Blog

Ne/splněná přání na Den dětí

31. května 2023 6 minut čtení
Ne/splněná přání na Den dětí

Den dětí sla­ví­me kaž­dý rok 1. červ­na. Nej­ví­ce samo­zřej­mě toto datum pro­ží­va­jí děti, kte­ré se nemo­hou dočkat, jaké pře­kva­pe­ní od rodi­čů dostanou. 

Když jsem byla malá, byl ten­to svá­tek pro mě výji­meč­ný v něko­li­ka ohle­dech. Naši pěs­touni, máma s tátou, si pro nás vždy při­chys­ta­li něja­ký pro­gram. Pokud byl táta v prá­ci, tak na sto­le v obý­vá­ku na mě a mé star­ší sou­ro­zen­ce čeka­la malá čoko­lá­da. Pak se s námi máma domlu­vi­la, co bychom chtě­li k obě­du, aby nám udě­la­la radost. Vět­ši­nou jsme chtě­li řízek s bram­bo­ro­vou kaší, nebo špage­ty. Po obě­dě jsme si pus­ti­li tele­vi­zi a kou­ka­li spo­lu na pohád­ky, při­tom se má sest­ra se sna­ži­la z mámy vymá­mit, co na nás s tátou chys­ta­jí. Ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů nás máma o pře­kva­pe­ní neo­chu­di­la, jeli­kož slí­bi­la táto­vi, že nám to neřek­ne. Jak všich­ni víme, sli­by se mají plnit.

Náš pro­gram na Den dětí byl kaž­dý rok jiný. Někdy jsme jeli do zoo, někdy do aqua­par­ku a jin­dy nás rodi­če vza­li na vel­ký zmrz­li­no­vý pohár. Vždyc­ky se dělo něco, co neby­lo kaž­dý den.

Jako malá jsem si vždyc­ky přá­la jed­nu jedi­nou věc, tedy ne věc, ale zví­ře, a to poní­ka. Nikdy jsem ho nedo­sta­la, ale naštěs­tí vět­ši­na zoo­lo­gic­kých zahrad nabí­zí pro­jížď­ky na koních nebo poní­cích, tak­že se mé přá­ní čás­teč­ně spl­ni­lo. Mí sou­ro­zen­ci také nepři­šli zkrát­ka – všich­ni jsme vše dosta­li stej­nou měrou : bra­tr Ale­xan­dr měl rád auta, sest­ra Mar­ti­na zase ráda kres­li­la, a tak dosta­li něco s tou­to téma­ti­kou. Ceno­vě se dár­ky pro nás muse­ly pohy­bo­vat ve stej­né rovi­ně, což je dle mého názo­ru správ­né, pro­to­že pak nepři­chá­ze­jí poci­ty nad­řa­ze­nos­ti nebo závis­ti mezi sourozenci.

Byly Dny dětí, kdy jsme nedo­sta­li kaž­dý svůj dárek, ale jeli jsme na výlet a abych byla upřím­ná, tako­vé spo­leč­né dár­ky pro mě v poz­děj­ším věku byly stej­ně nej­lep­ší. Už odma­lič­ka jsem byla hod­ně cit­li­vá a vní­ma­vá, tak­že brzy mi došlo, že nejde o to, co v ten­to den dosta­nu, ale s kým a jak ten čas strávím.

Bohu­žel mi v mých dva­nác­ti letech umře­la máma. Byla to pro nás všech­ny obrov­ská rána a když nad tím vším teď pře­mýš­lím, tak od té doby jsme Den děti pořád­ně nesla­vi­li a mně to ani neva­di­lo. Cíti­la jsem se už vel­ká a vlast­ně jsem i muse­la být. Spo­leč­ně se sou­ro­zen­ci jsem muse­la rych­le psy­chic­ky dospět, aby táta nebyl na všech­no úpl­ně sám. Ale nut­no říci, že i přes­to všech­no, jak to měl táta těž­ké, jsme vždy malou drob­nost dosta­li, a to i když mi bylo tře­ba patnáct.

Malé děti si k tomu­to dni pře­jí vět­ši­nou hro­ma­du hra­ček nebo jed­nu věc, po kte­ré tou­ží něko­lik měsí­ců. Urči­tě to není jen o hrač­kách. Spous­ta dětí v dět­ských domo­vech si pře­je být v rodi­ně a mít svou mámu a své­ho tátu. Ať už je dítě v dět­ském domo­vě nebo v rodi­ně, tak jejich přá­ní nemu­sí být vždy hmot­né. Jak jsem již zmí­ni­la, dět­ské duše jsou hod­ně cit­li­vé a vní­ma­vé, pro­to nepo­čí­tej­me s tím, že dáme-li jim něja­ké­ho plyšá­ka, budou spo­ko­je­né a nic víc si přát nebu­dou. Mno­ho dětí si pře­je cítit se v bez­pe­čí a pat­řit do funkč­ní rodi­ny. Mys­lím si, že malé polí­be­ní na čelo a obje­tí spous­ta dětí oce­ní více než hračku. 

Pokud já sama někdy v budouc­nu budu mít děti, tak se budu sna­žit nachys­tat jim na Den dětí pře­kva­pe­ní, tedy udě­lat jim radost něčím, co neče­ka­jí. Dát jim něco malé­ho, tře­ba i tu čoko­lá­du, upéct jim dort či buch­tu, pro­to­že věřím, že i díky tako­vým “drob­nos­tem“ se budou cítit výji­meč­ně. Chtě­la bych je tím nau­čit, že dárek v podo­bě plyšá­ka nebo jiné hrač­ky není vždy nut­nos­tí, že mnoh­dy předra­že­né dět­ské hrač­ky nemuse­jí být zrov­na to, co dostanou.

Samo­zřej­mě, při­jdou i chví­le, kdy jim v ten­to den kou­pím něja­kou hrač­ku mís­to výle­tu nebo spo­jím výlet i hrač­ku s buch­tou do jed­no­ho dár­ku, ale ne vždy. Pod­le mého názo­ru je potře­ba udr­žo­vat jakousi rov­no­váhu, aby naše děti vědě­ly, co se skrý­vá pod pojmem “Dárek ke Dni dětí“. Konec­kon­ců je to den o nich, tak jim dej­me jed­nu z nej­cen­něj­ších věcí, co na svě­tě máme, a to je spo­lu s lás­kou čas, kte­rý s nimi strávíme.

Nico­let­ta Fabinová


O autor­ce : Nico­let­ta Fabinová

Do svých tří let jsem žila v dět­ském domo­vě v Aši, pak jsem se dosta­la do pěs­toun­ské péče a zís­ka­la tak milu­jí­cí mámu, tátu a dva star­ší sou­ro­zen­ce. Moji pěs­touni mi kro­mě rodin­né­ho záze­mí a lás­ky dali také mož­nost “léčit“ mé posti­že­ní, dět­skou mozko­vou obr­nu, a já tak můžu cho­dit o ber­lích. Díky nim jsem zvlád­la i obor s matu­ri­tou. Za toto všech­no jim budu vděč­ná do kon­ce života.

Sdílet článek na sociálních sítích: