Podpořte Náhradku a věnujte jí svůj hlas do 5.6.2023 v Podcast roku – hlasujte v anketě o svůj nejoblíbenější podcast. Děkujeme ❤️

Blog

Naše stážistka o sobě a pěstounské péči ve Španělsku

26. května 2023 Text: Wassima, překlad: Barbora Závorová Čížková 6 minut čtení
Naše stážistka o sobě a pěstounské péči ve Španělsku

O mě

Vždy jsem sni­la o tom, že budu sou­čás­tí orga­ni­za­ce, jež pomá­há lidem, kte­ří se vli­vem nepří­z­ni­vých okol­nos­tí ocit­li v obtíž­né situ­a­ci. Ke své­mu cíli jsem postu­po­va­la krů­ček po krůč­ku. Nejdří­ve jsem vystu­do­va­la střed­ní ško­lu zamě­ře­nou na péči o lidi odká­za­né na pomoc dru­hých. V rám­ci stu­dia jsem absol­vo­va­la tří­mě­síč­ní pra­xi v reha­bi­li­tač­ním cen­t­rum pro oso­by s men­tál­ním postižením.

Nyní stu­du­ji vyš­ší odbor­nou ško­lu, a to obor soci­ál­ní inte­gra­ce. Během stu­dia jsem dosta­la nabíd­ku vyjet do zahra­ni­čí na Eras­mus+. Od chví­li, kdy jsem se dozvě­dě­la o Eras­mu+, vědě­la jsem přes­ně, že to chci zažít. V těch­to dnech žiji to, co jsem si tak přála.

Jme­nu­ji se Was­si­ma a jsem stu­dent­kou obo­ru soci­ál­ní inte­gra­ce na IES Maria Moli­ner ve Špa­něl­sku, ve měs­tě Zara­go­za. V budouc­nu bych ráda pra­co­va­la jako soci­ál­ní peda­gog. Chtě­la bych umět vní­mat potře­by lidí v nou­zi a rea­go­vat na ně. 

Pev­ně věřím, že mi tato skvě­lá pří­le­ži­tost v budouc­nu ote­vře mno­hé dve­ře a jsem si jis­tá, že na této stá­ži zís­kám hod­ně zku­še­nos­tí a zlep­ším se v angličtině.

Pra­cu­ji jako stá­žist­ka ve Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin. V orga­ni­za­ci pra­cu­ji s dět­mi, dou­ču­ji ang­lič­ti­nu, špa­něl­šti­nu nebo s dět­mi trá­vím vol­ný čas. Mým prv­ním úko­lem bylo pro­zkou­mat sys­tém pěs­toun­ské péče ve Špa­něl­sku a šířit tuto infor­ma­ci dál.

O pěstounské péči ve Španělsku

Špa­něl­sko má více než 47 mili­o­nů oby­va­tel, z toho 56 000 dětí a dospí­va­jí­cích je sou­čás­tí veřej­né­ho sys­té­mu ochra­ny dětí (soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí), což před­sta­vu­je nárůst o 15,7 % ve srov­ná­ní s rokem 2020. 16 177 dětí vyrůs­tá v poby­to­vých zaří­ze­ních, z toho téměř tisíc dětí je mlad­ších 6 let. V oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče došlo k nárůstu pří­bu­zen­ské pěs­toun­ské péče (nezpro­střed­ko­va­né) ve srov­ná­ní se zpro­střed­ko­va­nou, a to o 28 % více než v roce 2020. Dálo by se říct, že k nárůstu dětí, vyrůs­ta­jí­cích mimo svou bio­lo­gic­kou rodi­nu, došlo v obdo­bí pan­de­mie covid-19.

Tyto úda­je byly zve­řej­ně­ny v nej­no­věj­ším Bulle­ti­nu sta­tis­tic­kých úda­jů o opat­ře­ních na ochra­nu dětí zve­řej­ně­né­ho Minis­ter­stvem soci­ál­ních práv a Agen­dou 2030. 

Pěs­toun­ská péče ve Špa­něl­sku je for­mou ochra­ny nezle­ti­lých, kte­rá je regu­lo­vá­na Minis­ter­stvem soci­ál­ních práv / Gene­rál­ním ředi­tel­stvím pro prá­va dětí a dospí­va­jí­cích. Pěs­toun­ská péče spo­čí­vá v dočas­ném umís­tě­ní dítě­te mimo bio­lo­gic­kou rodi­nu s cílem poskyt­nout mu ade­kvát­ní péči a garan­to­vat roz­voj ve všech oblas­tech. Pra­vi­dla jsou nasta­vo­vá­ny jed­not­li­vý­mi auto­nomní­mi územ­ně správ­ní­mi cel­ky (komu­ni­ta­mi) a pěs­toun­ská péče je říze­na úřa­dy pro ochra­nu nezletilých. 

For­my pěs­toun­ské péče

Ve Špa­něl­sku exis­tu­jí tři typy pěs­toun­ské péče pod­le úče­lu a doby trvá­ní : urgent­ní, dočas­ná a trva­lá. Urgent­ní (nalé­ha­vá) pěs­toun­ská péče se vyu­ží­vá v kri­zo­vých pří­pa­dech, kdy je potře­ba zajis­tit dítě­ti bez­peč­né pro­stře­dí a oka­mži­tou péči. Do dočas­né pěs­toun­ské péče jsou děti svě­řo­vá­ny na dobu maxi­mál­ně dvou let. Cílem je zajis­tit péči o dítě do doby, než se vyře­ší situ­a­ce v bio­lo­gic­ké rodi­ně. Do trva­lé pěs­toun­ské péče je dítě umís­tě­no po dočas­né a v pří­pa­dě, že jeho návrat do bio­lo­gic­ké rodi­ny není mož­ný nebo není doporučen.

Dále se náhrad­ní rodin­ná péče dělí na

  • pří­bu­zen­skou pěs­toun­skou péči, kdy je dítě umís­tě­né v rám­ci šir­ší rodiny
  • „kla­sic­kou“ pěs­toun­skou péči
  • spe­ci­a­li­zo­va­nou pěs­toun­skou péči, kte­rá je zamě­ře­ná na děti se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi ane­bo sou­ro­ze­nec­ké sku­pi­ny. Zájem­cům o tuto for­mu péče od děti se posky­tu­je spe­ci­a­li­zo­va­né pří­pra­vy a vzdělávání.

Insti­tu­ci­o­nál­ní péče o ohro­že­né děti je rea­li­zo­vá­na v poby­to­vých zaří­ze­ních, tzv. „pěs­toun­ských domech“. 

Pod­mín­ky pro pěs­toun­ství ve Španělsku

Abys­te se moh­li stát ve Špa­něl­sku pěs­tou­ny, je nut­né spl­nit poža­dav­ky, kte­ré se mohou v jed­not­li­vých správ­ních cel­cích lišit.

Obec­ně lze říci, že základ­ní­mi poža­dav­ky jsou :

  • pěs­toun musí být plně svéprávný
  • musí být star­ší 25 let a být ale­spoň o 14 let star­ší než nezletilý
  • do neú­pl­né rodi­ny může být při­ja­to pou­ze jed­no dítě. Více dětí může být svě­ře­no pou­ze do péče sta­bil­ní­ho páru
  • pěs­touni musí mít dosta­tek času na výcho­vu dítě­te, sta­bil­ní život­ní situ­a­ci, fle­xi­bil­ní pří­stup k výcho­vě dítě­te a las­ka­vé rodin­né prostředí.

Nezbyt­nou sou­čás­tí pro­ce­su je ško­le­ní pro budou­cí pěs­tou­ny. Hned v úvod­ní fázi pří­prav pro­bí­há série roz­ho­vo­ru neje­nom s žada­te­li, ale s celou rodi­nou zájem­ců o NRP. Vzdě­lá­vá­ní v rám­ci pří­prav se mimo jiné sou­stře­ďu­jí na respek­to­vá­ní a cit­li­vost budou­cích pěs­tou­nů kul­tur­ních odliš­nos­tí, pro­to­že je Špa­něl­sko etnic­ky vel­mi rozmanité.

Všech­ny pod­mín­ky jsou nasta­ve­né pro­to, aby byla zane­dbá­va­ným a ohro­že­ným dětem posky­to­vá­na ade­kvát­ní péče. Pěs­toun­ská péče umož­ňu­je tím­to dětem vyrůs­tat v rodi­ně, v lás­ky­pl­ném pro­stře­dí, kde je jim věno­vá­na tako­vá pozor­nost, kte­rou potře­bu­jí pro zdra­vý vývoj. Pěs­toun­ská péče také dává rodi­nám pří­le­ži­tost spo­lu­pra­co­vat a zapo­jit se do ochra­ny nezle­ti­lých a plnit důle­ži­tý celo­spo­le­čen­ský úkol. Pěs­toun­ství je tedy for­mou osob­ní anga­žo­va­nos­ti jed­not­liv­ce nebo páru do potřeb­né služ­by spo­leč­nos­ti a ohro­že­ným dětem.

I přes veš­ke­ré bene­fi­ty, kte­ré pěs­toun­ská péče při­ná­ší nezle­ti­lým i celé spo­leč­nos­ti, je vět­ši­ně spo­leč­nos­ti ve Špa­něl­sku ten­to pojem nezná­mý. Pro­to pro­pa­ga­ce infor­ma­cí a pově­do­mí o pěs­toun­ské péči je vel­mi důle­ži­tá. A to hlav­ně z toho důvo­du, aby se stá­le více rodin zapo­jo­va­lo do ochra­ny nezle­ti­lých, abychom moh­li zajis­tit péči a pozor­nost všem dětem, kte­ré to potřebují.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Text: Wassima, překlad: Barbora Závorová Čížková