Blog

Výchova ke ctnostem

05. května 2022 Lenka Pospíšilová 8 minut čtení
Výchova ke ctnostem
Slovo CTNOST nám může znít poněkud archaicky. Ono tedy archaické je, v běžné češtině ho nepotkáme, ale vlastnosti, které zahrnuje, činí každého člověka a každou společnost lepší. Výchova ke ctnostem, jak je pojmenována sada obrázkových a textových karet, je pro rodiče, a zvláště pěstouny, často oříšek. Třeba vám tento karetní balíček pomůže.

Jis­tě se všich­ni sna­ží­me, aby naše děti, ať už ty bio­lo­gic­ké nebo při­ja­té, vykro­či­ly do živo­ta jako dob­ří a sluš­ní lidé. Jak s nimi hovo­řit o vlast­nos­tech a jejich vněj­ších pro­je­vech, kte­ré pat­ří do reper­toá­ru smýš­le­ní a jed­ná­ní lidí, se kte­rý­mi je radost mít něco spo­leč­né­ho, se sna­ží pomo­ci tři­cet čty­ři karet, kte­ré vyda­la Nada­ce Pan­gea. Tuto meto­dic­kou pomůc­ku, urče­nou pro děti od čtyř do dese­ti let, vypra­co­va­li tři zku­še­ní peda­go­go­vé : Jana Hako­vá, Mar­ti­na Štol­bo­vá, Jakub Šne­i­dr a jed­na ilu­strá­tor­ka Zdeň­ka Řezbo­vá — Moráv­ko­vá. Cena na webo­vých strán­kách vyda­va­te­le činí 680 kč.

Kaž­dá z karet nese na před­ní stra­ně název ctnos­ti s krát­kým výkla­dem, co tato vlast­nost zna­me­ná a obrá­zek. Na dru­hé stra­ně jsou pak otáz­ky, kte­ré pomo­hou rodi­či roz­vi­nout s dítě­tem dis­ku­si. Prv­ní jsou otáz­ky obec­né, pak sebe­re­flek­tiv­ní a nako­nec ty smě­řu­jí­cí ke zlep­še­ní, posí­le­ní dané vnitř­ní kva­li­ty u dítě­te. V dol­ní polo­vi­ně jsou pak téma­ta pro pokra­čo­vá­ní roz­ho­vo­ru a dal­ší výchov­né působení.

Kar­ty lze vyu­žít při intim­ním poví­dá­ní s dítě­tem, kte­ré potře­bu­je cit­li­věj­ší pří­stup, stej­ně jako se sku­pi­nou dětí, tře­ba když se nad nimi sejde celá rodi­na s potom­ky růz­né­ho věku a zku­še­nos­tí. Děti si mohou ze sady vybrat kar­tu pro sebe, někte­rou dát sou­ro­zen­ci, o kte­rém si mys­lí, že by kon­krét­ní vlast­nost nej­ví­ce potře­bo­val nebo nao­pak je u něj vel­mi výrazná, vybí­rat tře­ba tako­vou, kte­rá mu při­pa­dá nej­dů­le­ži­těj­ší pro život, kte­rou by oce­ni­la mamin­ka apod. Může také v roz­ho­vo­ru aso­ci­o­vat, co mu slo­vo ozna­ču­jí­cí ctnost při­po­mí­ná, jak ono ji chá­pe, jaký je pra­vý opak nebo kte­ré dal­ší vlast­nos­ti s ní sou­vi­se­jí. Dal­ší mož­nos­tí je nama­lo­vat vlast­ní obrá­zek, popsat, kde by na obráz­ku chtě­lo být a proč, vymýš­let název obráz­ku, kte­rý je na před­ní stra­ně kar­ty apod.

Pro co nej­lep­ší vyu­ži­tí karet je i pro zku­še­něj­ší pěs­tou­ny uži­teč­né, nahlí­žet do při­lo­že­né­ho návo­du. Při rodin­né prá­ci pak tře­ba může mít kaž­dé dítě tře­ba týden svo­ji kon­krét­ní kar­tu a zamě­řo­vat se na danou vlast­nost. Příští spo­leč­ná deba­ta se potom může zabý­vat také změ­na­mi, kte­ré dítě samo cítí, kte­ré na něm pozo­ru­jí ostat­ní. Mož­nos­tí, jak tuto pomůc­ku vyu­ží­vat, je spous­ta, a Pan­gea k prá­ci s kar­ta­mi pořá­dá čas od času semi­ná­ře nebo webináře.

Pro srov­ná­ní je dob­ré uvést, že podob­ných pomů­cek pro osob­nost­ní roz­voj dětí je na trhu více, napří­klad : KRoK – Kar­ty pro roz­voj klí­čo­vých kom­pe­ten­cí, kte­ré jsou více her­ní, ale jejich základ­ním smys­lem také je pro­hlou­bit pově­do­mí o svě­tě a zamys­let se nad svý­mi vlast­nost­mi. Jsou ale spí­še pro stra­ší děti, tedy dru­hý stu­peň ZŠ, a sto­jí 390 Kč. Dal­ší jsou tře­ba Obráz­ko­vé kar­ty pro poro­zu­mě­ní emo­cím a roz­voj soci­ál­ních doved­nos­tí pro děti už od tří let, (290 Kč). Troš­ku jiné zamě­ře­ní mají kar­ty Kou­zel­ná ces­ta, jejichž úko­lem je roz­voj fan­ta­zie, tvo­ři­vos­ti a čte­nář­ské gra­mot­nos­ti a jsou vhod­né pro děti na prv­ním stup­ni ZŠ, (357 Kč).

Ne kaž­dé dítě je ochot­no se do tako­vých­to roz­ho­vo­rů doma pouš­tět, u vět­ších při­ja­tých dětí je nechuť mlu­vit o svém smýš­le­ní ješ­tě čas­těj­ší. Na hra­dě v Lip­ni­ci nad Sáza­vou je mož­no tře­ba při rodin­ném výle­tu navští­vit stá­lou výsta­vu nazva­nou Ces­tou rytíř­ských ctnos­tí, kte­rá se může stát impul­sem pro domá­cí dis­ku­se nad kar­ta­mi a roz­vo­ji osob­nos­ti dob­rým směrem.

Prak­tic­ký je lát­ko­vý obal se dvě­ma kapsa­mi, tak­že je mož­né kar­ty roz­dě­lit tře­ba na ty, o kte­rých jsme už mlu­vi­li a ty, kte­ré nás ješ­tě čeka­jí. Ilu­stra­ce byly jis­tě zamýš­le­ny jako sym­pa­tic­ké a inspi­ra­tiv­ní pro děti, nicmé­ně obráz­ky se nemu­sí kaž­dé­mu líbit, stej­ně jako cel­ko­vé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Základ­ní myš­len­ka je ale skvě­lá a pokud se rodi­čům, pěs­tou­nům, vycho­va­te­lům… poda­ří na zákla­dě sady karet Výcho­va ke ctnos­tem při­mět svě­ře­né děti k roz­ho­vo­rům, jejich osob­nost­ní­mu vývo­ji to jis­tě prospěje.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu