Blog

Nenechám se přeprat vztekem/Christina Kress

19. září 2023 Lenka Pospíšilová 4 minuty čtení
Nenechám se přeprat vztekem/Christina Kress

Kníž­ka pro děti od cca osmi do jede­nác­ti let, kte­ré mají pro­blém ovlád­nout své nega­tiv­ní emo­ce a jejich rodi­če. Vychá­zí z kom­bi­na­ce kogni­tiv­ně beha­vi­o­rál­ní tera­pie a dia­lek­tic­ké beha­vi­o­rál­ní tera­pie, kte­ré autor­ka již bez­má­la dva­cet let vyu­ží­vá ve své praxi.

Spí­še pra­cov­ní sešit než kníž­ka je roz­čle­ně­na na část věno­va­nou pojme­no­vá­ní a utří­dě­ní poci­tů a myš­le­nek, dal­ší část zamě­ře­nou na pocho­pe­ní, jak vztek vzni­ká a co u kon­krét­ní­ho dítě­te vztek vyvo­lá­vá, 3. oddíl, kde se vysvět­lu­je, jak vztek ubli­žu­je ostat­ním a dává návo­dy, jak vzta­ho­vé ško­dy napra­vit a posled­ní a nej­ob­saž­něj­ší část, v níž jsou uve­de­ny postu­py, jak se vzte­ku bránit.

Jed­not­li­vé kapi­to­ly obsa­hu­jí napří­klad : ukáz­ko­vý pří­běh, úkol, pár otá­zek k zod­po­vě­ze­ní, tabul­ku, kte­rá dítě­ti pomů­že roz­tří­dit a pojme­no­vat jeho poci­ty, sou­vi­se­jí­cí fyzic­ké pro­je­vy, také tro­chu teo­re­tic­kých vysvět­li­vek (ale oprav­du ne moc), a také tře­ba něja­ké kres­le­ní a vybar­vo­vá­ní. Roz­hod­ně to není nud­ná kníž­ka, kde by rodič a dítě nalez­li jen sáhodlou­hé výkla­dy, oprav­du je to spíš pra­cov­ní šešit.

Pro pěs­toun­ské děti je sebe­o­vlá­dá­ní mnoh­dy oprav­du oří­šek, pro­to­že jejich neu­ro­lo­gic­ká výba­va se nevy­tvo­ři­la zrov­na nej­lé­pe. Také uče­ní nápo­do­bou není někdy jejich sil­ná strán­ka. Pokud tedy bude vaše dítě pří­stup­né “prá­ci” pod­le této kníž­ky, může mu pomo­ci ale­spoň čás­teč­ně napra­vit v minu­los­ti vznik­lé ško­dy. Pří­pad­ně je mož­né pou­žít ale­spoň někte­ré akti­vi­ty pod­le potře­by dítě­te a roz­hod­nu­tí rodi­če, nicmé­ně bude dob­ré udr­žet pořa­dí kapi­tol. Krás­né je také kon­sta­to­vá­ní v 19. akti­vi­tě (jak se nazý­va­jí jed­not­li­vé kapi­to­ly): “Když čas­to pod­lé­háš vzte­ku, nezna­me­ná to, že jsi špat­ný člo­věk. Hněv je pou­ze jed­na část toho, kým jsi.” V této kapi­to­le si má dítě vztek per­so­ni­fi­ko­vat — před­sta­vit si, že sedí pro­ti němu na žid­li, a napsat mu dopis. Kla­sic­ký tera­pe­u­tic­ký postup, kte­rý může pro­ká­zat vel­kou službu.

Sou­čás­tí je návod pro rodi­če, jak s kni­hou pra­co­vat, aby co nej­ví­ce vyu­ži­li její poten­ci­ál. V pří­lo­ze je také “Tahák k ovlád­nu­tí hně­vu” — tako­vé instant­ní rady, co má dítě dělat, když… V závě­ru je karet­ní hra (mož­no vystřih­nout nebo oko­pí­ro­vat) kar­ty poci­tů a situ­ač­ní kar­ty a kar­ty hně­vu a kon­t­ro­ly hně­vu, kar­ty inten­zi­ty. Pra­vi­dla vedou k uvě­do­mě­ní si vlast­ních poci­tů v urči­té situ­a­ci, jejich vyjá­d­ře­ní a zpra­co­vá­ní. Dal­ším pří­no­sem hry je, že si díky reak­cím spo­lu­hrá­čů na růz­né situ­a­ce uvě­do­mí, že kaž­dý má tro­chu jiné poci­ty, tedy jinak rea­gu­je a dis­po­nu­je jiný­mi schop­nost­mi své poci­ty ovládat.

Autor­ka je ame­ric­ká soci­ál­ní pra­cov­ni­ce, má osm­náct let zku­še­nos­tí z prá­ce s dět­mi a rodi­na­mi, kde vyu­ží­vá tera­pii hrou a kogni­tiv­ně beha­vi­o­rál­ní tera­pii, a deset let pra­xe s dospě­lý­mi a dospí­va­jí­cí­mi za vyu­ži­tí dia­lek­tic­ké beha­vi­o­rál­ní tera­pie. Před­ná­ší také na St. Catherine´s Uni­ver­si­ty v Mine­so­tě a posky­tu­je kli­nic­kou super­vi­zi pra­cov­ní­kům v oblas­ti dušev­ní­ho zdraví.

Přes­to­že ame­ric­ká spo­leč­nost se může od naší svý­mi spo­le­čen­ský­mi zvyk­lost­mi dost lišit, pří­kla­dy, návo­dy, postu­py a dopo­ru­če­ní z kni­hy pova­žu­ji pro naše děti za vhodné.

Pra­cov­ní lis­ty jsou v kaž­dé kapi­to­le, tak­že je na mís­tě poří­dit pro své dítě vlast­ní kníž­ku, ale pokud chce­te jen nahléd­nout, jest­li by vám vyho­vo­va­la, je k dis­po­zi­ci v brněn­ské knihov­ně SPR.

Por­tál 2023. 143 stran, 279 Kč

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu