Blog

Montessori klíč k dítěti

14. srpna 2023 Lenka Pospíšilová 9 minut čtení
Montessori klíč k dítěti

Mon­tes­so­ri peda­go­gi­ka kla­de důraz na samo­stat­nost dítě­te, ovšem prin­ci­pů, kte­rých se drží, je celá řada. Dítě v tako­vé ško­le sice má mož­nost vol­by, ale své povin­nos­ti v ter­mí­nu spl­nit musí. Odpo­věd­nost je na něm. Samo­zřej­mě i role uči­te­le má svá pra­vi­dla, ve vět­ši­ně hod­ně odliš­ná od těch, na kte­rá jsme zvyklí v běž­né základ­ní ško­le. Jak tedy Mon­tes­so­ri ško­la vypa­dá, jak se tam uči­te­lé k dětem cho­va­jí a v čem je vstříc­něj­ší ? Dlou­ho­le­tou zku­še­nost má vystu­do­va­ná hrn­číř­ka, uči­tel­ka a v nepo­sled­ní řadě pěs­toun­ka Ště­pán­ka Maryšková.

„Když by někdo neza­svě­ce­ný nahlé­dl do tří­dy, vypa­da­lo by to mnoh­dy, že tam uči­tel vůbec není. Je hod­ně upo­za­dě­ný. Do uči­tel­ské role vstu­pu­je, jen když něco vysvět­lu­je nebo s někte­rým dítě­tem pra­cu­je indi­vi­du­ál­ně. Jeho pozi­ce je nej­vý­raz­něj­ší, když děti nejsou ve tří­dě a on si při­pra­vu­je mate­ri­á­ly na dal­ší dny. Musí se sou­stře­dit na věci, kte­ré viděl ten den v prů­bě­hu výu­ky a rea­go­vat na ně. Vědět, kte­ré dítě si bere jakou pomůc­ku, co by mu měl nabíd­nout do dal­ších dnů, aby výu­ka kaž­dé dítě neu­stá­le moti­vo­va­la“, vysvět­lu­je uči­tel­ka Mon­tes­so­ri základ­ní ško­ly Ště­pán­ka Maryšková.

V čem se na první pohled Montessori škola liší od té klasické Základní školy ?

U nás jsou tzv. troj­ro­čí : 1. až 3., 4. až 6. a 7. až 9. tří­da. Děti tak vlast­ně sly­ší lát­ku něko­li­krát a pro­cvi­ču­jí si ji stá­le doko­la a star­ší děti také vedou mlad­ší. A sta­ra­jí se o sebe i po kázeň­ské stránce.

Máme přes­ná pra­vi­dla, jak má vypa­dat výklad od uči­te­le. U malých dětí je jeho dél­ka mezi tře­mi a pěti minu­ta­mi, u star­ších dětí je samo­zřej­mě del­ší. A pak na bázi toho výkla­du dítě pra­cu­je samo­stat­ně, ve dvo­ji­ci nebo ve skupině.

Děti uči­te­le oslo­vu­jí jmé­nem, neří­ka­jí mi paní uči­tel­ko. V kaž­dé tří­dě je asi­s­tent, a ten je pro všech­ny děti. I když jsou děti bez sta­no­ve­né dia­gnó­zy, v kaž­dé tří­dě se najdou tako­vé, kte­ré jsou tře­ba poma­lej­ší a potře­bu­jí vět­ší pod­po­ru dospělého.

Pou­ží­vá­me spous­tu pomů­cek pod­le Mon­tes­so­ri prin­ci­pů a pak dal­ší, kte­ré má kaž­dý uči­tel — prů­vod­ce tro­chu pod­le své­ho. U nás ve tří­dě kro­mě těch Mon­tes­so­ri pomů­cek pou­ží­vá­me ješ­tě dal­ší, kte­ré jsem si vyro­bi­la sama – růz­né kar­tič­ky, hod­ně věcí jsem také uši­la. Jsou ulo­že­né v popsa­ných kra­bi­cích a děti si je odtud samo­stat­ně půjčují.

Vel­ký důraz je kla­den na vol­bu dítě­te, jak, kdy a s čím bude pra­co­vat. Po domluvě si sta­no­ví svůj plán prá­ce. Mlad­ším dětem ho dopo­ru­čí a více ho vede vyu­ču­jí­cí. U nás v prv­ním troj­ro­čí máme čtr­nác­ti­den­ní plán.

V závě­ru škol­ní­ho roku pro­bí­ha­jí pre­zen­ta­ce, při nichž děti uči­vo, kte­ré jsem jim před­klá­da­la během roku, vyklá­da­jí ostat­ním a vlast­ně si ho tak­to opa­ku­jí. Odpre­zen­tu­jí svou prá­ci a ostat­ním dětem zada­jí jed­no­du­chý úkol. Musí říct, jak přes­ně mají postu­po­vat : jak se mají posa­dit, kolik dětí bude u kon­krét­ní pomůc­ky, jak si mají při­pra­vit svo­ji prezentaci…

Kolik máte dětí ve třídě ?

V prv­ním troj­ro­čí máme 15, kole­go­vé 24 a 27. Naše ško­la je čty­ři roky sta­rá, dří­ve jsme pat­ři­li k jih­lav­ské ško­le. Teď jsme tedy na Vyso­či­ně dvě Mon­tes­so­ri školy.

Nej­dů­le­ži­těj­ší je, aby dítě bylo v psy­chic­ké poho­dě. Pokud je v poho­dě, nau­čí se úpl­ně všech­no samo, pro­to­že to chce.

Co když dítě zkrátka v psychické pohodě není a dává to najevo tím, čemu my dospělí říkáme zlobení ?

My říká­me, že vyu­ču­jí­cí je stráž­ce kli­du. Nej­čas­tě­ji dítě zlo­bí, pro­to­že se nudí nebo nepo­cho­pi­lo úkol. Pak je jas­né, že je tře­ba se mu věno­vat, zno­vu vysvět­lit, co má dělat.

Mezi dět­mi samo­zřej­mě nastá­va­jí situ­a­ce typu : Ty mi tady něco děláš… To je nespra­ved­li­vé… A vyu­ču­jí­cí je tam od toho, aby naslou­chal dětem, kte­ré mu vysvět­lí, co se sta­lo, a potom tu situ­a­ci ade­kvát­ně vyře­šil. A děje se to hned. Ve tří­dě máme tzv. kou­zel­nou žid­li a kdo na ní sedí, s tím se řeší, co je potře­ba. Nebo si na ni může sed­nout dítě, kte­ré si se mnou potře­bu­je popo­ví­dat. Také je to intim­ní mís­to, pro­to­že když někdo sedí na kou­zel­né žid­li, tak k němu nikdo nepřistupuje.

Co když vznikne spor o to, kdo na ní bude sedět ?

To se nestá­vá. Někdo potře­bu­je del­ší čas a ten dal­ší ví, že na něj při­jde řada potom. Když se mnou potře­bu­je nut­ně mlu­vit hned, tak si mě najde jiným způ­so­bem. Naše děti vědí, že mi mohou vlézt na klín, mohou se při­tu­lit, když potře­bu­jí fyzic­ký kon­takt. Někdo ho potře­bu­je i více­krát za den. Já jsem hod­ně kon­takt­ní prů­vod­ce, mně to neva­dí. Jsem na to zvyk­lá a těší mě to. Vždyc­ky se dětí ráno ptám, kdo potře­bu­je obe­jmout, kdo se potře­bu­je při­tu­lit, podat ruku, pohla­dit…. Nabí­zím jim, aby si o to říka­ly, pro­to­že si mys­lím, že je to tak­to v pořádku.

Jak vypadá režim dne ve vaší škole ?

My začí­ná­me o čtvrt na osm a prv­ní troj­ro­čí kon­čí v jed­nu. Od čtvrt na osm do osmi je pro všech­ny tří­dy dohro­ma­dy tzv. ran­ní chvil­ka, kdy si děti můžou vybrat akti­vi­tu pod­le své­ho přá­ní, tře­ba kres­le­ní, tan­co­vá­ní, cvi­če­ní jógy, mají ve tří­dě šachy nebo si tře­ba můžou jít ven zahrát fot­bal… Někte­ré ran­ní chvil­ky vedou děti a někte­ré uči­te­lé — prů­vod­ci. S postu­pem škol­ní­ho roku méně vede ran­ní chvil­ky prů­vod­ce a více děti sami, zvláš­tě ty starší.

Po ran­ní chvil­ce se děti roze­jdou do svých troj­ro­čí a kaž­dé to má zor­ga­ni­zo­va­né tro­chu jinak. My v tom nejmlad­ším ráno začí­ná­me ritu­á­lem, kdy zpí­vá­me a říká­me si bás­nič­ky. Trvá to při­bliž­ně deset minut a vět­ši­nou si to děti také orga­ni­zu­jí samy. Někdy jim do toho vstou­pím a něja­kou říkan­ku si tře­ba zryt­mi­zu­je­me nebo při­dám novou.

Potom násle­du­jí kádéč­ka, což jsou věci, kte­ré se dějí Kaž­dý Den. Ten­to blok trvá hodi­nu a půl a pat­ří do něj i sva­či­na. Obsah těch­to tema­tic­kých cel­ků je vždy naplá­no­va­ný na čtr­náct dní a co se v něm z mate­ma­ti­ky, češ­ti­ny a dal­ších před­mě­tů pro­cvi­ču­je, mají napsa­né na nástěn­ce a dostá­va­jí to na vědo­mí také rodi­če. U nás nemá­me prvou­ku, ale kos­mic­kou výcho­vu, ve kte­ré je zahr­nu­tý děje­pis, země­pis, pří­ro­do­pis, fyzika.

kádéč­ku se hod­ně pro­cvi­ču­je. A když je lát­ka pro­cvi­če­ná, tak se mohou děti vzá­jem­ně pro­vě­řo­vat. Tak­že si dáva­jí dik­tá­ty nebo mají kar­tič­ky, kte­ré si čtou, pří­pad­ně si řek­nou o kon­t­rol­ku, kte­rou potom hod­no­tím já. Pokud je vše v pořád­ku, pak mají spl­ně­ný výu­ko­vé téma, jak my říká­me bub­li­nu.

V prů­bě­hu dne je něko­lik pre­zen­ta­cí, tedy výkla­dů od uči­te­le. Napří­klad jsme v češ­ti­ně pro­bí­ra­li slo­va nad­řa­ze­ná a pod­řa­ze­ná. Když se někdo ozve, že už lát­ku zná, může mi pomá­hat vysvět­lo­vat ji těm mladším.

Po dvou týd­nech si děti uklá­da­jí svo­je mate­ri­á­ly do slo­žek. Můžou si je také vzít domů, aby rodi­če vidě­li, čemu se věno­va­ly a jak se jim daří. S kaž­dým indi­vi­du­ál­ně pro­be­re­me, jak mu to šlo. Dělá­me si poznám­ky, co je ješ­tě s kon­krét­ním dítě­tem tře­ba pro­cvi­čit nebo mu dovysvětlit.

Píšou se v Montessori škole klasické písemky a testy ? 

Ano. Zvláš­tě star­ší děti, od dru­hé­ho troj­ro­čí, se hod­ně chtě­jí vše­li­jak tes­to­vat a porov­ná­vat se s kama­rá­dy z běž­ných škol. Dostá­va­jí slov­ní hod­no­ce­ní, kdy jim poví­me, jak na tom jsou. O znám­ky si sice říka­jí, ale my znám­ku­je­me až ty nej­star­ší ve tře­tím troj­ro­čí. 

Určitě máte nějaká vnitřní pravidla. Jak se dětem daří je zachovávat ?

To víte, že někdy neda­ří. Pořád je tře­ba je při­po­mí­nat. Tře­ba : Dítě vstu­pu­je do tří­dy bez kle­pá­ní a polo­hla­sem požá­dá prů­vod­ce o to, co potře­bu­je. Po chod­bě se neběhá, když dítě potře­bu­je, tak se domlu­ví s uči­te­lem a jde ven. Nebo : Do jídel­ny se cho­dí v urče­ný ter­mín, jinak musí požá­dat, jest­li tam může. Tako­vým drob­nos­tem říká­me lad­nos­ti a těm se děti učí v prů­bě­hu celé­ho roku. A když něja­ká lad­nost vymi­zí, tak se musí při­po­mí­nat. Sta­čí jen pou­ka­zo­vat na ty věci, kte­ré se dějí. Tře­ba jsme řeši­li, jakým způ­so­bem máme pečo­vat o toa­le­tu. Kaž­dý den jsme šli na WC a řek­li jsme si, co je tře­ba pra­vi­del­ně udě­lat, no a časem se uká­za­lo, že už to není potřeba.

Do jaké míry může dítě prosadit svůj názor nebo svůj postup, jak se konkrétní úkol má plnit ?

Spous­ta lidí si Mon­tes­so­ri peda­go­gi­ku před­sta­vu­je jako bez­hra­nič­ní pro­stor, kde si děti děla­jí, co chtě­jí. Tak to není. Kaž­dé dítě má svůj plán, kte­rý samo­stat­ně nebo s pod­po­rou prů­vod­ce napl­ňu­je. Děti samo­zřej­mě zkou­ší hra­ni­ce, a to neje­nom ty s něja­kou dia­gnos­ti­ko­va­nou potí­ží. Občas se „zasek­nou“ a trva­jí na svém, kři­čí, dupou… Mají něja­kou emo­ci, kte­rou nezpra­co­va­ly a potře­bu­jí ji pro­je­vit. Když emo­ce pře­jde, je tře­ba říct : „Hele, takhle to u nás nefun­gu­je. Nabíd­nu ti mož­nos­ti, jak tu prá­ci spl­nit. Můžeš ji udě­lat hned nebo poz­dě­ji, ale nee­xis­tu­je, že ji neu­dě­láš vůbec.“ Vol­ba je kdy a za jakých podmínek.

Co děti, které se stydí, neví jak do toho, bojí se, aby něco nepokazily…

To je psy­chic­ká bari­é­ra — strach z neú­spě­chu, oba­va, že budu aucaj­d­rem… Tady při­chá­zí vel­ká role peda­go­ga, kte­rý toto musí roz­po­znat. Tako­vé­mu dítě­ti je tře­ba se mno­hem víc věno­vat a dávat mu vel­kou pod­po­ru, aby pře­ko­na­lo ten blok, pro­to­že pak pocho­pí, co se vlast­ně po něm chce, spl­ní úkol dob­ře, což je pro něj vel­ký pokrok, kte­rým posí­lí své sebe­vě­do­mí. Samo­zřej­mě tako­vá pod­po­ra nesta­čí jed­nou, ale příš­tě už tře­ba nebu­de mít tako­vý pro­blém se do něče­ho pustit.

Když se dítě zasek­ne a odmí­tá spo­lu­pra­co­vat, musí peda­gog zjis­tit, co ho k tomu vede. Jest­li na něj mlu­vím špat­ným tónem, je to pro něj z něja­ké­ho důvo­du nepři­ja­tel­ný úkol, nero­zu­mí tomu, co má vlast­ně dělat a podob­ně. Někdy to vypa­dá, že na dítě nic nefun­gu­je. Tak to musím zkou­šet zno­va a znova.

I když je to mra­ven­čí prá­ce, na kaž­dé dítě se musí najít meto­da. Zkrát­ka klíč k dítě­ti, kte­rým ho lze odemknout.

Jak probíhá komunikace s rodiči ?

Někte­ré děti jsou málo sdíl­né a když se jich doma zepta­jí, co bylo ve ško­le, řek­nou : „Dob­rý“. Rodi­če mohou, jak už jsem říka­la, sle­do­vat prů­běh výu­ky pro­střed­nic­tvím dvou­tý­den­ních plá­nů, mate­ri­á­lů, kte­ré si po uza­vře­ní tema­tic­ké bub­li­ny děti nosí domů.

Pak máme tzv. tri­á­dy, což jsou schůz­ky dítě­te, rodi­če a uči­te­le. Tady se rodič dozví, jak dítě pra­cu­je, co se mu daří, a co ne.

Někte­ří rodi­če potře­bu­jí při­jít do ško­ly čas­tě­ji, pro­to­že zkrát­ka pra­vi­del­ně­ji potře­bu­jí vědět, jak si dítě sto­jí. To samo­zřej­mě není pro­blém. S mno­hý­mi rodi­či jsme oprav­du v úzkém kon­tak­tu a máme vel­mi dob­ré vztahy.

Dáváte domácí úkoly ?

Učím už víc jak 25 roků a od domá­cích úko­lů jsem téměř úpl­ně upus­ti­la. V prv­ním troj­ro­čí napros­to. Když pra­cu­jí děti ve ško­le, pra­cu­jí oprav­du hod­ně. Prá­ci mají naplá­no­va­nou na čtr­náct dní a když ji po této době nema­jí hoto­vou, mají mož­nost ji dodě­lat doma. Ale kla­sic­ké domá­cí úko­ly tu nejsou. Nasta­ne-li situ­a­ce, že někdo něco nestih­ne, je jas­né, že tomu tře­ba nero­zu­mí a nezvlá­dl by to, ani kdy­by to dělal doma za úlo­hu. Obvykle pak máme poho­vor s rodi­či. Vět­ši­nou je to u dětí, kte­ré limi­tu­je něja­ký hen­di­kep, tak­že pak mají sní­že­né poža­dav­ky na výkon. Nicmé­ně to, co má dítě zada­né, by mělo spl­nit a vět­ši­nou se to daří.

Jak Montessori metody prospívají dětem s ADHD, ADD, dyslektikům, dysgrafikům a dalším s podobnými problémy ?

Musím při­znat, že pro děti s vel­mi těž­kým ADHD, kte­ré se neda­jí nijak ukot­vit, ten­to sys­tém není vhod­ný. Tako­vé dítě potře­bu­je osob­ní­ho asi­s­ten­ta. Ve ško­le máme tak­to dia­gnos­ti­ko­va­né děti, kte­ré potře­bu­jí indi­vi­du­ál­ní plán a samo­zřej­mě toho asi­s­ten­ta. Jde vždy o indi­vi­du­ál­ní pří­stup s vel­kou dáv­kou trpě­li­vos­ti ze stran prů­vod­ců, rodi­čů i samot­né­ho dítě­te. Všech­ny děti, a tak­to dia­gnos­ti­ko­va­né obzvlášť, potře­bu­jí las­ka­vé zachá­ze­ní, důsled­nost a přá­tel­ský vztah. Jedi­ně pak je mož­né se vzá­jem­ně něče­mu naučit.

Je Montessori škola vhodná i pro děti hendikepované ?

Máme ve tří­dě dítě se sní­že­ným inte­lek­tem i psy­chi­at­ric­ký­mi obtí­že­mi, dal­ší děti, kte­ré mají spe­ci­fic­ké pro­blémy. Všich­ni se spo­lu musí sžít. Nau­čit se, že se nepo­smí­vá­me dětem, kte­rým uče­ní nejde tak dob­ře, že někte­ří potře­bu­jí čas­tě­ji odpo­čí­vat. Kla­de­me vel­ký důraz na to, jak se k sobě cho­vá­me a nehod­no­tí­me se. 

Mají vaše děti na konci každé třídy srovnatelné znalosti s dětmi z běžné základní školy ? A jaká je úspěšnost, když se hlásí na střední školu ?

Děti z naší ško­ly mají i na gym­ná­zi­ích skvě­lé výsled­ky, pro­to­že přes­ně vědí, co chtě­jí a jsou zvyklí se učit. Pat­ří­me do sítě škol, pod­lé­há­me legisla­ti­vě, tak­že musí­me pro­brat kom­plet­ní uči­vo základ­ní ško­ly. V troj­ro­čí má kaž­dý roč­ník svůj tema­tic­ký plán, oče­ká­va­né výstu­py, kte­ré jsou v našem škol­ním vzdě­lá­va­cím plá­nu. Otáz­kou je, jak dob­ře dítě lát­ku zvlád­ne, ale to je stej­né i na kla­sic­ké základ­ní ško­le – někte­ré dítě se učí výbor­ně, jiné hůř.

Když budu kon­krét­ní – máme ve tří­dě hol­čič­ku, prvňač­ku, kte­rá za rok zvlád­la uči­vo mate­ma­ti­ky za 1. i 2. roč­ník. Ve tře­tí tří­dě jí budu muset dávat v mate­ma­ti­ce slo­ži­těj­ší úko­ly. Ale v češ­ti­ně je tako­vý běž­ný prvňáček.

U vás je Montessori pedagogika v rodině, že ?

Dce­ra se věnu­je Mon­tes­so­ri peda­go­gi­ce také, i když vystu­do­va­la úpl­ně jiný obor. Zamě­ři­la se na děti do tří let, pro­to­že sama má dva malé syny. A také učí star­ší děti mate­ma­ti­ku. Zalo­ži­la si webo­vou strán­ku Cvi­če­ní Uče­ní Cvi­ce­niu­ce­ni (webnode.cz), kde jsou návo­dy, jak si vyro­bit doma za mini­mál­ních nákla­dů vše­li­ja­ké hrač­ky – pomůc­ky, kte­rý­mi se malé děti učí tře­ba bar­vy, zví­řát­ka a podob­ně. Jsou tam i pomůc­ky pro základ­ní ško­lu do češ­ti­ny a mate­ma­ti­ky. Kro­mě toho si mohou ti, kte­ré to zají­má, pře­číst člán­ky z oblas­ti peda­go­gi­ky a výchovy.

Co všechno jste potřebovala vystudovat ?

Je dob­ré mít peda­go­gic­kou fakul­tu a k tomu kurz Mon­tes­so­ri peda­go­gi­ky, kte­rá uči­te­li hod­ně objas­ní a napo­mů­že při prá­ci s pomůc­ka­mi a jed­not­li­vý­mi meto­da­mi. Má ces­ta byla slo­ži­těj­ší a del­ší, ale kaž­dé dal­ší stu­di­um mi uka­zo­va­lo, že to má cenu.

Před lety mě týden po sobě oslo­vi­ly dvě vzni­ka­jí­cí Mon­tes­so­ri ško­ly, v Brně a v Jih­la­vě, jest­li bych s nimi chtě­la být v zaklá­da­jí­cím týmu. Hezká sou­hra. Tak jsem do toho šla. Pro­to­že jsem při­šla z běž­né základ­ní ško­ly, absol­vo­va­la jsem ješ­tě dva roky na Mon­tes­so­ri insti­tu­tu v Pra­ze. A tam jsem zjis­ti­la, že jsem asi Mon­tes­so­ri peda­gog od jak živa, že tyto prin­ci­py pou­ží­vám a dáv­no komu­ni­ku­ji s dět­mi tak, jak Mon­tes­so­ri postu­py doporučují.

Vaše třetí a přijatá dcera chodí také do Montessori školy ?

Od samé­ho začát­ku, tedy do škol­ky i do ško­ly. Nedo­ve­du si před­sta­vit, že by zaži­la běž­nou ško­lu. Nese si sebou tako­vou nálož pro­blé­mů ze špat­né­ho star­tu do živo­ta, že potře­bu­je las­ka­vé zachá­ze­ní a tole­ran­ci. Dřív jsem ji uči­la i ve ško­le, ale teď už jen doma, když si o to sama řek­ne, pro­to­že tře­ba ve ško­le něco nepo­cho­pi­la. Nej­čas­tě­ji je to matematika.

Jak jí to ve škole jde ?

Ze začát­ku jsem pro ni vyrá­bě­la pomůc­ky, abych jí vysvět­li­la něco, co ve ško­le nezvlád­la pobrat. Tyto pomůc­ky jsem pak pou­ží­va­la i ve ško­le, pro­to­že tako­vých dětí, kte­rým pomo­hou, je spous­ta. Urči­tě by pomoh­ly i mno­ha při­ja­tým dětem, se kte­rý­mi se rodi­če doma dou­ču­jí. Nejsou slo­ži­té, lehce se doma vyro­bí. Hod­ně pomů­cek je ke sta­že­ní tře­ba na webu Výu­ko­vé mate­ri­á­ly (ucitelnice.cz). Vše­li­ja­ké kar­tič­ky, kte­ré sta­čí jen vytisk­nout… Sice málo pěs­tou­nů jsou záro­veň peda­go­go­vé, ale hlav­ní je, uká­zat při­ja­tým dětem : mám o tebe zájem, pojď mi uká­zat, co ti nejde, co neu­míš, podí­vá­me se na to spolu. 

Přispívá vaše profese a vzdělání porozumění s pěstounskou dcerou ?

Ani jed­na bio­lo­gic­ká dce­ra nikdy nepo­tře­bo­va­la nic vysvět­lo­vat, ško­la jim šla nějak sama. Naše při­ja­tá dce­ra potře­bu­je mno­hem víc času a pře­mýš­le­ní. Uvě­do­mu­ji si, že bez ní bych nikdy nemoh­la být prá­vě tím peda­go­gem, co jsem. Kaž­dé dítě je jiné, nelze je porov­ná­vat a je zapo­tře­bí neko­neč­ná trpě­li­vost, ale sto­jí to za to.

Někdy už si mys­lím, že k mé při­ja­té hol­čič­ce mám koneč­ně klíč, a za nedlou­ho se uká­že, že už to zase nefun­gu­je. Je jí tři­náct a jeden den je to s ní skvě­lé a dru­hý děs­né. Ale s postu­pem času se to lep­ší a lepší. 


Rodi­če se mohou podí­vat, jak vlast­ně Mon­tes­so­ri výu­ka vypa­dá tady : 

Výu­ka Mon­tes­so­ri na 1. stup­ni ZŠ — YouTube

Rodi­čov­ský večer s vysvět­le­ním jak se učí sčí­tá­ní a odčí­tá­ní Jak se učí v Mon­tes­so­ri : Sčí­tá­ní a odčí­tá­ní — YouTube

Pří­pad­ně shléd­nout tako­vou „rekla­mu“ na Mon­tes­so­ri ško­lu Mon­tes­so­ri škol­ství — YouTube

Nebo repor­táž ze ško­ly ve Valaš­ském Mezi­ří­čí : Mon­tes­so­ri výu­ka — YouTube

A exis­tu­je samo­zřej­mě ješ­tě spous­ta dal­ších. 😊

Pře­číst si může­te tře­ba tyto knížky :

Chra­lot­te Pousin : Nauč mě, abych udě­lal sám…. Svojt­ka, 2018.

Lore Ander­lik : Jed­na ces­ta pro všech­ny. Mon­tes­so­ri ČR, 2021.

KaulC­laus Die­te, Chris­ti­a­ne M. Wag­ne­ro­vá : Mon­tes­so­ri kon­krét­ně (Mate­ma­ti­ka, Jazyk, Prak­tic­ký život a smys­lo­vá výcho­va) Mai­trea, 2018 – 2019.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu