Blog

Kde leží hranice bioinženýrství ?

04. května 2023 Lenka Pospíšilová 8 minut čtení
Kde leží hranice bioinženýrství ?

Etic­kým otáz­kám umě­lé­ho oplod­ně­ní, dár­cov­ství gamet a náhrad­ní­ho mateř­ství se věno­val dal­ší ze semi­ná­řů Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin. Člen­ka mno­ha odbor­ných komi­sí a nada­cí, docent­ka z čes­ko­bu­dě­jo­vic­ké uni­ver­zi­ty doc. PhDr. Hana Koneč­ná, Ph.D. před­lo­ži­la fak­ta, kla­da otáz­ky a dis­ku­to­va­la. Názor si mohl udě­lat kaž­dý sám. Tedy spí­še kaž­dá sama, pro­to­že ten­to­krát se sešlo pový­t­ce dám­ské obe­cen­stvo slo­že­né z klí­čo­vých pra­cov­nic, zaměst­nan­kyň OSPO­Dů a zlín­ské­ho kraj­ské­ho úřadu.

Do pro­ble­ma­tic­ké situ­a­ce se při sna­ze mít dítě dostá­vá 8 až 12 % párů. Důvo­dů je spous­ta a čas­to se kom­bi­nu­jí. Jed­ním, kte­rý v posled­ních letech narůs­tá, je odklá­dá­ní naro­ze­ní prv­ní­ho dítě­te na dobu až… až si vybu­du­ji kari­é­ru, až budu mít dost peněz, až budu mít dob­ré byd­le­ní… Všech­ny tyto pod­mín­ky jsou rele­vant­ní a pří­stup je to odpo­věd­ný, ale čas­to posou­vá věk prvo­ro­di­ček za tři­cít­ku. Uká­že-li se pro­blém, začne se také řešit až po tři­cít­ce, a to může být poz­dě. Na dru­hou stra­nu dneš­ní medi­cí­na je ve srov­ná­ní s dobou naro­ze­ní prv­ní­ho dítě­te ze zku­mav­ky (1978 ve svě­tě, 1982 v Brně) nesrov­na­tel­ně pokro­či­lej­ší. Ale co všech­no můžeme/umíme a kde máme hranice ?

Je rodičovství psychická potřeba ?

Psy­cho­so­ci­ál­ní potře­by jsou pod­le Hany Koneč­né vág­ní pojem. Nejsme všich­ni stej­ní, tak­že ani tou­ha po dítě­ti není u všech stej­ná. Někdo má potře­bu zář­né kari­é­ry, veřej­né­ho oce­ně­ní, jiný tzv. jede na jis­to­tu, má zvý­še­nou potře­bu poci­tu bez­pe­čí … někdo se bez dětí doce­la dob­ře obe­jde, jiný si bez nich život nedo­ve­de před­sta­vit a udě­lá „všech­no“ pro to, aby je měl. A etic­ká dile­ma­ta kolem toho „vše­ho“, co jsme schop­ni udě­lat pro to, abychom měli dítě, jsou prá­vě téma­tem, kte­ré­mu se doc. Koneč­ná věnu­je i na mezi­ná­rod­ní úrovni.

Právo a možnosti

Plno­le­tost nejen v naší repub­li­ce dává mimo jiné prá­vo zalo­žit rodi­nu, tedy mít dítě. Anti­kon­cep­ce, v kraj­ním pří­pa­dě bez­peč­ná a dostup­ná interrup­ce, dává opět prá­vo mít dítě teh­dy, kdy chce­me, a bez vro­ze­ných vad. Asis­to­va­nou repro­duk­ci v pří­pa­dech poruch plod­nos­ti už dnes asi vět­ši­na lidí nebu­de zatra­co­vat, i když ? Pre­na­tál­ní dia­gnos­ti­ka a interrup­ce nám umož­ňu­je volit pohla­ví. Tady už to tro­chu začí­ná být na pová­že­nou. Pre­im­plan­tač­ní gene­tic­ká dia­gnos­ti­ka při IVF dává mož­nost – „prá­vo“ mít dítě se spe­ci­ál­ní­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi. Ten­to postup se dá pova­žo­vat za obha­ji­tel­ný v pří­pa­dě před­po­klá­da­né gene­tic­ké zátě­že váž­ný­mi cho­ro­ba­mi. A pokra­ču­jí­cí výčet umě­lých metod doc. Koneč­né uza­ví­rá šan­ce na arti­fi­ci­ál­ní game­ty, kte­ré by umož­ni­ly mít dítě sám/sama se sebou. Tedy v pří­pa­dě muže ješ­tě za pomo­ci transplan­to­va­né dělo­hy či náhrad­ní matky.

„Meto­dy asis­to­va­né repro­duk­ce vytvá­ře­jí slo­ži­té situ­a­ce, kte­ré jsou do jis­té míry zná­mé i z oblas­ti ochra­ny dětí. Mys­lím si ale, že pokud situ­a­ce vznik­la selhá­ním jed­not­liv­ce, kte­rý se nemů­že nebo nechce sta­rat o dítě, pak je práv­ně i lid­sky jiná, než když se tako­vá situ­a­ce umě­le vytvo­ří,“ říká Hana Koneč­ná a pokra­ču­je : „Když to vez­me­me čis­tě bio­lo­gic­ky, tak zatím ješ­tě dítě vzni­ká díky sper­mii, vajíč­ku a dělo­ze, tedy ženě a muži. Někdy ale něco z toho chy­bí, tak­že „účast­ní­ci“ při­bý­va­jí, odbor­ně se tomu říká thi­rd-par­ty repro­ducti­on, repro­duk­ce s pomo­cí tře­tí oso­by. Což samo­zřej­mě dítě­ti kom­pli­ku­je situ­a­ci, pro­to­že se musí iden­ti­fi­ko­vat s něja­ký­mi dal­ší­mi oso­ba­mi. Když je to v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče, tak se to dá raci­o­nál­ně zdů­vod­nit fak­tem, že někdo něco nezvlá­dl, nemohl, nechtěl. Ale když je to v asis­to­va­né repro­duk­ci, tak to zna­me­ná, že někdo něco záměr­ně vytvo­řil, a to je ten zásad­ní rozdíl.“

Náhradní matka, darované gamety a co na to dítě ? 

Dnes už vše­o­bec­ně roz­ší­ře­ná asis­to­va­ná repro­duk­ce s sebou při­ná­ší dal­ší jev : náhrad­ní (suro­gát­ní) mateř­ství. Ne že by dří­ve nee­xis­to­va­lo, ale nemě­lo sou­čas­nou for­mu ani roz­sah. Kupří­kla­du ve Vel­ké Bri­tá­nii počet dětí naro­ze­ných náhrad­ním matkám vzros­tl mezi lety 2011 a 2018 čtyř­ná­sob­ně. Tak jako si na inter­ne­tu může­te vybrat dovo­le­nou nebo nový tele­fon, může­te si na pří­sluš­ných webech vybrat dár­ce sper­mie, dár­ky­ni vajíč­ka, i náhrad­ní matku.

„Evrop­ské orgá­ny se baví o tom, že by se s tím mělo něco dělat, pro­to­že geo­me­t­ric­kou řadou ros­te počet dětí, kte­ré se naro­di­ly z daro­va­né sper­mie, vajíč­ka nebo náhrad­ním matkám,“ říká Hana Konečná.

Jsou medi­cín­sky indi­ko­va­né situ­a­ce, kdy se ten­to postup jeví jako obha­ji­tel­ný, nicmé­ně jak potom sdě­lit dítě­ti, že se naro­di­lo jiné ženě (mat­ce?), že je z daro­va­né sper­mie, tedy tatí­nek vlast­ně není tak sto­pro­cent­ně tatí­nek, při daro­va­ném vajíč­ku mamin­ka tak úpl­ně není maminka ?

„Vzhle­dem k pokro­ku v gene­tic­kém tes­to­vá­ní a sou­čas­ným infor­mač­ním tech­no­lo­giím nelze setr­vá­vat v reži­mu, že ´se to dítě­ti neřek­ne´. Rada Evro­py uva­žu­je o povin­ném zru­še­ní ano­ny­mi­ty dár­cov­ství vají­ček a sper­mií, Evrop­ská spo­leč­nost pro lid­skou repro­duk­ci (ESHRE), vidí řeše­ní v tom, že se dítě­ti všech­ny rodi­čov­ské oso­by v urči­tém věku iden­ti­fi­ku­jí nebo nabíd­nou od začát­ku sys­té­mem poly­pa­ren­tingu. Od začát­ku tedy bude vědět, že je něja­ký dár­ce, dár­ky­ně, náhrad­ní mat­ka, práv­ní rodič (rodič pod­le záko­na), dru­hý práv­ní rodič… Někte­ří odbor­ní­ci však upo­zor­ňu­jí, že argu­men­ty uží­va­né pro oda­no­ny­m­ňo­vá­ní či poly­pa­ren­ting jsou stej­né jako argu­men­ty pro zákaz celé repro­duk­ce s pomo­cí tře­tí osoby.“

Jak se žije takovým dětem ?

I kdy­by bylo mož­né, aby všech­ny „rodi­čov­ské oso­by“ byly pří­tom­né v živo­tě dítě­te, dá se oče­ká­vat zma­tek v malých hla­vič­kách. Zku­še­nost­mi i výzkumy je potře­ba cito­vé­ho pou­ta, tedy ten tzv. atta­chment, k jed­né peču­jí­cí oso­bě mno­ho­krát ověřená.

„I když jsou všech­ny „rodi­čov­ské oso­by“ v živo­tě dítě­te zná­mé od začát­ku, uka­zu­je se, že to ne vždy dob­ře fun­gu­je. Stří­da­vá péče a tzv. patchwor­ko­vé rodi­ny jsou pros­tě slo­ži­té. Nemu­sí to dopad­nout špat­ně, ale urči­tě tako­vé­mu dítě­ti z dár­cov­ských gamet nebo od náhrad­ní mat­ky pře­dem zkom­pli­ku­je­me život,“ říká doc. Koneč­ná. „Samo­zřej­mě dítě, kte­ré se něco tako­vé­ho dozví, zaži­je šok. Když mu bude­me od malič­ka říkat, že až mu bude osm­náct, dočká se pod­stat­né­ho sdě­le­ní, bude celou dobu vyrůs­tat v oče­ká­vá­ní něja­ké důle­ži­té infor­ma­ce a zásad­ně to ovliv­ní jeho život.“

Proč by mělo dítě znát svůj genetický původ ?

Zna­los­ti své­ho gene­tic­ké­mu půvo­du se při­klá­dá vel­ká váha. Zvláš­tě se tyto ter­mí­ny skloňu­jí v náhrad­ních rodi­nách v sou­vis­los­ti s budo­vá­ním vlast­ní identity.

„Identi­tu kaž­dý psy­cho­lo­gic­ký směr defi­nu­je úpl­ně jinak a vlast­ně neví­me, co to je. Vliv regis­trů dár­ců a poly­pa­ren­tingu na dobrou tvor­bu iden­ti­ty dítě­te je tedy vel­mi dis­ku­ta­bil­ní,“ říká k tomu­to téma­tu Hana Konečná.

„Pro hod­ně dětí v pěs­toun­ské péči je důle­ži­té, setkat se svo­jí bio­lo­gic­kou mat­kou nebo dokon­ce rodi­nou,“ při­po­mí­ná jed­na z účast­nic semi­ná­ře, klí­čo­vá pra­cov­ni­ce SPR. „I kdy­by jen pro­to, aby došel k závě­ru, že vyrůs­tat v pěs­toun­ské rodi­ně bylo vlast­ně štěstí.“

Dal­ším nej­čas­těj­ším důvo­dem bývá zdra­vot­ní pro­gnó­za dítěte.

„Lai­ci si vět­ši­nou mys­lí, že je to tře­ba kvů­li zdra­vot­ní­mu sta­vu gene­tic­kých rodi­čů. Ale není to nevy­hnu­tel­ně nut­né, pro­to­že v dneš­ní době se infor­ma­ce o zdra­vot­ních rizi­cích dají zís­kat mno­hem spo­leh­li­vě­ji jiný­mi cesta­mi. Tak­že argu­ment, že potře­bu­ji znát identi­tu dár­ce, abych se dozvě­dě­la zdra­vot­ní rizi­ka, je slabý.

Dár­ci vypl­ňu­jí dotaz­ník o svém zdra­vot­ním sta­vu a měli by být důsled­ně tes­to­vá­ni. „Mno­hé dár­ky­ně vají­ček jsou ženy, kte­ré si tou­to ces­tou vydě­lá­va­jí na dro­gy. Tak­že jejich tvr­ze­ní, že jsou zdra­vé a bez rizik, kte­ré vypl­ňu­jí do dotaz­ní­ků, je neprav­di­vé,“ rea­gu­je v deba­tě, kte­rá se kolem toho­to téma­tu roz­vi­nu­la, soci­ál­ní pra­cov­ni­ce ze Zlína.

V pří­pa­dě daro­va­ných gamet je mno­hem slo­ži­těj­ší soci­ál­ně psy­cho­lo­gic­ká situ­a­ce : v jakém věku by se mělo dítě dozvě­dět identi­tu dár­ce ? Mož­ná se bude zají­mat, kolik má polo­ro­dých sou­ro­zen­ců. Je mož­né, že budou výraz­ně star­ší nebo mlad­ší pod­le limi­tu pou­ži­tí gamet. Co když bude chtít dár­ce najít a vzta­ho­vat se k němu jako k rodi­či ? Atd., atd.

„Dru­hý laic­ký argu­ment je, že se mohou jako part­ne­ři potkat lidé, kte­ří pochá­ze­jí od stej­né­ho dár­ce nebo dár­ky­ně. Ta prav­dě­po­dob­nost je spo­čí­tá­na jako mno­hem men­ší než mož­nost, že se v běž­ném živo­tě ve vzta­hu sejdou pří­buz­ní lidé, pro­to­že se asis­to­va­ná repro­duk­ce s dár­cov­stvím dělá vel­mi čas­to pro lidi z hod­ně odliš­ných teritorií.“

Finance

Penězům, kte­ré dár­ci a dár­ky­ně zís­ka­jí za sper­mie a vajíč­ka se eufe­mis­tic­ky říká kom­pen­za­ce. U žen zna­me­ná daro­vá­ní vají­ček oprav­du hor­mo­nál­ní a chi­rur­gic­ký zásah do orga­nis­mu. Muži to mají samo­zřej­mě výraz­ně jed­no­duš­ší. Co absol­vu­je po fyzic­ké strán­ce náhrad­ní mat­ka je jas­né. Její psy­chi­ka je ale širo­ké téma.

Dal­ší etic­ké dile­ma vytvá­ře­jí „fir­my“, kte­ré nabí­ze­jí náhrad­ní mat­ky za úpla­tu. Suma za toto zpro­střed­ko­vá­ní obvykle násob­ně pře­vy­šu­je část­ku, kte­rá skon­čí v peně­žen­ce náhrad­ní matky.

Dvě petice proti náhradnímu mateřství

V sou­čas­nos­ti exis­tu­jí dvě peti­ce vyzý­va­jí­cí k záka­zu náhrad­ní­ho mateř­ství. Jed­nou je Mezi­ná­rod­ní dekla­ra­ce za vše­o­bec­né zru­še­ní náhrad­ní­ho mateř­ství (dekla­ra­ce z Casa­blan­cy), kde léka­ři, práv­ní­ci a psy­cho­lo­go­vé z více než sedm­de­sá­ti zemí žáda­jí, aby se náhrad­ní mateř­ství, jak komerč­ní, tak altru­is­tic­ké, všu­de zaká­za­lo. Pode­psá­na byla 3. břez­na 2023 v Casa­blan­ce a říká, že náhrad­ní mateř­ství poru­šu­je lid­skou důstoj­nost, pro­to­že při­spí­vá k chá­pá­ní dětí a náhrad­ních matek jako komo­dit, tedy z nich dělá zbo­ží. Dal­ším z důvo­dů je slo­ži­tá tvor­ba iden­ti­ty tak­to naro­ze­ných dětí.

„Napří­klad ve Fran­cii, kde mají náhrad­ní mateř­ství zaká­za­né, je čas­tý jev, že se pár (a nemu­sí být ani man­žel­ský) vrá­tí ze zahra­ni­čí s dítě­tem, kte­ré se jim nena­ro­di­lo, ale kou­pi­li ho od náhrad­ní mat­ky v cizi­ně. Tedy poru­šu­jí fran­couz­ské záko­ny. Nicmé­ně záro­veň pla­tí, že nej­dů­le­ži­těj­ší je zájem dítě­te, tak­že toto dítě musí být uzná­no fran­couz­ským obča­nem. Tady jdou dva záko­ny jed­né země pro­ti sobě,“ vysvět­lu­je na pří­kla­du práv­ní pro­blém doc. Konečná.

Na zákla­dě dekla­ra­ce z Casa­blan­cy vznik­la i čes­ká peti­ce za zákaz náhrad­ní­ho mateř­ství. „Nejsem ini­ci­á­to­rem té peti­ce, ale jsem jed­ním ze sig­na­tá­řů. Má-li něja­ká peti­ce víc než 10 tisíc pod­pi­sů, musí se jí věno­vat poslan­ci. Lidé ale mají, bohu­žel, hod­ně ide­a­lis­tic­ké před­sta­vy o náhrad­ním mateř­ství, tak jsem, pokud jde o úspěch peti­ce, skep­tik,” dodá­vá na závěr doc. Hana Konečná.

Dile­mat kolem náhrad­ní­ho mateř­ství a dár­cov­ství gamet, kte­rá vzbu­di­la na semi­ná­ři doc. Hany Koneč­né deba­tu, je ješ­tě víc. Ale­spoň ty nej­čas­těj­ší a nej­třesku­těj­ší jsme snad probrali. 

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu