Blog

Dítě s dyskalkulií ve škole

30. srpna 2022 Lenka Pospíšilová 4 minuty čtení
Dítě s dyskalkulií ve škole

Kaž­dé dítě má tro­chu jiné schop­nos­ti a obvykle se s nástu­pem do ško­ly mohou pro­je­vit růz­né kogni­tiv­ní potí­že. Spe­ci­fic­kých poruch uče­ní je celá řada. Zastřešu­jí­cím pojmem dyskal­ku­lie obec­ně nazý­vá­me poru­chu chá­pá­ní čísel a sys­té­mů, jak arit­me­ti­ka funguje.

Čím dří­ve se na pro­blém s osvo­jo­vá­ním schop­nos­ti počí­tat při­jde, tím lépe pro dítě. Neza­stu­pi­tel­ná je samo­zřej­mě role uči­te­le, ale spous­tu infor­ma­cí, kte­ré vedou k přes­né dia­gnóze, zjis­tí během před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku také rodi­če a pěs­touni. Popu­lár­ně nauč­ná kníž­ka brit­ských uči­te­lek věno­va­ná dyskal­ku­lii je pří­stup­ná nejen čte­ná­řům s peda­go­gic­kým vzdě­lá­ním, ale také šir­ší veřejnosti.

Prv­ní část kni­hy se věnu­je pro­ce­su uče­ní, základ­ním potře­bám pro vybu­do­vá­ní smys­lu pro čís­la a počí­tá­ní. Názor­ně jsou roze­brá­ny pří­či­ny a pozná­va­cí zna­ky dyskal­ku­lie, stej­ně jako základ­ní meto­dy, jak zjed­no­du­še­ně ově­řit vzdě­lá­va­cí schop­nos­ti dítě­te. Za zvlášt­ní pozor­nost sto­jí něko­li­krát zdů­raz­ně­ný roz­díl­ný pří­stup ke sty­lu myš­le­ní, vychá­ze­jí­cí z výzku­mu ame­ric­ké psy­cho­lož­ky Carol Dwec­ko­vé, kte­rá popr­vé pou­ži­la ter­mí­ny „stá­lý styl myš­le­ní“ a „vyví­je­jí­cí se styl myš­le­ní“. Její pří­stup dává nadě­ji, že přes špat­né počá­teč­ní pod­mín­ky živo­ta mohou ty nové, v pěs­toun­ské rodi­ně, zlep­šit mimo jiné také schop­nos­ti uče­ní při­ja­tých dětí. Konec­kon­ců Dwec­ko­vá ve svém výzku­mu mimo jiné zjis­ti­la, že nee­xis­tu­je jed­no­znač­ná spo­ji­tost mezi stu­dij­ní­mi schop­nost­mi a řeše­ním život­ních problémů.

„Pod­le jejích zjiš­tě­ní si stu­den­ti se sta­bil­ním sty­lem myš­le­ní, kte­ří jsou pova­žo­vá­ni za schop­né nebo chyt­ré, vedou špat­ně v pří­pa­dě, kdy mají čelit nároč­ným pro­blé­mům, pro­to­že mají oba­vy ze selhá­ní. Opro­ti tomu ti, jejichž myš­len­ko­vý styl je ote­vřen změ­nám a kte­ří se nesou­stře­dí na to, jak doká­zat, jak chytří jsou, vní­ma­jí úko­ly, jako zají­ma­vé a věří, že je doká­žou vyře­šit.“ (str.29)

Pokra­čo­vá­ní kníž­ky je sice zamě­ře­no na plá­no­vá­ní vyu­čo­vá­ní, mul­ti­sen­zo­ric­ký pří­stup při vyu­čo­vá­ní, ale též na hod­no­tí­cí pro­ces žáka, u nějž je pode­zře­ní na dyskal­ku­lii, kte­rý mohou rodiče/pěstouni vyzkou­šet sami doma. Je také jas­ně popsá­no, jak by měla vypa­dat struk­tu­ra vyu­čo­va­cí hodi­ny, učeb­ní pomůc­ky, vzo­ro­vé úlo­hy a meto­di­ka, z čehož může­me odvo­dit, jak postu­po­vat doma, když se s dyskal­ku­li­kem bude­me mate­ma­ti­ku učit. Záro­veň je podrob­ně popsán obsah indi­vi­du­ál­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho plá­nu, a to s ohle­dem na čes­ké podmínky.

Závěr pat­ří kapi­to­le urče­né vyslo­ve­ně pro rodi­če, kte­rá obsa­hu­je dopo­ru­če­ní her, pro růz­né věko­vé sku­pi­ny, roz­ví­je­jí­cích myš­len­ko­vé pocho­dy, kte­ré potom ve ško­le usnad­ní pocho­pe­ní „jak vlast­ně ta čísíl­ka fun­gu­jí“. Tato schop­nost pak v poz­děj­ším věku umož­ní dobrou orga­ni­za­ci času, prá­ce či stu­dia, stra­te­gii zvlá­dá­ní úko­lů, což jsou doved­nos­ti pro život zásadní.

Autor­ka­mi jsou zku­še­né uči­tel­ky, kte­ré pra­cu­jí s dět­mi se spe­ci­ál­ní­mi poru­cha­mi uče­ní. Jane Emer­son je navíc ředi­tel­kou cen­t­ra pro poru­chy uče­ní. Kni­ha je sice brit­ské pro­ve­ni­en­ce, nicmé­ně díky zod­po­věd­né redakč­ní prá­ci odpo­ví­dá čes­kým poměrům.

Na sto pade­sá­ti stra­nách je vysvět­len dyskal­ku­li­kův pro­blém z růz­ných pohle­dů (psy­cho­lo­gic­ké­ho, neu­ro­lo­gic­ké­ho, vývo­jo­vé­ho…). Okra­jo­vě se autor­ky dotý­ka­jí také dal­ších spe­ci­fic­kých poruch uče­ní, pro­to­že nezříd­ka se jed­na poru­cha pojí s jinou, a navíc potí­že s počí­tá­ním nemu­sí nut­ně sou­vi­set jen s dyskal­ku­lií. Věno­vat pár hodin pro­stu­do­vá­ní této kni­hy, může ušet­řit spous­tu dra­ma­tic­kých situ­a­cí na stra­ně dítě­te, rodi­če i peda­go­gů. Zkrát­ka jako obvykle : je dob­ré být při­pra­ven. Kro­mě toho za pozor­nost oprav­du sto­jí již zmí­ně­ný vyví­je­jí­cí styl myšlení.


Dítě s dyskal­ku­lií ve škole

Patri­cia Bab­tie, Jane Emerson

Por­tál 2018, 1. vydá­ní, 152 stran


Kníž­ka je k dis­po­zi­ci v brněn­ské knihov­ně SPR.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka blogu