Blog

Máma v pohodě – Sebepéče pro hrdinky všedních dnů

01. listopadu 2023 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
Máma v pohodě – Sebepéče pro hrdinky všedních dnů

Psy­cho­te­ra­pe­u­tic­ký rád­ce pro ty mámy, kte­ré dosud žily v zaje­tí vzor­ce cho­vá­ní, kte­rý by se dal nazvat “máma k dis­po­zi­ci 24/7, všu­de a pro všech­ny. Nejen dávat, ale také brát, dopo­ru­ču­jí autor­ky, pro­to­že cel­kem logic­ky – kdo pořád jen dává, časem se dosta­ne na dno svých sil.

Kou­zel­ná věta z úvo­du zní : Když se pře­sta­ne­te pod­ři­zo­vat dik­tá­tu svých dětí, kte­ré dopo­sud vše určo­va­ly, a mís­to toho se paní své­ho času, ener­gie a rodi­čov­ství sta­ne­te upřím­ně a v plné síle vy, může vám to oprav­du napros­to změ­nit život. Mno­hé z nás byly vycho­vá­vá­ny tak, že musí vždy vyho­vět, podří­dit se, dávat před­nost ostat­ním před svý­mi potře­ba­mi a přá­ní­mi. S mimin­kem to bude obtíž­né zvrá­tit, ale nemu­sí­me pře­ce všech­no zvlá­dat samy. Akcep­tuj­me sku­teč­nost, že je v pořád­ku při­jmout pomoc a také o ni požá­dat. A vět­ší děti, neřku-li ostat­ní čle­no­vé rodi­ny, se zkrát­ka postup­ně vyrov­na­jí s tím, že máma má také své hra­ni­ce : toto ano, ale toto už nechci.

Na začát­ku se dopo­ru­ču­je pro­vést inven­tu­ru aktu­ál­ní­ho sta­vu : jaká je vaše sou­čas­ná situ­a­ce a jak jste k ní dospě­ly ? Jak se navzá­jem pod­mi­ňu­je per­fek­ci­o­nis­mus a pocit sebe­hod­no­ty ? Dělá­me si věci pod­le sebe, ane­bo jak nám to někdo nadik­to­val ? Celé by to mělo vést k sebe­u­vě­do­mě­ní — jak na tom jsem, ne/vyhovuje mně to, co můžu dělat s tím, co mi nevy­ho­vu­je ? A hlav­ně začít co nejrychleji.

Ener­gii je tře­ba dopl­ňo­vat den co den, byť po malých dáv­kách. I když jed­ním dechem autor­ky při­zná­va­jí, že well­ness víkend je báječ­ná pod­po­ra, ale jak čas­to si doká­že­me zor­ga­ni­zo­vat tolik vol­né­ho času najed­nou, že. Ovšem rych­lé kafe s kama­rád­kou nebo hodi­nu pří­jem­né­ho pohy­bu (jóga, tanec, pro­cház­ka v pří­ro­dě…) může­me stih­nout čas­tě­ji. Malá štěs­tíč­ka jsou důle­ži­tá a ško­dí­me si, když je nevní­má­me nebo si i je dopřá­vá­me zce­la výji­meč­ně. Důle­ži­té je samo­zřej­mě pečo­vat také o part­ner­ský vztah, což ovšem nezna­me­ná poslu­ho­vá­ní až do úpa­du. Zamys­le­me se nad tím, a kdy­by to nějak nešlo, o dob­rém a vyvá­že­ném part­ner­ství je spous­ta dal­ších knih.

Uva­žu­je­me o výcho­vě kdy­si a dnes ? Kopí­ru­je­me svo­je rodi­če nebo se sna­ží­me dělat všech­no přes­ně opač­ně ? Píše se tu také o kon­takt­ní výcho­vě, kte­rá má zohled­ňo­vat potře­by všech čle­nů rodi­ny, tedy i mat­ky. Nechy­bí pro všech­ny pěs­tou­ny zná­mé tvr­ze­ní, že mat­ka má být pro dítě čitel­ná, dítě potře­bu­je jis­to­ty, mělo by si být vědo­mo vlast­ní hod­no­ty, tedy je tře­ba mu dávat na jevo, že ho bere­me váž­ně, záro­veň je dob­ré mu posky­to­vat při­mě­ře­nou svo­bo­du a žádat po něm odpo­ví­da­jí­cí zod­po­věd­nost. Na dru­hou stra­nu se tu varu­je před situ­a­cí, kdy dítě má ten­den­ci pře­bí­rat nepři­mě­ře­nou odpo­věd­nost, když se rodi­čům vede špat­ně, což je stav, kte­ré mno­hé pěs­toun­ské děti zaži­ly a s násled­ky se mno­hé dlou­ho potý­ka­jí. Tře­ba i tady najdou pěs­touni něja­ký uži­teč­ný postřeh, jak vrá­tit tako­vé dítě do dět­ské­ho svě­ta, s věku při­mě­ře­ný­mi starostmi.

Na kon­ci kníž­ky je 52 kar­ti­ček s dopo­ru­če­ní­mi, na co se zamě­řit kaž­dý týden v roce – napří­klad : “ten­to týden se zaměř­te na drže­ní těla”, “pozo­ruj­te co potře­bu­je­te, abys­te se uklid­ni­la”, “vytvoř­te si seznam svých osob­ních favo­ri­tů, jak o sebe pečovat”.

Lin­da Sylla­ba je psy­cho­lož­ka, kouč­ka a sys­te­mic­ká tera­pe­u­t­ka půso­bí­cí ve Víd­ni. Věnu­je se také peda­go­gi­ce a vzta­ho­vé psy­cho­lo­gii pod­le dán­ské­ho rodin­né­ho tera­pe­u­ta Jespe­ra Juu­la. Danie­la Gai­gg od roku 2016 s Lin­dou Sylla­bou pořá­dá semi­ná­ře a natá­čí videa a podcasty.

Autor­ky jsou Rakušan­ky, tedy by nám jejich názo­ry moh­ly být bliž­ší než tře­ba podob­né kníž­ky ame­ric­ké pro­ve­ni­en­ce. Milé jsou úvo­dy kapi­tol kon­ci­po­va­né jako roz­ho­vor auto­rek u kafe. Záro­veň se někte­rá dopo­ru­če­ní jeví jako poně­kud “hra­bě­cí”, tře­ba zrov­na to, kte­ré má vrá­tit dítě do dět­ské­ho svě­ta : “Díky, že jsi za mě děla­la moje úko­ly, ale teď už jsem v pořád­ku, tak­že je budu plnit sama a ty buď zase dítě.” Pro pěs­toun­ské děti by to zně­lo spíš jako : „Teď už se nemu­síš sta­rat, kdo kou­pí jíd­lo a z čeho zapla­tí­me nájem“. Ale víme, že takhle instatnt­ně to, prav­da, nefunguje.

Pro mámy pěs­toun­ky, kte­ré by oprav­du chtě­ly změ­nit domá­cí fun­go­vá­ní, bude mož­ná také těž­ké dodr­žet dopo­ru­če­ní : co bylo bylo, ode dneška jinak. Nicmé­ně pokud se ve své pozi­ci už dlou­ho cítí­te nekom­fort­ně, urči­tě to sto­jí za úsi­lí. Pečuj­te o sebe tak, jak to potře­bu­je­te vy. Lépe to nikdo neu­dě­lá. A měj­te se sebou trpělivost.

Někte­rá dopo­ru­če­ní jsou pro prag­ma­tič­těj­ší pova­hy troš­ku ´ezo´: „Zapiš­te si do kalen­dá­ře : schůz­ka se mnou. Pro­čis­tě­te meri­di­á­ny.“ Nicmé­ně jógu, akupre­su­ru nebo tře­ba důle­ži­tost stra­vo­va­cí návy­ků asi nebu­de nikdo zpo­chyb­ňo­vat. Skvě­lá je rada : Opusť­te občas svou kom­fort­ní zónu. Tře­ba obje­ví­te něco úžasného.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kníž­ka je k dis­po­zi­ci v knihov­ně brněn­ské Porad­ny NRP.

Vydal Por­tál 2021

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu