Blog

Snažím se porozumět pěstounům i dětem

06. prosince 2022 Lenka Pospíšilová 8 minut čtení
Snažím se porozumět pěstounům i dětem

Důle­ži­tou oso­bou plzeň­ské porad­ny náhrad­ní rodin­né péče je už pár let Lucie Bali­ha­ro­vá. Nejen, že dopro­vá­zí rodi­ny, ale také absol­vo­va­la výcvik ve vede­ní kur­zů Tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství a je i lek­tor­kou kon­cep­ce Sil­ní rodi­če – sil­né děti. „Pěs­toun­ství je běh na dlou­hou trať, kte­rá je čas­to vel­mi nároč­ná,“ říká Lucie. „Důle­ži­té je pečo­vat o sebe tak, abychom na ten­to běh měli dost sil a nebá­li se požá­dat o pomoc, když nám docházejí.“

Máš v rodině nějaký profesní vzor ?

Pře­kva­pi­vě nemám v rodi­ně niko­ho, kdo by se věno­val prá­ci s lid­mi v tom smys­lu, jakým se dnes chá­pe soci­ál­ní prá­ce. Ale vždyc­ky mě bavi­la psy­cho­lo­gie, ráda jsem čet­la kníž­ky o věcech, kte­ré nás pře­sa­hu­jí. Tak­že jsem se původ­ně hlá­si­la na psy­cho­lo­gii, kam jsem se naštěs­tí nedo­sta­la, pro­to­že si mys­lím, že bych byla pří­šer­ný psy­cho­log. Nejsem schop­ná, nebrat si domů zátěž kli­en­tů, pokud bych s tím byla v den­ním kon­tak­tu. Šla jsem tedy na tech­ni­ku, kde jsem si jenom ově­ři­la, že to nebu­de ten správ­ný směr. No a za rok jsem se dosta­la na soci­ál­ní prá­ci, abych brzy zjis­ti­la, že je to oprav­du moje cesta.

Kam jsi zamířila po škole ?

Z počát­ku jsem pra­co­va­la s lid­mi s men­tál­ním posti­že­ním v oblas­ti zaměst­ná­vá­ní lidí s posti­že­ním, a to mi hod­ně dáva­lo smy­sl. Pak se to pře­houplo do prá­ce s lid­mi s psy­chi­at­ric­kým one­moc­ně­ním a pře­sta­la to být soci­ál­ní prá­ce. Spí­še byl tlak, aby oni pra­co­va­li dob­ře a plni­li spous­tu poža­dav­ků, tak­že se z toho stal byz­nys. Nicmé­ně jsem v té době otě­hot­ně­la a vědě­la jsem, že už se po mateř­ské nechci vra­cet do stej­né­ho zaměst­ná­ní. No a když jsem pak hle­da­la prá­ci, tak zrov­na při­jí­ma­la pobočka SPR v Plzni, tak­že jsem se při­hlá­si­la do výbě­ro­vé­ho říze­ní a klaplo to. Ve Sdru­že­ní jsem od led­na 2017.

Napl­ňu­je mě to, pro­to­že je to prá­ce s lid­mi. Umím si pře­sta­vit, že pro někte­ré rodi­ny je to i vel­ká pomoc, když někdo při­jde, popo­ví­dá si s nimi a s něčím pomů­že. Navíc se v této oblas­ti můžu roz­ví­jet, a to je neko­neč­ná prá­ce, aby byl člo­věk dosta­teč­ně dob­rý. Nevím, jest­li „dob­rý“ je to správ­né slo­vo, spíš dosta­teč­ně odbor­ný, dosta­teč­ně empa­tic­ký… Což je něco, co buď máme nebo nemá­me, ale i tak se dá prohlubovat.

Jaký byl začátek ? Překvapilo tě něco ?

Ze začát­ku jsem pra­co­va­la jen na polo­vič­ní úva­zek. Dosta­la jsem v úvo­du pět rodin a úpl­ně mi neby­lo jas­né, co je vlast­ně mojí pra­cí, co jim můžu všech­no při­nést. Něja­kou dobu jsem to za pomo­ci vedou­cí, kole­gy­ní a samo­stu­di­em hle­da­la. Postup­ně mi zača­lo být jas­né, kde jim pomůžu a kde už ne, ale tře­ba je ale­spoň vyslech­nu. Vždyc­ky říkám : Ne všech­no vám doká­žu pomo­ci vyře­šit, ale aspoň si spo­lu může­me popla­kat a spo­leč­ně hle­dat řešení.

Pro­zře­ní bylo, když jsem zača­la dopro­vá­zet rodi­nu, kde jsem cíti­la, že mě nepři­jí­ma­jí, že v pod­sta­tě nechtě­jí, aby k nim někdo cho­dil. Jsou rodi­ny, kte­ré jsou za dopro­vá­ze­ní vděč­né, cítí to jako pod­po­ru a uží­va­jí si ji, a pak jsou rodi­ny, kte­ré to vní­ma­jí jako zátěž, mají pocit, že jsou zase kon­t­ro­lo­va­né a říka­jí, že nic nepo­tře­bu­jí. K nim se sna­žím nachá­zet ces­tu, dát jim naje­vo, že chá­pu, že je to pro ně slo­ži­tá situace.

Co ti v takové situaci pomáhá ?

Moc dob­rá je super­vi­ze nebo inter­vi­ze. Mně pomá­há pro­brat to s kole­gy­ně­mi na pora­dách, kde se vzá­jem­ně pod­po­ru­je­me. Mám jed­nu tako­vou rodi­nu, kde hod­ně hle­dám, jak s nimi najít spo­leč­nou řeč, a prá­vě i na té super­vi­zi jsem to řeši­la. Pod­stat­né je, aby rodi­na při­ja­la, že je občas při­jdu navští­vit a můžu jim něco nabíd­nout. Pokud chtě­jí, mohou to při­jmout, pokud nechtě­jí, nemu­sí. A také abych já se u toho necí­ti­la vyho­ře­lá. Nako­nec i s tou­to rodi­nou jsme si poro­zu­mě­li v tom, co nechtě­jí a co nao­pak je pro ně podpůrné.

Mě nabí­jí, když vidím, že ta moje prá­ce rodi­nu někam posu­nu­la nebo je pro ně při­nejmen­ším pří­jem­né, když mohou něko­mu sdě­lit, jaký mají pro­blém. Postě­žu­jí si tře­ba, že jim jejich chla­pe­ček zase lže, štve je to a co s tím můžou dělat. Popo­ví­dá­me si o tom, řek­nu, jaké jsou zřej­mě důvo­dy a jak je mož­né situ­a­ci zku­sit řešit. Jest­li potře­bu­jí víc, mohu dopo­ru­čit psy­cho­lo­gic­kou podporu.

Jak tvoje práce ovlivňuje tvoji rodinu ?

Mám dvě děti. Když byly malé, tak jsem jim řek­la, že pra­cu­ju s rodi­na­mi, kte­ré mají děti a tako­vé vysvět­le­ní sta­či­lo. Teď je jim devět a jede­náct, víc se zají­ma­jí, víc chá­pou. Také byly na něja­ké akci pro pěs­tou­ny, a pak jsme si vysvět­lo­va­li, že to jsou rodi­ny, kte­ré se sta­ra­jí o děti, kte­ré nevy­cho­vá­va­jí jejich vlast­ní rodi­če. Řeši­li jsme spo­lu, jak se to může při­ho­dit, že se rodi­če nepo­sta­ra­jí o svo­je děti… Pta­jí se tře­ba, proč někte­ré děti žijí s babič­kou, a ne s mamin­kou. Teď už je to asi dob­ré, ale mys­lím, že bylo obdo­bí, kdy je napadlo, co kdy­by se jim to také sta­lo. Sna­žím se jim vysvět­lit, co se může všech­no mezi lid­mi dít, ale podat jim to tak, aby se nebá­ly a vní­ma­ly to jako sou­část živo­ta. Někdy pra­cu­ju večer doma, pak samo­zřej­mě cho­dí s poža­dav­kem, ať už toho nechám a jdu dělat něco s nimi. Ale jinak si mys­lím, že je pří­nos­né, že mám prá­ci, o kte­ré s nimi můžu mlu­vit. Je dob­ré, aby vědě­li, co se děje mezi lid­mi a byli vní­ma­věj­ší k fun­go­vá­ní rodin. Pro­hlu­bu­je se tak cit­li­vost k tomu, že když se dítě nějak cho­vá, tře­ba ve ško­le, má pro to asi něja­ký důvod. Dneska už řek­nou : „On zlo­bí a nám to, mami, vadí, ale mož­ná něco zažil, že?“ Mys­lím si, že pro ně může být do živo­ta uži­teč­né, vní­mat, co se v lidech pod povr­chem děje. Když se s nimi o tom bavím, při­chá­ze­jí na spous­tu věcí. Doká­žou pocho­pit něčí cho­vá­ní mno­hem snáz a není tam to prvot­ní odsuzování.

Tak to ale musíš přece jen být kus psychologa.

V prá­ci s lid­mi tro­cha psy­cho­lo­gie vždyc­ky je a samo­zřej­mě se dovzdě­lá­vá­vám. Také cho­dím do rodi­čov­ské sku­pi­ny, kde hod­ně řeší­me trau­ma­ta a dal­ší věci, kte­ré trá­pí běž­né rodi­če. Jde­me pod ty vrchol­ky ledov­ce a mlu­ví­me o tom, co nás všech­no ovliv­ňu­je. Ono to pomá­há i v pro­fes­ním živo­tě, člo­věk pak lépe při­jí­má lidi, kte­ří jsou uza­vře­ní, pro­to­že jsou tře­ba zra­ně­ní. Neu­za­vře se tak rych­le vůči nim. Sna­žím se mít ote­vře­nou dlaň, poro­zu­mět, že teď jsou uza­vře­ní, pro­to­že mají z něja­ké­ho důvo­du strach. Jsem potom moc ráda, když se tře­ba po čase něja­ké okno poo­tevře a něco ke mně pustí. 

Tuto skupinu vedeš nebo jsi v ní klient ?

Neve­du ji, tuhle sku­pi­nu vede psy­cho­lož­ka. Ale máme ji už něko­lik let a setká­vá­me se kaž­dý měsíc. Začí­na­li jsme jako sku­pi­na rodi­čov­ská s téma­ty o výcho­vě a časem se při­da­la také téma­ta z oblas­ti part­ner­ství : jak k tomu při­stu­po­vat, abychom nachá­ze­li spo­leč­nou řeč nejen ve výcho­vě. Cho­di­li tam i muži, ale teď aktu­ál­ně jsme samé mamin­ky. Kaž­dá řeší­me jiný pro­blém, kte­rý může být pouč­ný i pro ostat­ní. A stříp­ky z těch­to setká­ní si při­ná­ším i do prá­ce. Jas­ně, že děti v náhrad­ních rodi­nách mají ješ­tě hlub­ší pro­blémy, ale spous­ta bio­lo­gic­kých dětí má trau­mat také dost.

Jak jsi se dostala ke koncepci Silní rodiče – silné děti ?

V Pra­ze jsem, mys­lím v roce 2017, vidě­la pre­zen­ta­ci růz­ných pro­jek­tů z celé repub­li­ky na pod­po­ru rodi­ny a tam před­sta­vi­lo dob­ro­vol­nic­ké cen­t­rum z Ústí nad Labem kurz pro lek­to­ry toho­to výchov­né­ho sys­té­mu. Mě to zají­ma­lo, říka­la jsem si, že by mi to moh­lo pomo­ci v prá­ci, tak jsem ho absol­vo­va­la. Byl dvou­den­ní a upřím­ně řeče­no, kdy­bych za sebou nemě­la něja­ké zku­še­nos­ti, včet­ně té rodi­čov­ské sku­pi­ny, kurz Zku­še­nos­tí k respek­to­vá­ní a dal­ší věci, tak bych si netroufla tako­vý semi­nář pro rodi­če vést. Jas­ně, dosta­li jsme manu­ál, ale v tom kur­zu se občas odkry­jí věci, se kte­rý­mi bych si jen s manu­á­lem neporadila.

Pár kur­zů jsme ote­vře­li pro pěs­tou­ny, měli jsme v Plzni i kurz pro veřej­nost. Nabí­zím mož­nos­ti, jak může­me k dětem při­stu­po­vat, čím pro­hlou­bit to dob­ré… a rodi­če čas­to k tomu dopl­ňu­jí, co jim ješ­tě dal­ší­ho fun­gu­je. Je to výbor­ná spo­lu­prá­ce ve sku­pi­ně a vzá­jem­ně se obo­ha­cu­je­me. Sna­žím se samo­zřej­mě, aby pro­stře­dí bylo bez­peč­né a účast­ní­ci se nebá­li otevřít.

Dá se jednou větou říct, v čem tento výchovný systém spočívá ?

Prin­cip je, vycho­vá­vat děti bez nási­lí, tedy bez fyzic­kých i psy­chic­kých trestů.

Můžeš zmínit nějaké konkrétní, téměř bych řekla instantní rady z některého kurzu ?

Dopo­ru­ču­ju, a mys­lím, že to hod­ně rodi­čů apli­ku­je, trá­vit spo­leč­ně čas. Dob­rá je tře­ba spo­leč­ná veče­ře, při kte­ré se všich­ni sejdou a poví­da­jí si. To je pod­le mě veli­ký pomoc­ník ve vytvá­ře­ní poho­do­vé atmo­sfé­ry v rodi­ně. Dopl­ňu­je se to hez­ké, sytí se vztah. A když pak občas zakři­čí­me, tak se nic tak hroz­né­ho nesta­ne. Při­rov­ná­vám to k cito­vé­mu kon­tu : když nasy­tí­me vztah tím hez­kým, neo­hro­zí ho něja­ký křik. Ale ve chví­li, kdy nemá­me vztah na dob­ré úrov­ni, tak dítě není ochot­né spo­lu­pra­co­vat, my také ne, skří­pe to a nikam se nepo­sou­vá­me. Občas říkám : pokud vám vztah skří­pe a víte, že se stej­ně na ničem nedo­mlu­ví­te, tak netr­vej­te na pra­vi­dlech, oprav­te vztah, a pak může­te pra­vi­la začít zavá­dět. Dítě potom bude ochot­něj­ší je dodržovat.

Pokud je dítě v něja­kých emo­cích, tak se oprav­du nic nena­u­čí. Při­ja­té děti mají za sebou růz­né hrů­zy a emo­ce jim spouš­tí lec­cos, ani si nemu­sí­me uvě­do­mit, co to bylo. Ve chví­li, kdy s nimi máva­jí emo­ce, mají vypnu­té raci­o­nál­ní uva­žo­vá­ní a nejsou schop­né se učit. Tak­že stát nad ním a kři­čet : „Už jsem ti sto­krát uká­zal, jak si máš zavá­zat tka­nič­ky!“ je úpl­ně zbytečné.

Co ještě dalšího patří k těm základním a důležitým postojům ?

Čas­to se baví­me o tom, jak věno­vat dítě­ti pozi­tiv­ní pozor­nost. Pro­to­že děti hod­ně potře­bu­jí pozor­nost rodi­če, a když dítě tzv. zlo­bí, tak je to v mno­ha, mno­ha, mno­ha pří­pa­dech tou­ha po pozor­nos­ti. Zvlášť to pla­tí pro men­ší děti. Když dosta­nou jen nega­tiv­ní pozor­nost, tedy ode­zva při­chá­zí jen v situ­a­ci, kdy zlo­bí, tak budou zlo­bit dál, aby zís­ka­li ale­spoň něco. Mno­hem lep­ší je, všim­nout si dítě­te, když je hod­né : „Teda ty si tady teď malu­ješ, to je skvě­lé. Já jsem zatím stih­la dát nádo­bí do myč­ky.“ Mnoh­dy to rodi­če řeší úpl­ně opač­ně : „Teď si hra­jou, tak já tam radě­ji nepů­jdu, abych nena­ru­šil to dob­ré, co teď běží.“ Jas­ně, že když se na dítě obrá­tí­me s tím : „Ty si tady hez­ky malu­ješ…,“ tak navá­že­me kon­takt, kte­rý nás sice může zdr­žet, ale ono se nau­čí, že dostá­vá pozor­nost pra­vi­del­ně v těch pozi­tiv­ních pří­pa­dech a nebu­de o ni tolik žádat zlo­be­ním. Sná­ze vydr­ží chví­li počkat, když to bude třeba.

Záro­veň je dob­ré, když dítě má svůj čas s rodi­čem o samo­tě. V kaž­dé rodi­ně jsou jiné mož­nos­ti a někdy se to těž­ko stí­há, ale je důle­ži­té, aby dítě vědě­lo, že dosta­ne tře­ba aspoň pět minut, kdy má rodi­če pro sebe. Vez­mě­me to tře­ba pod­le věku. Prv­ně se věnu­je­me dítě­ti, kte­ré je malé a není schop­né počkat, pak tomu vět­ší­mu a ješ­tě vět­ší­mu. Ani to není nut­né kaž­dý den, ale je skvě­lé, když se dítě může těšit na tu chví­li, kdy má mam­ku nebo tátu samo pro sebe. A je dob­ré, když se to děje pra­vi­del­ně. Ta jis­to­ta je zapo­tře­bí. Pro­to­že jinak dítě neví, kdy to bude a jest­li to vůbec přijde.

Spousta z nás asi zažila ten rodičovský přístup, že dítě nemá rodiče takzvaně „votravovat“. A obávám se, že se to ještě pořád dost předává z generace na generaci.

To znám : „Teď se baví dospě­lí, ty šou­pej noha­ma.“ To je přes­ně ta situ­a­ce, kdy dítě nemá šan­ci domo­ci se pozi­tiv­ní pozor­nos­ti, tak­že si ji bude zajiš­ťo­vat tím zlo­be­ním. Když jsme v něčem byli vycho­va­ní, jsou ty vzor­ce cho­vá­ní ulo­že­né hlu­bo­ko a reak­ce pod­le těch­to sché­mat naska­ku­jí auto­ma­tic­ky. Občas někdo v tom kur­zu pro­ne­se něco jako : jsem špat­ná máma. Tak jim říkám, že všich­ni vycho­vá­vá­me svo­je děti, jak nej­líp umí­me. Samo­zřej­mě se na nás pode­psa­lo, jak se cho­va­li k nám a je vel­mi obtíž­né ta sché­ma­ta opra­vit. Tak­že to dělá­te, jak nej­líp umí­te, stej­ně jako to děla­la vaše mamin­ka. A my víme, že by bylo skvě­lé, kdy­by jed­na­la jinak, ale ona to neu­mě­la. Už to uvě­do­mě­ní, že by to moh­lo být jinak, je pokrok. Nedá se oče­ká­vat, že zít­ra při­jde­te domů, a všech­no se změ­ní. Ten vzo­rec cho­vá­ní nasko­čí úpl­ně auto­ma­tic­ky. Dítě roz­li­je pití a rodič zařve. Po zklid­ně­ní emo­cí se vzo­rec scho­vá, my si to uvě­do­mí­me a může­me říct : Jé, pro­miň, já jsem na tebe teď straš­li­vě zakři­če­la a vím, že to neby­lo dob­ře. Lek­la jsem se …“ Vysvět­lit dítě­ti, že jsem udě­la­la chy­bu, nechci na něj kři­čet, nechci mu dát na zadek (coko­liv tam kdo má jako vzo­rec své­ho auto­ma­tic­ké­ho cho­vá­ní), ale neu­mím to jinak, ať se nezlo­bí. Mimo jiné se tím děti učí, že se může­me omlu­vit. Nebát se toho, že si dítě může mys­let, že rodič je sla­boch, nemá auto­ri­tu. Nao­pak děti vel­mi vní­ma­jí a pama­tu­jí si, že i ten jejich vel­ký dospě­lý se jim doká­že omlu­vit. Můžou z toho vyvo­dit, že i oni se mohou omlou­vat a je to dob­rá věc.

Záro­veň je skvě­lé dětem naslou­chat. Když se chtě­jí svě­řit, je důle­ži­té jim dát pro­stor. Nejde to vždyc­ky hned, ale je mož­né říct tře­ba : Teď nemůžu, ale večer si k tomu sed­ne­me. Pak je oprav­du důle­ži­té, dodr­žet slib a vyslech­nout, co nám chce dítě pově­dět. Když vím, že to asi nestih­nu, je lep­ší říct, že toho mám dnes moc, ale zít­ra si ten čas udě­lám. Nicmé­ně jsou věci akut­ní a děti je potře­bu­jí pro­brat hned. Pak bych dopo­ru­či­la, aspoň troš­ku jim pro­stor dát, aby nám to moh­li povyprá­vět. Neba­ga­te­li­zuj­te jejich pro­blémy. Věty typu : „To jsou ty tvo­je dět­ské sta­ros­ti,“ jsou pro dítě straš­ně dehonestující.

U pěs­tou­nů zvlášť je důle­ži­té pořád si uvě­do­mo­vat, že to, co vidí­me, je oprav­du jen špič­ka ledov­ce a pod hla­di­nou jsou obří masy něče­ho, co čas­to nedo­hléd­ne­me a někdy se i bojí­me pod tu hla­di­nu podí­vat. Není nic špat­né­ho, popsat dopro­vá­ze­jí­cí pra­cov­ni­ci, co se děje, při­znat, že tomu moc nero­zu­mím a požá­dat o radu. Když klí­čo­vá pra­cov­ni­ce nebu­de přes­ně vědět, pro­to­že tře­ba také nezná, co je pod hla­di­nou ledov­ce, může pře­ce jen pora­dit, co by to moh­lo být nebo dopo­ru­čit odbor­nou pomoc.

Také je důle­ži­té, aby pěs­touni byli spo­ko­je­ní a v kli­du. Pro­to­že jinak nebu­dou vyrov­na­ní ani v jed­ná­ní s dět­mi. Ope­čo­vá­vej­te se, dělej­te si radost, neboj­te se říct dítě­ti, že teď si potře­bu­je­te odpo­či­nout, a ne s ním něco řešit. Oprav­du je to zásad­ní, pro­to­že pak bude z čeho čerpat.

Také máš dost naloženo, tak jak opečováváš sebe ?

Mě baví se posou­vat v prá­ci, nicmé­ně to je pořád čin­nost men­tál­ně zatě­žu­jí­cí. Tak­že jsem se roz­hod­la učit se hrát na pia­no. Někdy mě to také dostá­vá do emo­cí, pro­to­že ruka dělá něco úpl­ně jiné­ho, než má. Ale je to něco, co dělám fakt pro sebe. Nikdo to po mně nechce, nikde nebu­du vystu­po­vat. Moc se mi to líbí. Jen se tro­chu obá­vám, že nemám talent. 😊

A hrála jsi jako malá ?

Nikdy na nic. Noty se také učím až teď, v dospě­los­ti. Ale baví mě to. A ráda cho­dím do pří­ro­dy. Obzvlášť, když je hez­ky. Jen se nechat pro­hřát slu­níč­kem a kou­kat na stro­my. Ráda si poví­dám a hra­ju s mými dět­mi. Když pro­bí­rá­me hlub­ší věci, úpl­ně cítím, jak nás to obou­stran­ně nabíjí.

Co bys ráda dosáhla v profesi za rok, za dva, za tři…?

Mám výcvik pro lek­to­ry tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství, tak bych ráda zku­si­la roz­běh­nout tyto kur­zy. Líbi­lo by se mi roz­ší­řit to víc mezi náhrad­ní rodi­če, pro­to­že by dosáh­li vět­ší­ho poro­zu­mě­ní při­ja­tým dětem a bavi­lo by mě, být jim na této ces­tě průvodcem.

Ráda bych i nadá­le dopro­vá­ze­la rodi­ny a víc pro­hlu­bo­va­la své zna­los­ti a mož­nos­ti, jak je pod­po­ro­vat. Chtě­la bych pokra­čo­vat v sebe­roz­vo­ji a záro­veň při­spí­vat k pří­jem­né pra­cov­ní atmo­sfé­ře. Je důle­ži­té, aby se člo­věk cítil v prá­ci dob­ře a měl pod­po­ru kole­gů i vede­ní. U nás Plzni to tak je, jsem za to vel­mi vděč­ná a děkuji.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu