá­ním dítě­te. Čím dál víc narůs­tá pro­cen­to dětí z roz­pa­da­jí­cích se rodin, kte­rým zajiš­ťu­je­me psy­chi­at­ric­kou péči,“ doda­la ješ­tě Taťá­na Soj­ko­vá. Nao­pak pozi­tiv­ní infor­ma­ci měla ze svých ana­lýz o pěs­toun­ských rodi­nách : „Z ana­lý­zy sys­té­mu se uka­zu­je, že ohro­že­né děti z 80% zůstá­va­jí v pěs­toun­ských rodi­nách, a to je dob­rá a důle­ži­tá informace.“

Za nej­vět­ší rizi­ka dneš­ní doby pova­žu­je Soj­ko­vá nedo­sta­tek pěs­tou­nů, zdlou­ha­vé roz­ho­do­vá­ní sou­dů, tlak bio­lo­gic­ké rodi­ny na styk s dítě­tem a její nespo­lu­prá­ce v situ­a­ci, kdy je napří­klad tře­ba dát svo­le­ní se zdra­vot­ním zákro­kem nebo změ­nou trva­lé­ho bydliště.

Pak krát­ce pro­mlu­vi­la nová vedou­cí porad­ny SPR v Tel­či Zdeň­ka Zama­za­lo­vá, kte­rá má také dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti z půso­be­ní na soci­ál­ním odbo­ru jih­lav­ské­ho magis­trá­tu. Vzpo­mně­la na rok 2013, kdy vstou­pil do plat­nos­ti nový zákon : „Magis­trát měs­ta Jih­la­vy teh­dy zajiš­ťo­val agen­du pro téměř 130 rodin, kte­ré měli děti svě­ře­né do pěs­toun­ské péče a poru­čen­ství. Na Jih­lav­sku a v oko­lí teh­dy neby­ly téměř žád­né orga­ni­za­ce, kte­ré by zajiš­ťo­va­ly dopro­vá­ze­ní a pod­po­ru pěs­toun­ských rodin,“ vysvět­li­la Zdeň­ka Zama­za­lo­vá a pokra­čo­va­la : „Vznik­lo samo­stat­né oddě­le­ní pro náhrad­ní rodin­nou péči a byla jsem pově­ře­ná jeho vede­ním. Hod­ně jsme se zača­li zají­mat o to, jak pěs­toun­ské rodi­ny pod­po­ro­vat, roz­hod­ně jsem nechtě­la, aby dopro­vá­ze­ní bylo vní­má­no jako kon­t­ro­la. Přá­la jsem si, aby bylo posta­ve­no pře­de­vším na důvě­ře mezi rodi­nou a jejich pro­vá­ze­jí­cím pra­cov­ní­kem. Sama jsem také dopro­vá­ze­la něko­lik pěs­toun­ských rodin. Hod­ně jsme si spo­leč­ně poví­da­li o tom, jaké to je vycho­vá­vat děti v náhrad­ním rodi­čov­ství, s čím se potý­ka­jí, co by bylo pro ně vel­kým pří­no­sem.“ V roce 2022 Zdeň­ka Zama­za­lo­vá pře­šla pod SPR a zalo­ži­la poboč­ku v Tel­či. Nyní tedy své zku­še­nos­ti vyu­ží­vá při dopro­vá­ze­ní pěs­toun­ských rodin, kte­ré mají uza­vře­nou smlou­vu se SPR.

Závě­reč­né vystou­pe­ní měla vedou­cí brněn­ské porad­ny NRP Syl­va Dvo­řáč­ko­vá. Věno­va­la se dese­ti letům dopro­vá­ze­ní ze své­ho pohle­du : „Pěs­touni na dopro­vá­ze­ní mají zákon­ný nárok a mohou čer­pat služ­by jako pomoc psy­cho­lo­ga, tera­pe­u­ta… Čas­to oce­ňu­jí, že jsme navá­za­li spo­lu­prá­ci s vyso­ký­mi ško­la­mi a kdo požá­dá, může k němu dochá­zet stu­dent na dou­čo­vá­ní dětí. Vidí­me, že děti oso­bu stu­den­ta respek­tu­jí a pro­spěch se jim zlep­ší.“ Vět­ši­na pěs­tou­nů oce­ňu­je i vzdě­lá­vá­ní, kte­ré se sta­lo povin­nos­tí také změ­nou záko­na v roce 2013. „Prvot­ní oba­vy, jak spl­ní poža­do­va­ných 24 hodin vzdě­lá­vá­ní, se roz­ply­nu­ly, a dnes jsou pěs­touni rádi, když se něco dozví tře­ba z vývo­jo­vé psy­cho­lo­gie, o výchov­ných meto­dách a dal­ší prak­tic­ké infor­ma­ce,“ dopl­ni­la ješ­tě Dvo­řáč­ko­vá. Pěs­touni nemu­sí sbí­rat pen­zum kur­zů po pár hodi­nách, ale mohou se zúčast­nit pro­dlou­že­né­ho víken­du, kde je navíc při­pra­ven pro­gram pro děti.

Jak se měly děti ?

Děti roz­dě­le­né do tří sku­pin si během dopo­led­ne moh­ly pro­hléd­nout výsta­vu mode­lů leta­del, aut, vojen­ské tech­ni­ky a lodí, kte­rá zají­ma­la nej­víc klu­ky. Mno­zí si na mobi­lech dohle­dá­va­li podrob­nos­ti a sdě­lo­va­li si, kde kte­ré auto závo­di­lo nebo jaký tank se účast­nil kte­ré bitvy.

Arche­o­lo­gic­ká výsta­va při­bli­žu­jí­cí pohřeb­ní ritu­á­ly pra­vě­ku a ran­né­ho stře­do­vě­ku zau­ja­la jen ty s nad­še­ním pro his­to­rii, ovšem pro­jít si kláš­ter­ní kos­tel s prů­vod­ky­ní v kos­tý­mu krá­lov­ny Kon­stan­cie, man­žel­ky Pře­mys­la Otaka­ra I., byla zába­va i pro malé holčičky.

No a všech­ny děti nadchli psi, kte­ří jsou cvi­če­ní pro vyhle­dá­vá­ní ztra­ce­ných osob. Z kaž­dé sku­pi­ny se jed­no dítě jako ztra­ti­lo, tedy scho­va­lo, a ostat­ní se psem a pso­vo­dem ho hle­da­li. Za tuto zába­vu děti vdě­čí Pet­ře Mulle­ro­vé Kraj­tlo­vé, kte­rá se výcvi­ku psů věnu­je a jejíž kole­go­vé se svý­mi čtyř­no­hý­mi pomoc­ní­ky do Před­kláš­te­ří při­je­li. Doplň­kem byl ská­ka­cí hrad a vel­ký terč, do kte­ré­ho se děti stre­fo­va­li balo­ny. Někte­ří hodem, ovšem vět­ší klu­ci to poja­li jako fot­ba­lo­vý tréning.

Co se probíralo ve skupinách ?

Na dal­ší část ´dospě­lác­ké­ho´ pro­gra­mu se pěs­toun­ští rodi­če roz­dě­li­li do tří skupin.

Sku­pi­na vede­ná Pavlem Šmý­dem a Taťá­nou Soj­ko­vou pro­bí­ra­la, co zmo­hou úřa­dy, jaké věci se v rám­ci sys­té­mu řeší. Dlou­ze se hovo­ři­lo o sta­bi­li­tě výchov­né­ho pro­stře­dí. Pro děti se dopo­ru­ču­je maxi­mál­ně jed­nou za život měnit mís­to, kde žijí, ovšem při­ja­té děti jich mají za sebou čas­to něko­li­ka­ná­sob­ně víc : bio­lo­gic­ká rodi­na, pře­chod­ná pěs­toun­ská péče, dlou­ho­do­bá pěs­toun­ská péče, mezi tím se čas­to dosta­nou zpát­ky k rodi­čům, pak zase pěs­toun­ské péče. „Čas­to bývá pro­blém s novým bio­lo­gic­ké­ho rodi­če, kte­rý o dítě pro­je­ví zájem, ale pak ho ztra­tí a dítě najed­nou pře­ká­ží nebo se nové part­ner­ství roz­pad­ne, bio­lo­gic­ký rodič se o dítě opět pře­sta­ne sta­rat a dítě zase putu­je do pěs­toun­ské péče,“ pře­destře­la pří­klad Taťá­na Sojková.

Ve sku­pi­ně Syl­vy Dvo­řáč­ko­vé a Bro­ni Pipo­vé se věno­va­li hlav­ně výchov­ným zále­ži­tos­tem a finan­cím. Řada pěs­tou­nů dětem spo­ří, ovšem od 18 let mohou děti s účtem dis­po­no­vat sami, vybrat všech­ny pení­ze a nalo­žit s nimi pod­le své­ho. Také se dnem plno­le­tos­ti mění okol­nos­ti vyplá­ce­ní pří­spěv­ku na pěs­toun­skou péči a dáv­ky pro dítě v PP. Navíc od roku 2027 by dosa­že­ním 18. naro­ze­nin svě­ře­né­ho dítě­te pěs­toun měl při­jít o svůj pří­spě­vek od stá­tu a dítě­ti, pokud stu­du­je, by pří­spě­vek zůstal. Zpra­vi­dla ale pěs­toun­ské děti zůstá­va­jí byd­let u pěs­tou­nů, dokud nedo­stu­du­jí, mnoh­dy i potom a vyu­ží­va­jí tak záze­mí rodi­ny, kte­rá už na něj žád­né finan­ce nedo­stá­vá. Vedou­cí brněn­ské porad­ny NRP ten­to postup nepo­va­žu­je za dobrý.

Pěs­toun­ka M. k téma­tu dopl­ni­la vlast­ní zku­še­nost : jejich dvě při­ja­té dce­ry, kte­ré ješ­tě stu­du­jí, ale už jsou plno­le­té, na úřa­du prá­ce pode­psa­ly, že chtě­jí, aby pří­spě­vek cho­dil rodi­čům, ale při­ja­tý čtr­nác­ti­le­tý syn urči­tě bude chtít, aby jeho pení­ze cho­di­ly jemu.

Syl­va Dvo­řáč­ko­vá ješ­tě doda­la, že : „V záko­ně je to myš­le­no tak, že mla­dý dospě­lý bude po 18. roce živo­ta povin­ně kon­zul­to­vat svo­je zámě­ry a povin­nos­ti se sta­no­ve­ným kurá­to­rem. Ne vždyc­ky to pěs­toun­ské zle­ti­lé děti dodržují.“

Pěs­toun­ka osmi dětí k tomu řek­la : „U jed­né při­ja­té dce­ry vím, že prásk­ne dveř­mi a bude si všech­no dělat po svém. Pořád dává naje­vo svá prá­va, zjiš­ťu­je si u kama­rá­dů, jak se zaří­dit, ale neví, co sto­jí nor­mál­ní živobytí.“

Tře­tí sku­pi­na shro­máž­dě­ná kolem Zdeň­ky Zama­za­lo­vé a Micha­ly Vavří­ko­vé pro­bí­ra­la styk s bio­lo­gic­kou rodi­nou a obvyklou dél­ku pře­chod­né péče. Pro děti je kon­takt s bio­lo­gic­kou rodi­nou čas­to trau­ma­ti­zu­jí­cím zážit­kem a mno­hé o něj vůbec nesto­jí. „Naše malá má rodi­če a pra­ro­di­če vzdá­le­né čty­ři hodi­ny ces­ty. Bio­lo­gic­ká mat­ka má děti po celé repub­li­ce, sem tam je navští­ví, dá fot­ky na fb a tím to kon­čí,“ řek­la jed­na z pěs­tou­nek. „Máme si volat kaž­dou sobo­tu v 10 hodin, a ješ­tě nikdy to neklaplo, zavo­lá pros­tě kdy­ko­liv. Anič­ka pozdra­ví a jde pryč, mlu­vit s ní nechce.“

Jiná pěs­toun­ka vyprá­vě­la, jak její rodi­nu bio­lo­gic­ká mat­ka neu­stá­le ata­ko­va­la se zájmem o kon­takt s dce­rou. Pře­vza­la tedy říze­ní kon­tak­tů do svých rukou a čas­to jí nabí­ze­la návště­vu : Hol­čič­ka bude mít naro­ze­ni­ny, při­je­de­te ? Půjde popr­vé do ško­ly, chce­te být u toho?… Zatím se bio­lo­gic­ká mat­ka nikdy nedostavila.

Konec dobrý…

Krát­ce po poled­ni si rodi­če vyzved­li děti v par­ku a postup­ně všich­ni ode­šli na oběd do neda­le­ké restau­ra­ce. Na výběr byl řízek nebo sma­že­ný sýr – to mají rádi snad všich­ni. Poča­sí vyšlo skvě­le, nála­da byla také výbor­ná a všich­ni se tvá­ři­li spo­ko­je­ně. Snad tedy 19. den pěs­toun­ských rodin vyšel pod­le pře­stav všech.


Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez jejichž pomo­ci a asi­s­ten­ci na dět­ském pro­gra­mu bychom tuto akci jen stě­ží moh­li uspo­řá­dat. Jsme moc rádi, že vás máme a mno­zí s námi jez­dí­te už dlouhodobě. 

Také děku­je­me Cis­ter­ci­ác­ké­mu opat­ství Por­ta coeli v Před­kláš­te­říPod­ho­rác­ké­mu muzeu v Před­kláš­te­ří, za bez­úplat­né poskyt­nu­tí pro­stor a pro­gra­mu pro děti. Za skvě­lý pro­gram a věno­va­ný čas děku­je­me skvě­lé­mu týmu pejsků a jejich tre­né­rů z RESDOGS.

Den pěs­toun­ských rodin byl čás­teč­ně hra­zen z pří­spěv­ku Magis­trá­tu měs­ta Brna, Odbor zdra­ví. Děkujeme !

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu